Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và thành lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/03/2024 14:20 PM

Cho tôi hỏi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và thành lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất thế nào? - Minh Cát (Hà Tĩnh)

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và thành lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và thành lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất (Hình từ internet)

Ngày 18/01/2024, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định để cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

(1) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

(2) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khả năng tài chính để góp vốn;

(3) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

(4) Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan;

(5) Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

- Các điều kiện quy định tại các điểm (2), (3) và (5) tại mục 1 và các điểm b, c, d và e tại khoản 2 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024:

+ Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

+ Hoạt động dự kiến thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

+ Tổ chức tín dụng nước ngoài đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có và tình hình tài chính theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng các quy định về bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

+ Cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

- Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; bảo đảm duy trì giá trị thực của vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

- Trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài thứ hai trở lên tại Việt Nam, ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam trong 03 năm liền kề trước năm đề nghị thành lập chi nhánh mới không vi phạm quy định của pháp luật, các tỷ lệ bảo đảm an toàn và có kết quả kinh doanh có lãi.

Xem thêm Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, trừ khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi tại Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 709

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn