Chính sách mới >> Tài chính 13/06/2024 08:00 AM

Mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
13/06/2024 08:00 AM

Từ ngày 01/7/2024, mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BTC.

Mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024

Mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2024/TT-BTC quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

Nội dung chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024

Các nội dung chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024 bao gồm:

- Chi khoản công tác phí cho cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BTC;

- Chi công tác phí cho các đoàn công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin giá thị trường điểm c khoản 4 Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BTC;

- Chi tiền họp tại các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường;

- Chi văn phòng phẩm, nước uống, biên soạn và in ấn tài liệu cho các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường;

- Chi xây dựng các báo cáo giá thị trường.

Kinh phí bảo đảm thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2024/TT-BTC được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3. Đối tượng thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; chế độ báo cáo thị trường

1. Đối tượng thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường:

a) Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá); các Bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi là các Bộ);

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị có liên quan (nếu cần thiết);

c) Các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

Mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024

Căn cứ yêu cầu, tính chất của nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ quan thực hiện tổng hợp phân tích, dự báo giá thị trường có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách nhà nước được phân cấp, giao hằng năm của minh để chi cho các hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường theo các nội dung chi, mức chi theo quy định để phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường phục vụ công tác quản lý, điều tiết giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BTC.

Cụ thể, mức chi của các nội dung chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường như sau:

- Cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp được hưởng tiền công tác phí khoán theo tháng theo quy định tại Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-BTC;

- Công tác phí cho các đoàn công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin giá thị trường thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC;

- Mức tiền họp tại các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị

+ Chủ trì: mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp.

+ Các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp.

- Mức chi văn phòng phẩm, nước uống, biên soạn và in ấn tài liệu cho các cuộc họp thực hiện thanh toán theo thực tế hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Mức chi xây dựng các báo cáo giá thị trường:

+ Báo cáo giá thị trường chuyên ngành của các Bộ, báo cáo giá thị trường của địa phương: 1.200.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo giá thị trường tổng hợp định kỳ và đột xuất của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá: 8.000.000 đồng/báo cáo.

(Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-BTC)

Xem thêm tại Thông tư 29/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,242

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn