Tiến độ hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi (Kế hoạch)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
15/11/2022 16:46 PM

Dự án Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện đến giai đoạn nào? Theo kế hoạch, khi nào sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi? - Ngọc Trang (Đà Nẵng)

Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi

Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi (Hình từ Internet)

Chính phủ ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP ngày 14/11/222 về Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Theo kế hoạch, việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến thời điểm hiện tại như sau:

1. Tiến độ hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi

Từ ngày 20/10/2022 - 19/11/2022: 

- Các bộ, ngành có liên quan tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội.

(Đây là các nhiệm vụ cuối cùng phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.)

2. Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi trong thời gian tới

Tại Nghị quyết 150/NQ-CP, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ tiếp theo cần phải thực hiện phục vụ kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (đến cuối năm 2023) để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như sau:

STT

Nhiệm vụ công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian/Kết quả

Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

1

Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

2

Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

3

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Kế hoạch chi tiết tại Phụ lục II)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 01 - 02/2023

4

Tiếp thu giải trình ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 15/3/2023

5

Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật gửi cơ quan chủ trì thẩm tra (Ủy ban Kinh tế), Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 15/3/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 01/4/2023

6

Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 12/4/2023

7

Nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 15/4/2023

- Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 25/4/2023

- Gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/5/2023

8

Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 20/5/2023

9

Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

10

Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

1

Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 6 - 7/2023

2

Tham gia ý kiến bằng văn bản về những nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, trong đó nêu rõ những vấn đề có ý kiến khác với dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và đề xuất phương án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 25/7/2023

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 31/7/2023

3

Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 8 - 9/2023

 

3. Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ đặt ra kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai (sửa đổi) với nội dung và thời gian như sau:

- Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022; Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022;

- Xây dựng nội dung lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tháng 11/2022;

- Đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai: Tháng 12/2022 - Tháng 01/2023;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo Kế hoạch của Quốc hội): Tháng 12/2022 - Tháng 01/2023;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo Kế hoạch của Quốc hội): Tháng 01 - 02/2023;

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/4/2023

Xem chi tiết tại Nghị quyết 150/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,059

Bài viết về

Sửa đổi Luật đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn