Hướng dẫn cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
17/05/2024 11:00 AM

Xin cho tôi hỏi phải cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu như thế nào? - Bảo Nhi (Bình Định)

Hướng dẫn cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu  (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

1. Hướng dẫn cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu 

Theo Điều 10 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã được sử dụng như sau:

(1) Thông tin về tình trạng pháp lý của nhà thầu

Hệ thống trích xuất thông tin về tình trạng pháp lý, báo cáo tài chính và các thông tin khác của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lưu trữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh. 

Đối với các nhà thầu chưa đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh, nhà thầu cung cấp thông tin khi đăng ký tham gia Hệ thống.

(2) Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

- Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu có các chứng chỉ theo quy định của pháp luật thì kê khai trên Hệ thống.

- Nhà thầu chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình theo quy định trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống. 

Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác thực bằng chữ ký số của nhà thầu.

- Nhà thầu phải đính kèm các văn bản, tài liệu để chứng minh tính xác thực về năng lực, kinh nghiệm, tài liệu đính kèm được lưu trữ và quản lý trên Hệ thống.

- Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023.

- Đối với nội dung thông tin về số liệu về báo cáo tài chính, trường hợp số liệu về báo cáo tài chính trên Hệ thống đã được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu không phải kê khai số liệu về báo cáo tài chính. 

Đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2021 trở đi, trường hợp nhà thầu phát hiện Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử thì nhà thầu sửa đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế, Hệ thống sẽ lưu lại các phiên bản sửa đổi thông tin của nhà thầu.

(3) Chủ đầu tư cung cấp thông tin về uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

(4) Chủ đầu tư hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

(5) Chủ đầu tư hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung có trách nhiệm cung cấp thông tin về chất lượng hàng hóa đã được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

(5) Chủ đầu tư cung cấp thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2023

2. Ai có trách nhiệm cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu?

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu được quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2023 như sau: 

(1) Trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin sau:

+ Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;;

- Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin sau

(i) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

(ii) Thông báo mời thầu;

(iii) Danh sách ngắn;

(iv) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

Đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin quy định tại các điểm (i), (ii), (iii) bằng tiếng Việt và tiếng Anh; đối với thông tin quy định tại điểm (iv), bên mời thầu đăng tải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh;

- Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật, đăng tải thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu, trong đó bao gồm thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;

(2) Trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đăng tải thông tin:

+ Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Đấu thầu 2023;

+ Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm; kết quả mời quan tâm;

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin 

+ Thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

+ Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

Đối với dự án đầu tư kinh doanh được tổ chức đấu thầu quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin này bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

(3) Tổ chức, cá nhân cung cấp, đăng tải thông tin quy định tại khoản (1) và khoản (2) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tính thống nhất giữa tài liệu đăng tải với tài liệu đã được phê duyệt.

Lưu ý: Các thông tin sau đây phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc hợp đồng có hiệu lực.

- Đối với thông tin về lựa chọn nhà thầu:

+ Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

+ Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu; 

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng; 

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;  

- Đối với thông tin về lựa chọn nhà đầu tư:

+ Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

+ Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 449

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn