Kế hoạch triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/04/2024 18:30 PM

Cho tôi hỏi có phải Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành kế hoạch triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024 phải không? – Trà My (Bến Tre)

Kế hoạch triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Kế hoạch triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 29/3/2024 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 542/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với mục tiêu thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về xử lý vi phạm hành chính, qua đó kiến nghị các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Kế hoạch triển khai các nội dung như sau:

(1) Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện:

+Xây dựng, sửa đổi bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Phân công thực hiện:

+ Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ chủ động đề xuất, thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

+ Vụ Pháp chế chủ trì tổng hợp, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, đơn vị và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

(2) Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện

+ Tổ chức phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đến nhiều đối tượng cụ thể bằng nhiều hình thức phù hợp;

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt chú trọng những nội dung có liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Phân công thực hiện:

+ Các cơ quan, đơn vị: Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ, căn cứ phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ và nguồn kinh phí được giao để chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện công tác này.

(3) Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện:

+ Tự kiểm tra: Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, xử lý vi phạm hành chính tiến hành tự kiểm tra.

+ Tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Bộ trưởng.

Lưu ý: Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 19/2020/NĐ-CP

- Phân công thực hiện:

+ Thanh tra Bộ, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Tư pháp.

+ Khi cần thiết, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoặc địa phương.

(4) Thống kê về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện

+ Nội dung thực hiện: Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

- Phân công thực hiện

+ Thanh tra Bộ, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Tư pháp.

+ Khi cần thiết, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoặc địa phương.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 527

Bài viết về

lĩnh vực Khoa học công nghệ

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn