Đề xuất người có hợp đồng lao động xác định từ 1 tháng trở lên được đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/03/2024 13:45 PM

Cho tôi hỏi có phải đang đề xuất người có hợp đồng lao động xác định từ 1 tháng trở lên được đóng bảo hiểm thất nghiệp phải không? – Hoàng Bảo (Quảng Ninh)

Đề xuất người có hợp đồng lao động xác định từ 1 tháng trở lên được đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất người có hợp đồng lao động xác định từ 1 tháng trở lên được đóng bảo hiểm thất nghiệp (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi.

Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi với mục tiêu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động.

Đề xuất người có hợp đồng lao động xác định từ 1 tháng trở lên được đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo khoản 1 Điều 19 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi quy định về người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

- Người lao động theo quy định nêu trên làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

- Người làm việc theo hợp đồng làm việc;

- Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Lưu ý: trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 19 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

*Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật hiện hành

- Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

(khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013)

Như vậy, so với luật trước đây Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đã bổ sung thêm một số trường hợp phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp như: người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi

Căn cứ Điều 99 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi quy định về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

+ Người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng;

+ Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

+ Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

- Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định nêu trên và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng đó. Người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội đối với trường hợp này.

- Nhà nước chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vào Quỹ theo mức do Chính phủ quy định.

- Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào quỹ quy định tại khoản 1 Điều 99 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi.

Xem thêm tại Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,072

Bài viết về

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn