Hướng dẫn quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/10/2020 09:34 AM

Tổng cục Thuế có Công văn 3799/TCT-KK ngày 11/9/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Hướng dẫn quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

ng dn quy đnh v hoàn thuế GTGT cho ngưi nưc ngoài xut cnh (nh minh ha)

Để đảm bảo việc triển khai Thông tư 92/2019/TT-BTC được thống nhất trong thời gian Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Hệ thống) chưa đáp ứng yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 92/2019/TT-BTC, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu nội dung Công văn 5710/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2020 của Tổng cục Hải quan để phối hợp với cơ quan hải quan, ngân hàng thương mại trong việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế sử dụng tài khoản được cấp để truy cập Hệ thống và đăng ký thông tin chữ ký s

Về cấp tài khoản truy cập Hệ thống:

Theo hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều 4a Thông tư 72/2014/TT-BTC (đã được bổ sung theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC):

“Điều 4a. Hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và cách truy cập

...3. Truy cập, trao đổi thông tin qua Hệ thống:

...c) Ngay sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do cơ quan thuế truyền đến Hệ thống, cơ quan hải quan (Tổng cục Hải quan) gửi tài khoản và mật khẩu truy cập Hệ thống cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã được doanh nghiệp đăng ký.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và tình hình Hệ thống hiện nay, trên cơ sở báo cáo (qua email) của các Cục Thuế địa phương, ngày 01/09/2020, Tổng cục Thuế đã gửi danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan cấp tài khoản truy cập Hệ thống cho doanh nghiệp.

(Do dữ liệu lớn nên danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế đã cung cấp cho Tổng cục Hải quan sẽ được Tổng cục Thuế gửi qua hệ thống thư điện tử của nhóm Phòng Kê khai các tỉnh).

Để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cung cấp cho Tổng cục Hải quan được chính xác và được cập nhật khi có phát sinh thay đổi, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Cục Thuế thông báo cho doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT về các thông tin liên quan đến việc công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế cung cấp cho cơ quan hải quan (thông tin Tổng cục Thuế đã cung cấp cho Tổng cục Hải quan ngày 01/09/2020):

+ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin hoặc thông tin chưa chính xác, đề nghị doanh nghiệp có văn bản điều chỉnh thông tin theo Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 92/2019/TT-BTC và gửi về cơ quan thuế theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư 72/2014/TT-BTC về điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp có văn bản thông báo gửi cơ quan thuế theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư 72/2014/TT-BTC về chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế.

- Cục Thuế thực hiện các thủ tục về điều chỉnh hoặc chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT theo quy định tại điểm b Khoản 1, điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư 72/2014/TT-BTC và quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh ban hành kèm theo Quyết định 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đồng thời, tổng hợp thông tin điều chỉnh hoặc chấm dứt bán hàng của doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

Trường hợp Cục Thuế phát sinh mới văn bản công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT so với danh sách Tổng cục Thuế đã gửi Tổng cục Hải quan ngày 01/09/2020, Cục Thuế thực hiện tổng hợp thông tin theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

Thông tin tổng hợp đề nghị Cục Thuế ký số và gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai & KTT) chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế (trường hợp Cục Thuế có văn bản công nhận, điều chỉnh, chấm dứt bán hàng hoàn thuế sau ngày gửi báo cáo đã được Vụ Kê khai & KTT tổng hợp ngày 01/09/2020 nhưng trước ngày Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn) hoặc kể từ ngày Cục Thuế ban hành văn bản gửi doanh nghiệp.

Về đăng ký thông tin chữ ký số:

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp được công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT thực hiện:

Ngay khi nhận được thông báo cấp tài khoản truy cập Hệ thống do cơ quan hải quan (Tổng cục Hải quan) gửi đến qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế, doanh nghiệp thực hiện truy cập Hệ thống (đường dẫn: tongcuc.customs.gov.vn\dịch vụ công trực tuyến\đăng ký hoàn thuế) để thay đổi mật khẩu và bổ sung thông tin chữ ký số (trường hợp chưa đăng ký thông tin chữ ký số bán hàng hoàn thuế với cơ quan thuế) hoặc điều chỉnh thông tin chữ ký số (trường hợp thay đổi thông tin chữ ký số bán hàng hoàn thuế đã đăng ký với cơ quan thuế) qua tài khoản được cấp.

3. Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT đã được Tổng cục Hải quan cấp tài khoản truy cập Hệ thống:

Doanh nghiệp truy cập Hệ thống để lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, ký số, truyền thông tin đến Hệ thống và in phục hồi hóa đơn để cấp cho người nước ngoài.

- Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT chưa được Tổng cục Hải quan cấp tài khoản truy cập Hệ thống:

Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế trên phần mềm lập hóa đơn của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 92/2019/TT-BTC , ký số và in phục hồi hóa đơn để cấp cho người nước ngoài. Đồng thời, liên hệ với Tổng cục Hải quan theo địa chỉ thư điện tử hoannt@customs.gov.vn hoặc số điện thoại 0989.528.168 để được hỗ trợ cấp tài khoản hoặc kết nối với Hệ thống theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp chưa sử dụng chữ ký số để cấp hóa đơn cho người mua hàng:

Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 92/2019/TT-BTC , ký, đóng dấu để cấp cho người nước ngoài.

Chậm nhất hết quý 1/2021 (thời gian dự kiến hoàn thiện Hệ thống đáp ứng yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin điện tử giữa các đơn vị, tổ chức liên quan), doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT hoàn thành việc đăng ký thông tin chữ ký số bán hàng hoàn thuế với cơ quan thuế hoặc đăng ký thông tin chữ ký số với Hệ thống qua tài khoản được cấp.

4. Khai thác thông tin hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế để thanh toán cho ngân hàng thương mại

Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư 72/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 15 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC) về thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT:

“2. Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán của ngân hàng thương mại, căn cứ thông tin xác nhận hoàn thuế do cơ quan hải quan cung cấp theo đường điện tử, Cục Thuế nơi Ngân hàng thương mại đăng ký, khai thuế ban hành Quyết định thanh toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư này đồng thời lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trong trường hợp đủ điều kiện hoàn thuế, gửi Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước đồng cấp để thực hiện chuyển tiền cho ngân hàng thương mại.”

Để thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế sẽ lưu trữ thông tin hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do Tổng cục Hải quan gửi đến tại đường dẫn ftp://ftp.tct.vn/Public/Hoanchokhachxuatcanh/ để Cục Thuế tra cứu, làm căn cứ thanh toán cho ngân hàng thương mại.

Công văn 3799/TCT-KK được Tổng cục Thuế ban hành ngày 11/9/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,567

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn