Chính sách mới >> Tài chính 20/06/2023 12:16 PM

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/06/2023 12:16 PM

Xin hỏi lãi suất tái cấp vốn là gì? Giữa lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu khác nhau thế nào và mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023 là bao nhiêu? – Minh Trọng (Đồng Tháp).

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Lãi suất tái cấp vốn là gì?

Theo Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước quy định và thực hiện việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo các hình thức sau đây:

- Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá;

- Chiết khấu giấy tờ có giá;

- Các hình thức tái cấp vốn khác.

Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất ngân hàng nhà nước áp dụng cho các nghiệp vụ tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi.

Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.

Lãi suất tái cấp vốn khác gì so với lãi suất tái chiết khấu?

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng trung ương với các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, được áp dụng dưới hình thức tái chiết khấu.

Tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 giải thích cụm từ cấp tín dụng, chiết khấu và tái chiết khấu như sau:

Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.

Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.

Giữa lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn có sự khác biệt như sau:

- Về đối tượng áp dụng:

+ Lãi suất tái chiết khấu: Các giấy tờ có giá.

+ Lãi suất tái cấp vốn: Các khoản cho vay của các ngân hàng thương mại.

- Về tài sản thế chấp:

Tài sản thế chấp đều là giấy tờ có giá, nhưng lãi suất tái chiết khấu áp dụng với các giấy tờ có giá có độ rủi ro thấp hơn như: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ,…

Còn lãi suất tái cấp vốn áp dụng đối với các giấy tờ có giá có độ rủi ro cao hơn trái phiếu Chính quyền địa phương.

Mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023

Theo Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023, từ ngày 19/6/2023, quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 4,5%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,0%/năm.

Trước đó, theo Quyết định 950/QĐ-NHNN năm 2023 (áp dụng từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 18/6/2023), quy định các mức lãi suất như sau:

- Lãi suất tái cấp vốn: 5,0%/năm.

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,5%/năm.

Theo Quyết định 574/QĐ-NHNN, quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 24/5/2023 như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 5,5%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Theo Quyết định 313/QĐ-NHNN, quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 02/4/2023 như sau:

- Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm.

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 49,351

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn