Tăng lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm từ 01/01/2019 (dự kiến)

22/04/2017 11:57 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo sửa đổi Bộ luật lao động 2012 (dự thảo 2) vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến.

Tiền lương

Theo đó, dự thảo này đưa ra hai phương án đối với quy định về “Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm”. Cụ thể như sau:

- Phương án 1: Về cơ bản là giống như quy định hiện hành tại Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012. Đồng thời, tăng mức tiền lương đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm; điều chỉnh về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

- Phương án 2: Nếu người lao động có thời gian làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm nhiều thì sẽ tăng mức lương lên một cách đáng kể.

Điều 73. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Phương án 1:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả tiền lương làm thêm giờ tính theo tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 30% tiền lương của giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động còn được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 50% tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

Phương án 2:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả tiền lương làm thêm giờ tính theo tiền lương giờ làm việc bình thường như sau:

a) Vào ngày thường: ít nhất bằng 150% cho giờ làm thêm đầu tiên, 200% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất bằng 200% cho 02 giờ làm thêm đầu tiên, 300% cho các giờ làm thêm tiếp theo;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% cho 02 giờ làm thêm đầu tiên, 400% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động còn được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 50% tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

Dự kiến Dự thảo này được Quốc hội thông qua và áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 47,690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn