Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3799/TCT-KK 2020 thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC

Số hiệu: 3799/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 11/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3799/TCT-KK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5710/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2020 của Tổng cục Hải quan về triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (bản photocopy gửi kèm theo).

Để đảm bảo việc triển khai Thông tư số 92/2019/TT-BTC được thống nhất trong thời gian Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Hệ thống) chưa đáp ứng yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư số 92/2019/TT-BTC , Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu nội dung Công văn số 5710/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2020 của Tổng cục Hải quan để phối hợp với cơ quan hải quan, ngân hàng thương mại trong việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế sử dụng tài khoản được cấp để truy cập Hệ thống và đăng ký thông tin chữ ký số

a. Về cấp tài khoản truy cập Hệ thống:

Theo hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều 4a Thông tư số 72/2014/TT-BTC (đã được bổ sung theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 92/2019/TT-BTC):

“Điều 4a. Hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và cách truy cập

...3. Truy cập, trao đổi thông tin qua Hệ thống:

...c) Ngay sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do cơ quan thuế truyền đến Hệ thống, cơ quan hải quan (Tổng cục Hải quan) gửi tài khoản và mật khẩu truy cập Hệ thống cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã được doanh nghiệp đăng ký.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và tình hình Hệ thống hiện nay, trên cơ sở báo cáo (qua email) của các Cục Thuế địa phương, ngày 01/09/2020, Tổng cục Thuế đã gửi danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan cấp tài khoản truy cập Hệ thống cho doanh nghiệp.

(Do dữ liệu lớn nên danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế đã cung cấp cho Tổng cục Hải quan sẽ được Tổng cục Thuế gửi qua hệ thống thư điện tử của nhóm Phòng Kê khai các tỉnh).

Để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cung cấp cho Tổng cục Hải quan được chính xác và được cập nhật khi có phát sinh thay đổi, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Cục Thuế thông báo cho doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT về các thông tin liên quan đến việc công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế cung cấp cho cơ quan hải quan (thông tin Tổng cục Thuế đã cung cấp cho Tổng cục Hải quan ngày 01/09/2020):

+ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin hoặc thông tin chưa chính xác, đề nghị doanh nghiệp có văn bản điều chỉnh thông tin theo Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2019/TT-BTC và gửi về cơ quan thuế theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 72/2014/TT-BTC về điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp có văn bản thông báo gửi cơ quan thuế theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 72/2014/TT-BTC về chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế.

- Cục Thuế thực hiện các thủ tục về điều chỉnh hoặc chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT theo quy định tại điểm b Khoản 1, điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 72/2014/TT-BTC và quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đồng thời, tổng hợp thông tin điều chỉnh hoặc chấm dứt bán hàng của doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

Trường hợp Cục Thuế phát sinh mới văn bản công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT so với danh sách Tổng cục Thuế đã gửi Tổng cục Hải quan ngày 01/09/2020, Cục Thuế thực hiện tổng hợp thông tin theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

Thông tin tổng hợp đề nghị Cục Thuế ký số và gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai & KTT) chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế (trường hợp Cục Thuế có văn bản công nhận, điều chỉnh, chấm dứt bán hàng hoàn thuế sau ngày gửi báo cáo đã được Vụ Kê khai & KTT tổng hợp ngày 01/09/2020 nhưng trước ngày Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn) hoặc kể từ ngày Cục Thuế ban hành văn bản gửi doanh nghiệp.

b. Về đăng ký thông tin chữ ký số:

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp được công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT thực hiện:

Ngay khi nhận được thông báo cấp tài khoản truy cập Hệ thống do cơ quan hải quan (Tổng cục Hải quan) gửi đến qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế, doanh nghiệp thực hiện truy cập Hệ thống (đường dẫn: tongcuc.customs.gov.vn\dịch vụ công trực tuyến\đăng ký hoàn thuế) để thay đổi mật khẩu và bổ sung thông tin chữ ký số (trường hợp chưa đăng ký thông tin chữ ký số bán hàng hoàn thuế với cơ quan thuế) hoặc điều chỉnh thông tin chữ ký số (trường hợp thay đổi thông tin chữ ký số bán hàng hoàn thuế đã đăng ký với cơ quan thuế) qua tài khoản được cấp.

3. Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT đã được Tổng cục Hải quan cấp tài khoản truy cập Hệ thống:

Doanh nghiệp truy cập Hệ thống để lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, ký số, truyền thông tin đến Hệ thống và in phục hồi hóa đơn để cấp cho người nước ngoài.

- Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT chưa được Tổng cục Hải quan cấp tài khoản truy cập Hệ thống:

Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế trên phần mềm lập hóa đơn của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2019/TT-BTC , ký số và in phục hồi hóa đơn để cấp cho người nước ngoài. Đồng thời, liên hệ với Tổng cục Hải quan theo địa chỉ thư điện tử hoannt@customs.gov.vn hoặc số điện thoại 0989.528.168 để được hỗ trợ cấp tài khoản hoặc kết nối với Hệ thống theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp chưa sử dụng chữ ký số để cấp hóa đơn cho người mua hàng:

Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2019/TT-BTC , ký, đóng dấu để cấp cho người nước ngoài.

Chậm nhất hết quý 1/2021 (thời gian dự kiến hoàn thiện Hệ thống đáp ứng yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin điện tử giữa các đơn vị, tổ chức liên quan), doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT hoàn thành việc đăng ký thông tin chữ ký số bán hàng hoàn thuế với cơ quan thuế hoặc đăng ký thông tin chữ ký số với Hệ thống qua tài khoản được cấp.

4. Khai thác thông tin hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế để thanh toán cho ngân hàng thương mại

Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 72/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 92/2019/TT-BTC) về thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT:

“2. Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán của ngân hàng thương mại, căn cứ thông tin xác nhận hoàn thuế do cơ quan hải quan cung cấp theo đường điện tử, Cục Thuế nơi Ngân hàng thương mại đăng ký, khai thuế ban hành Quyết định thanh toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư này đồng thời lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trong trường hợp đủ điều kiện hoàn thuế, gửi Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước đồng cấp để thực hiện chuyển tiền cho ngân hàng thương mại.”

Để thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế sẽ lưu trữ thông tin hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do Tổng cục Hải quan gửi đến tại đường dẫn ftp://ftp.tct.vn/Public/Hoanchokhachxuatcanh/ để Cục Thuế tra cứu, làm căn cứ thanh toán cho ngân hàng thương mại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TCHQ (để phối hợp);
- Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số /TCT-KK ngày /9/2020 của Tổng cục Thuế)

TỐNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ...
-------

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN BÁN HÀNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐIỀU CHỈNH LẦN ...

Ngày tháng năm

STT

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin địa điểm bán hàng hoàn thuế

Ghi chú

Tên doanh nghiệp

Mã số thuế

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Tên địa điểm bán hàng hoàn thuế

Mã số thuế

Địa chỉ

Thông tin chữ ký số

Ngày công nhận

Số định danh

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư sổ

Tên người được cấp chứng thư số

Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Trường hợp điều chỉnh thông tin

II. Trường hợp công nhận mới

III. Trường hợp chấm dứt bán hàng hoàn thuế

Ghi chú:

- Cửa hàng không có MST: điền MST chi nhánh/trụ sở chính quản lý cửa hàng;

- Trường hợp điều chỉnh thông tin: chỉ kê khai thông tin sau điều chỉnh;

- Trường hợp chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT: không phải kê khai thông tin chữ ký số.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3799/TCT-KK ngày 11/09/2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.761

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!