Đơn vị thoát nước là gì? Quy định về lựa chọn đơn vị thoát nước

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
17/12/2022 13:42 PM

Xin hỏi việc lựa chọn đơn vị thoát nước cho hệ thống thoát nước hiện nay được quy định thế nào? - Hoài Tâm (Long An)

Đơn vị thoát nước là gì? Quy định về lựa chọn đơn vị thoát nước

Đơn vị thoát nước là gì? Quy định về lựa chọn đơn vị thoát nước

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đơn vị thoát nước là gì?

Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP thì đơn vị thoát nước là tổ chức cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo hợp đồng quản lý vận hành.

2. Quy định về lựa chọn đơn vị thoát nước

Việc lựa chọn đơn vị thoát nước theo Điều 17 Nghị định 80/2014/NĐ-CP như sau:

- Đối với hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, việc lựa chọn đơn vị thoát nước tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, phát triển khu đô thị mới, khu công nghiệp tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thoát nước do mình đầu tư đến khi bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

- Đơn vị thoát nước phải có nhân lực, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước mưa và nước thải.

- Chủ sở hữu hệ thống thoát nước tổ chức lựa chọn đơn vị thoát nước trên địa bàn do mình quản lý.

3. Quyền và trách nhiệm của đơn vị thoát nước

Quyền và trách nhiệm của đơn vị thoát nước theo Điều 18 Nghị định 80/2014/NĐ-CP như sau:

3.1. Quyền của đơn vị thoát nước

- Hoạt động kinh doanh theo các quy định, được thanh toán đúng và đủ chi phí dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã ký kết;

- Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến hoạt động thoát nước và xử lý nước thải;

- Được quyền tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch thoát nước trên địa bàn;

- Được bồi thường thiệt hại do các bên liên quan gây ra theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị thoát nước 

- Quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã ký kết;

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước;

- Xử lý sự cố, khôi phục việc thoát nước và xử lý nước thải;

- Thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý; phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc trực tiếp tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước theo quy định;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Cung cấp thông tin thỏa thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu;

- Bảo vệ an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải theo quy định;

- Bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định;

- Báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và Trung ương;

- Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên sử dụng theo quy định pháp luật;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Quy định về hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước

Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo Điều 19 Nghị định 80/2014/NĐ-CP như sau:

- Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa chủ sở hữu và đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

- Nội dung cơ bản của hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước:

+ Các chủ thể của hợp đồng;

+ Đối tượng hợp đồng;

+ Hồ sơ tài sản (danh mục tài sản, giá trị tài sản) mà chủ sở hữu bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành;

+ Phạm vi, nội dung công việc;

+ Hồ sơ quản lý mạng lưới, các công trình thoát nước, quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và các yêu cầu kỹ thuật;

+ Tiêu chuẩn dịch vụ;

+ Giá trị hợp đồng; điều chỉnh giá trị hợp đồng;

+ Nội dung thanh toán, phương thức thanh toán;

+ Nghĩa vụ, quyền hạn các bên liên quan.

- Thời hạn hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước:

Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước có thời hạn ngắn nhất là 05 năm và dài nhất là 10 năm. 

Trường hợp muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng ít nhất là 01 năm thì các bên tham gia hợp đồng phải tiến hành thương thảo việc kéo dài hợp đồng quản lý, vận hành và đi đến ký kết.

- Chấm dứt hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước:

+ Một trong các bên vi phạm các điều khoản cam kết của hợp đồng;

+ Khi hết thời hạn hợp đồng mà một trong hai bên không muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng;

+ Những trường hợp bất khả kháng hoặc các lý do khác được quy định trong hợp đồng;

+ Những trường hợp chấm dứt hợp đồng khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước:

+ Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước được thanh toán chi phí định kỳ theo thỏa thuận;

+ Phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận;

+ Trong trường hợp chậm thanh toán quá 15 ngày so với thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thì đơn vị thoát nước được hưởng lãi suất cao nhất của ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch tại thời điểm thanh toán đối với so tiền chậm thanh toán;

+ Chủ sở hữu công trình thoát nước chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu và thanh toán cho đơn vị thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước;

+ Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước được thanh toán từ nguồn thu tiền dịch vụ thoát nước, ngân sách hàng năm của chủ sở hữu công trình thoát nước và từ các nguồn khác.

- Chuyển nhượng hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước:

Đơn vị thoát nước được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước cho bên thứ ba khi có sự thỏa thuận của chủ sở hữu công trình thoát nước.

- Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,715

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn