Mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 cho công chức tại TP.HCM

19/02/2020 10:49 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 được sửa đổi như sau:

Từ năm 2020 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Như vậy, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2020 sau điều chỉnh không tăng so với năm 2019 và giảm so với quy định tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

(Trước đây, Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị năm 2020 tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ).

Thời gian thực hiện chi thu nhập tăng thêm được sửa đổi như sau:

Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/12/2020 chi thu nhập tăng thêm theo lộ trình; từ năm 2020 đảm bảo không thấp hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ và duy trì đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017QH14.

Đồng thời, giao UBND thành phố tiếp tục quan tâm việc triển khai thực hiện khoản 3, 4, 5 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND cụ thể:

- Có chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Sau một năm thực hiện, tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện; trong đó chọn một số đơn vị để đánh giá, đo lường hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc, năng suất lao động từng cán bộ, công chức, viên chức và đơn vị.

- Định kỳ hàng năm báo cáo HĐND thành phố kêt quả thực hiện và nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 50,715

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn