Quy định về cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/06/2024 13:59 PM

Việc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia là nội dung được quy định tại Nghị định 47/2024/NĐ-CP.

Quy định về cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia mới nhất

Quy định về cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia mới nhất (Hình từ Internet)

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2024/NĐ-CP thì cơ sở dữ liệu quốc gia là cơ sở dữ liệu của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng.

2. Quy định về cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia mới nhất

Theo Điều 10 Nghị định 47/2024/NĐ-CP thì việc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định cụ thể như sau:

- Cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm các hoạt động:

+ Bổ sung thông tin;

+ Điều chỉnh thông tin.

- Nguồn cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm:

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi;

+ Nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Việc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia từ nguồn kết quả thủ tục hành chính phải được đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu và thực hiện theo quy định của pháp luật về kết nối và chia sẻ dữ liệu.

- Việc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia khi có đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc khi phát hiện thông tin chưa chính xác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Việc cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia từ cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được thực hiện như sau:

+ Trường hợp cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu được cập nhật, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia ngay khi kết thúc nghiệp vụ hoặc kết thúc quy trình thực hiện các thủ tục hành chính và dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương. Chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia và chủ quản cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương thiết lập công cụ, biện pháp để xác thực việc hoàn thành quá trình cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Trường hợp cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương chưa kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu có trách nhiệm chuyển dữ liệu ngay khi kết thúc nghiệp vụ hoặc kết thúc quy trình thực hiện các thủ tục hành chính. Chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia thiết lập kênh dữ liệu an toàn, bảo mật để nhận dữ liệu.

3. Quy định về duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia gồm các hoạt động sau:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

- Việc duy trì hoạt động, vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ hoạt động cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

- Triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia đáp ứng yêu cầu tối thiểu cấp độ 4 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

(Điều 11 Nghị định 47/2024/NĐ-CP)

Xem thêm Nghị định 47/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/05/2024.

Võ Tấn Đại
 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 464

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn