Chính sách mới >> Tham nhũng 30/06/2023 17:15 PM

Phó Thủ tướng: Công khai cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/06/2023 17:15 PM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu công bố, công khai các cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Công khai cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà

Công khai cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà (Hình từ internet)

Nội dung đề cập tại Thông báo 252/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Công khai cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà

Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương đặt ra như sau:

- Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các quy định, TTHC theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn 547/TTg- KSTT ngày 15/6/2023.

- Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định, TTHC trong đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thật sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp.

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai.

- Các Bộ, cơ quan làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của các tổ chức phối hợp liên ngành chủ động đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất phương án kiện toàn, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành (bao gồm cả tổ chức tư vấn chính sách cho Thủ tướng Chính phủ) gửi Bộ Nội vụ trước ngày 20 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

**Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

**Bộ Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó chú trọng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC, kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, phê bình những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoặc không tốt công tác này theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp rà soát, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó bao gồm cả tổ tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian trình trong tháng 7 năm 2023.

**Văn phòng Chính phủ

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết ngày 31/12/2023 để tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân), trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2023.

- Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả; thành viên là đại diện các cơ quan, hội, hiệp hội, tổ chức do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Chủ tịch. Hội đồng phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ gồm từ 10-12 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó thường trực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ phó, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm Tổ phó, lãnh đạo một số Bộ, cơ quan làm thành viên và Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC làm Ủy viên thường trực. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về cải cách TTHC; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai, trước mắt tập trung vào các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã phê duyệt nhưng chưa được thực thi.

- Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về TTHC nội bộ và TTHC 4 cấp chính quyền. Hoàn thành trong Quý 3 năm 2023.

- Cục Kiểm soát TTHC tăng cường phối hợp giữa các Vụ chuyên ngành trong việc thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Tổ chức triển khai báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Thông báo 252/TB-VPCP được ban hành ngày 29/6/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,085

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn