Tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
10/01/2023 10:30 AM

Xin cho tôi hỏi tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam được quy định như thế nào tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022? - Minh Đức (Kiên Giang)

Tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các chức danh của người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Theo khoản 1 Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm các chức danh sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên;

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật;

- Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, các trưởng bộ phận nghiệp vụ và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

2.1. Tiêu chuẩn chung của người quản lý

Những người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể như sau:

- Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

2.2. Tiêu chuẩn đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên

Cụ thể tại khoản 2 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, các tiêu chuẩn đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên được quy định như sau:

- Các tiêu chuẩn chung quy định tại mục 2.1;

- Có bằng đại học trở lên;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

2.3. Tiêu chuẩn đối với chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Đối với chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bao gồm:

- Các tiêu chuẩn chung quy định tại mục 2.1;

- Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

3. Các nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được kiêm nhiệm tối đa Giám đốc của 01 chi nhánh hoặc Trưởng 01 văn phòng đại diện hoặc Trưởng 01 bộ phận nghiệp vụ của cùng một doanh nghiệp bảo hiểm.

- Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh nào tại cùng tổ chức; không được đồng thời làm việc tại doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam.

(Khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,727

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn