Thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 (Đề xuất)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
02/05/2024 10:41 AM

Cho tôi hỏi có đề xuất về thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 chưa? - Yến Trang (Đồng Nai)

Thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 (Đề xuất)

Thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 (Đề xuất) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

Thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 (Đề xuất) 

Theo Điều 14 dự thảo Nghị định quy định về giá đất thì việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 thực hiện như sau:

- Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng bảng giá đất gồm các nội dung sau:

+ Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất đối với mỗi loại đất tại các khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

+ Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

+ Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, tại cấp huyện, tại cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí;

+ Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng so sánh phục vụ việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

+ Xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 30 ngày; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất; tiếp thu, hoàn thiện Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; chỉ đạo tổ chức tư vấn xác định giá đất tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất hồ sơ trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất sau khi tổ chức tư vấn xác định giá đất hoàn thiện việc tiếp thu, giải trình trước ngày 15/10/2025.

- Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/11/2025.

- Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ văn bản thẩm định bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, chỉ đạo tổ chức tư vấn xác định giá đất tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15/11/2025 để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất.

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hoàn thiện bảng giá đất để quyết định, công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Quy trình chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 (Đề xuất)

Theo Điều 13 dự thảo Nghị định quy định về giá đất thì việc chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 thực hiện như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án xây dựng bảng giá đất. Nội dung dự án xây dựng bảng giá đất gồm:

+ Thông tin chung phục vụ việc xây dựng bảng giá đất gồm: vị trí địa lý, địa hình, địa mạo; tình hình kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất ảnh hưởng đến giá đất và bảng giá đất hiện hành; thực trạng bản đồ địa chính số, cơ sở dữ liệu giá đất;

+ Xác định khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

+ Các thông tin cần xác định đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí đất, bao gồm:

++ Loại đất cần quy định giá đất trong bảng giá đất;

++ Loại đất cần điều tra, khảo sát;

++ Số lượng thửa đất thu thập được thông tin về giá đất cụ thể, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin giá đất trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước;

++ Số lượng thửa đất thu thập được thông tin về giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước;

++ Số lượng thửa đất chuyển nhượng phải thu thập thông tin về giá đất trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước thông qua điều tra, khảo sát do không thu thập được thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế.

++ Số lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát thông tin về các khoản thu nhập, chi phí để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập đối với trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh nhưng xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất.

+ Thông tin cần xác định đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn:

++ Loại đất cần quy định giá đất trong bảng giá đất;

++ Loại đất điều tra, khảo sát;

++ Tổng số thửa đất; số thửa đất đối với mỗi loại đất tại khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

+ Nguồn nhân lực, trang thiết bị, thời gian, kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 01/6/2025. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất trước ngày 15/6/2025. Hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất gồm:

+ Dự án xây dựng bảng giá đất;

+ Tờ trình về việc phê duyệt dự án;

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt dự án.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất đã phê duyệt. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tại địa phương. Thành phần Ban chỉ đạo gồm:

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Trưởng ban;

+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó trưởng ban;

+ Các thành viên của Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế (nếu có);

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất để thực hiện xây dựng bảng giá đất.

Xem thêm dự thảo Nghị định quy định về giá đất.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn