Năm 2019, giảm ít nhất 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương NSNN

02/03/2019 09:23 AM

Đây là chỉ đạo nổi bật của Thủ tướng tại Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mục tiêu của THTK, CLP năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015; các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Đặc biệt, trong năm 2019, các bộ, cơ quan ở trung ương và chính quyền địa phương phải đảm bảo thực hiện theo đúng biên chế được giao tại Quyết định 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, chi cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn