Không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 04 đơn vị sau thuộc BHXH Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
27/10/2020 10:22 AM

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 1320/QĐ-BHXH ngày 23/10/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Vụ hợp tác quốc tế BHXH

Vụ Hợp tác quốc tế thuộc BHXH Việt Nam (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, BHXH xây dựng Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 với các nhiệm vụ cụ thể về cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam như sau:

- Không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 04 đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ.

Viên chức quản lý của 04 đơn vị này được bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm, trường hợp đã giữ chức vụ theo nhiệm kỳ bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng; bảo lưu các chức danh quy hoạch tương đương đã được phê duyệt. Trước mắt, chưa xem xét điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thời điểm có vị trí cấp trưởng, cấp phó phù hợp với năng lực, chuyên môn đào tạo thì được ưu tiên xem xét điều động, bổ nhiệm.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức và NLĐ trong toàn Ngành thực hiện Nghị định 89/2020/NĐ-CP.

- Rà soát, hoàn thiện và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện theo quy định tại Nghị định 89/2020.

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản, nhân sự các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương kể từ ngày 01/10/2020.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thu hồi và cấp mới con dấu theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng: Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong toàn Ngành.

- Sắp xếp số lượng công chức lãnh đạo cấp phó, viên chức quản lý cấp phó của đơn vị sáp nhập, kiện toàn: Chậm nhất sau 3 năm kể từ ngày 01/10/2020 số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

- Đề xuất, kiến nghị với tổ chức Đảng có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức Đảng tương ứng với cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam được quy định tại Nghị định 89/2020.

Xem thêm nội dung quy định tại Quyết định 1320/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,778

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn