Hướng dẫn thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ 01/8/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/06/2024 13:30 PM

Nội dung bài viết tập trung hướng dẫn thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ 01/8/2024.

Hướng dẫn thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ 01/8/2024

Hướng dẫn thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ 01/8/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 14/6/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hướng dẫn thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ 01/8/2024

Tại Điều 11 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ 01/8/2024 như sau:

- Khi định mức kinh tế - kỹ thuật được hoàn thành, bộ phận xây dựng định mức báo cáo người đứng đầu cơ quan báo chí kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định ban hành.

- Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở, tổ chức thẩm định kết quả xây dựng định mức. Hội đồng thẩm định có số lượng thành viên là số lẻ: Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan; thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan chuyên môn của đơn vị; đại diện cơ quan chuyên môn của cơ quan chủ quản hoặc mời thêm các chuyên gia trong lĩnh vực (nếu cần). Các thành viên có ý kiến thẩm định độc lập.

- Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định bao gồm:

+ Công văn đề nghị thẩm định;

+ Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật;

+ Báo cáo thuyết minh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp xây dựng định mức lựa chọn áp dụng; báo cáo quá trình thực hiện; Các căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: báo cáo nội dung công việc, mô tả rõ về quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công; các bước công việc, công đoạn thuộc sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công được xác định, tính toán trong định mức, thể hiện rõ các loại vật liệu, vật tư, phương tiện máy móc... được sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công; Phiếu khảo sát thu thập số liệu và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát (trong trường hợp sử dụng phương pháp khảo sát phân tích thực nghiệm thu thập dữ liệu từ thực tế : Các phiếu khảo sát thu thập thông tin, số liệu, có xác nhận giữa bên khảo sát và bên được khảo sát; phiếu khảo sát phải thể hiện đầy đủ các thông tin số liệu khảo sát (đo, bấm giờ…) đảm bảo cơ sở phân tích, đánh giá, tính toán trị số các định mức thành phần; Báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo định mức đối với ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, ý kiến phản biện độc lập của chuyên gia (nếu có), ý kiến của đối tượng áp dụng định mức, đối tượng chịu tác động… ; Báo cáo đánh giá tác động dự kiến tác động của định mức sau ban hành đối với: hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị.

+ Các tài liệu khác phục vụ quá trình xây dựng định mức, đánh giá khả thi (nếu có).

- Nội dung thẩm định:

Thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là xem xét, đánh giá kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung thẩm định chủ yếu như sau:

+ Kiểm tra, đánh giá, kết luận về các cơ sở xây dựng định mức;

+ Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp xây dựng định mức;

+ Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tổ chức thực hiện, trình tự xây dựng định mức;

+ Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp thu thập, xử lý, phân tích tính toán, xác định trị số của định mức;

+ Kiểm tra, đánh giá, kết luận về hình thức, bố cục trình bày định mức;

+ Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tính khả thi về mặt kinh tế - kỹ thuật của định mức;

+ Các vấn đề khác (nếu có);

+ Kiến nghị (nếu có).

- Kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu, theo nguyên tắc quá bán; việc đánh giá thực hiện ở 3 mức như sau:

+ Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;

+ Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;

+ Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.

- Kết quả thẩm định của Hội đồng được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo thẩm định, bao gồm ý kiến kết luận và kiến nghị của Hội đồng. Báo cáo thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 435

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn