Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của cổ đông phổ thông

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/07/2020 15:45 PM

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, quy định cổ động phổ thông hoặc nhóm cổ đông phổ thông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty được thực hiện quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp:

- Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

- Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Ngoài ra, cổ đông và nhóm cổ đông nêu trên còn được thực hiện các quyền sau:

- Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;

- Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.

- Các quyền khác theo quy định và Điều lệ công ty.

Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2014

Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty được quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp.

>>> Xem thêm: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu pháp nhân hay không? Hội đồng quản trị có quyền quyết định giá bán trái phiếu của công ty không?

 

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn