Đã có VBHN Luật bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

02/04/2019 14:07 PM

Ngày 10/12/2018, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 46/VBHN-VPQH.

Bảo hiểm y tế

Theo đó, văn bản hợp nhất này hợp nhất các văn bản sau đây:

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009;

- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014;

- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Như vậy, thay vì trước đây phải xem năm văn bản để đối chiếu nội dung nào còn hiệu lực, hết hiệu lực thì nay chỉ cần xem trong một văn bản hợp nhất này.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,659

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn