Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh tra mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
01/12/2022 17:30 PM

Tôi muốn hỏi các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh tra được quy định thế nào? - Văn Hùng (Bình Phước)

Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh tra mới nhất

Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh tra mới nhất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/11/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 465/QĐ-TTCP về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh được quy định như sau:

Tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh tra

Theo Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP, các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với Đoàn thanh tra bao gồm:

- Trưởng đoàn thanh tra được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí:

+ Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP;

+ Việc tuân thủ những điều cấm được quy định tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP.

+ Mức độ hoàn thành về tiến độ Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra: Phải hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

+ Mức độ hoàn thành về chất lượng Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra phải phản ánh đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch tiến hành thanh tra được duyệt; không thanh tra vượt phạm vi, đối tượng nội dung hoặc bỏ lọt, bỏ sót, bỏ qua nội dung thanh tra đã được phê duyệt;...

- Thành viên Đoàn thanh tra được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí:

+ Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP;

+ Việc tuân thủ những điều cấm được quy định tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP;

+ Mức độ hoàn thành về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công phải hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra;

+ Mức độ hoàn thành về chất lượng công việc được phân công phải phản ánh đầy đủ các nội dung theo phân công của Trưởng đoàn thanh tra; không thanh tra vượt phạm vi, đối tượng nội dung hoặc bỏ lọt, bỏ sót, bỏ qua nội dung thanh tra đã được phân công;...

Các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra

Cụ thể tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP, ngoài các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-TTCP thì không bổ trí làm Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra trong các trường hợp sau:

(1) Đối với người không được dự kiến làm Trưởng đoàn thanh tra:

+ Còn thời gian công tác ít nhất 12 tháng cho đến đủ tháng nghỉ chế độ kể từ ngày ban hành Quyết định thanh tra;

+ Có vi phạm theo quy định điểm b khoản 1 Điều 20 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP;

+ Không chấp hành chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được phân công, Tổng Thanh tra Chính phủ.

(2) Đối với người không được dự kiến làm Phó trưởng đoàn thanh tra

+ Còn thời gian công tác ít nhất 09 tháng cho đến đủ tháng nghỉ chế độ kể từ ngày ban hành Quyết định thanh tra;

+ Có vi phạm theo quy định điểm b khoản 2 Điều 20 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP;

+ Không chấp hành chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được phân công, Tổng Thanh tra Chính phủ.

(3) Đối với người không được dự kiến là thành viên Đoàn thanh tra:

+ Còn thời gian công tác ít nhất 06 tháng cho đến đủ tháng nghỉ chế độ kể từ ngày ban hành Quyết định thanh tra;

+ Có vi phạm theo quy định điểm b khoản 2 Điều 20 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP;

+ Không chấp hành chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được phân công, Tổng Thanh tra Chính phủ.

(4) Đối với người thuộc các đơn vị tham mưu, tổng hợp, đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ không được tham gia Đoàn thanh tra ngoài thực hiện theo quy định tại (2), (3), còn phải thực hiện theo quy định:

+ Đã tham gia 01 cuộc thanh tra trong năm;

+ Có dưới 03 năm công tác tại Thanh tra Chính phủ;

+ Đang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng hệ tập trung, hệ không tập trung có thời gian học trên 03 tháng trong một năm hoặc thời gian đào tạo, bồi dưỡng trùng với thời gian thanh tra.

Xem thêm Quyết định 465/QĐ-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,165

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn