Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trước 05/01/2020

24/12/2019 15:45 PM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 9371/BKHĐT-HTX về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019.

Công văn 9371/BKHĐT-HTX và Phụ lục kèm theo

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, yêu cầu gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2019 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/01/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửi kèm bản mềm về Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ cucpthtx@mpi.gov.vn). Nội dung báo cáo bao gồm:

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tính đến 31/12/2019 dựa trên một số tiêu chí:

+ Tổng số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (trong đó nêu rõ: số lượng thành lập mới, giải thể, phá sản của mỗi loại).

+ Tổng số thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (trong đó nêu rõ: số lượng thành viên mới gia nhập, rút khỏi của mỗi loại).

+ Tổng số lao động làm việc thường xuyên (lao động không xác định thời hạn, không tính lao động ngắn hạn và lao động thời vụ) trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (trong đó nêu rõ số lao động đồng thời là thành viên của mỗi loại).

+ Doanh thu bình quân của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó nêu rõ doanh thu của hợp tác xã đối với thành viên; Lãi bình quân của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

+ Đánh giá tác động của hợp tác xã tới kinh tế hộ thành viên (trên các chỉ tiêu: thu nhập hộ thành viên, tạo công ăn việc làm, tác động về xã hội...).

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 9371/BKHĐT-HTX ngày 17/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,665

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn