06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
17/12/2022 09:58 AM

Xin hỏi những nội dung nào nhân dân được bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ ở cơ sở? - Quốc Minh (Long An)

06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau

Quốc hội thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 ngày 10/11/2022.

1. 06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở theo Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 bao gồm:

(1) Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức. 

(2) Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.

(3) Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

(4) Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

(5) Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

(6) Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

So với Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 thì nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như sau:

Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr­ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư­ phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Hình thức nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

Hình thức nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở theo Điều 17 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 như sau:

- Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức để Nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn và quyết định bằng một trong các hình thức sau đây: 

+ Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

+ Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; 

+ Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

- Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 phải được thực hiện tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

Hình thức phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình được thực hiện trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

Hình thức biểu quyết trực tuyến chỉ áp dụng trong trường hợp cộng đồng dân cư quyết định các công việc quy định tại khoản 6 Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 mà Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố thấy không cần thiết tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư hoặc phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình. 

- Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định thì thực hiện theo quy định đó.  

3. Đề xuất nội dung để nhân dân bàn và quyết định

Theo Điều 16 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về đề xuất nội dung để nhân dân bàn và quyết định như sau:

- Đối với các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định nội dung, lựa chọn hình thức và chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức để Nhân dân bàn và quyết định. 

- Đối với các nội dung chỉ có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đề xuất nội dung để cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

- Công dân cư trú tại thôn, tổ dân phố có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại thôn, tổ dân phố đồng thuận thì:

Gửi đề xuất đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định nếu không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Trường hợp sáng kiến của công dân chưa có đủ 10% tổng số hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và được Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tán thành thì Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đưa ra để cộng đồng dân cư bàn và quyết định. 

Việc thu thập ý kiến đồng thuận của các hộ gia đình có thể thực hiện trực tiếp tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, bằng văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của đại diện hộ gia đình hoặc hình thức thể hiện ý kiến khác phù hợp với điều kiện thực tế tại cộng đồng dân cư.

Công dân có sáng kiến chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng và danh sách hộ gia đình đồng thuận. Ý kiến đồng thuận với sáng kiến của công dân có giá trị trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thể hiện ý kiến. 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023, thay thế Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007Nghị quyết 55/1998/NQ-UBTVQH10.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,016

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn