Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong HĐ vay

21/02/2019 08:11 AM

Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản. Theo đó, hướng dẫn:

- Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng;

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng BLDS 1995;

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng BLDS 2005;

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng BLDS 2015;

- Xác định thời điểm xét xử và thời gian chậm trả;

- Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng;

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm;

- Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định;

- Điều chỉnh lãi, lãi suất;

- Xác định lãi suất trung bình quy định tại điều 306 của Luật thương mại 2005;

- Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản;

- Quy định lãi, lãi suất trong bản án, Quyết định của Tòa án.

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 34,034

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn