Luật Bảo vệ môi trường 2020 sửa 04 Luật có liên quan

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
17/12/2020 10:27 AM

Luật Bảo vệ môi trường 2020 được thông qua với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó, sửa đổi, bổ sung 04 luật có liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Luật Bảo vệ môi trường 2020 sửa 06 Luật có liên quan

Lut Bo v môi trưng 2020 sa 06 Lut có liên quan

(1) Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Thủy lợi 2017Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 như sau:

- Bãi bỏ Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 38;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau:

“1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước.

Việc cấp giấy phép môi trường trong đó có nội dung xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”.

(2) Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58 Luật Thủy lợi 2017 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018Luật Doanh nghiệp 2020.

(3) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật PPP 2020 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 2 Điều 30 như sau:

“g) Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động xã hội; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;”;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 31 như sau:

“6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động xã hội; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội;”.

(4) Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Mục IX - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục số 01 - Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Du lịch 2017Luật Cạnh tranh 2018 như sau:

-  Sửa đổi, bổ sung điểm 1.4 như sau:

1.4

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

* Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

- Bổ sung điểm 1.6 và sau điểm 1.5 như sau:

1.6

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường

* Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

- Bãi bỏ điểm 5.4, điểm 6.3 và tiểu mục 9.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, trừ khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, Luật Đầu tư công 2019Luật Đầu tư 2020 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,608

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn