Chính sách mới liên quan đến đất đai có hiệu lực từ tháng 12/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
22/11/2023 11:00 AM

Cho tôi hỏi vào tháng 12/2023 sắp tới thì có những chính sách mới nào liên quan đến đất đai sẽ có hiệu lực? - Thái Vân (Hậu Giang)

Chính sách mới liên quan đến đất đai có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới liên quan đến đất đai có hiệu lực từ tháng 12/2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Một số chính sách mới liên quan đến đất đai có hiệu lực từ tháng 12/2023 bao gồm:

1. Bãi bỏ 07 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT từ ngày 30/12/2023

Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2023/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 30/12/2023.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Lĩnh vực môi trường:

+ Thông tư 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường;

+ Thông tư 52/2013/TT-BTNMT quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, chất lây nhiễm;

+ Thông tư 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Lĩnh vực chung:

+ Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường;

+ Thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thông tư 26/2018/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường từ ngày 15/12/2023

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.

Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường được quy định như sau:

- Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường là tập hợp thông tin, dữ liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường bộ, ngành;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường cấp tỉnh;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế;

+ Cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia là cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường được tổng hợp, liên kết, tích hợp từ các cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục đích kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường theo quy định, bao gồm:

+ Dữ liệu chủ quan trắc tài nguyên và môi trường;

+ Dữ liệu danh mục dùng chung quan trắc tài nguyên và môi trường;

+ Dữ liệu tổng hợp, chuyên đề quan trắc tài nguyên và môi trường;

+ Siêu dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường;

+ Danh mục dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực là tập hợp thông tin, dữ liệu quan trắc theo lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên và môi trường, bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực đất đai;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực tài nguyên nước;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực môi trường;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc thuộc lĩnh vực viễn thám;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường khác theo quy định của pháp luật không thuộc trường hợp quy định từ điểm a đến điểm h khoản 3 Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-BTNMT.

- Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường cấp tỉnh là tập hợp thông tin, dữ liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-BTNMT thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh;

+ Cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường;

+ Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-BTNMT.

- Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường bộ, ngành là tập hợp thông tin, dữ liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và do các bộ, ngành xây dựng, quản lý.

- Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế là tập hợp thông tin, dữ liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường do các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, quản lý.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 từ ngày 29/12/2023

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Theo đó, trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BTNMT thì các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 là bản đồ địa hình trên đất liền, đảo, quần đảo và bản đồ địa hình đáy biển được xây dựng trong hệ tọa độ quốc gia và hệ độ cao quốc gia để sử dụng thống nhất trong cả nước.

- Ký hiệu theo tỷ lệ là ký hiệu có kích thước tỷ lệ với kích thước thực của đối tượng địa lý.

- Ký hiệu nửa theo tỷ lệ là ký hiệu có kích thước một chiều tỷ lệ với kích thước thực của đối tượng địa lý, kích thước chiều kia biểu thị quy ước.

- Ký hiệu không theo tỷ lệ là ký hiệu có dạng hình học tượng trưng cho đối tượng địa lý và kích thước quy ước, không theo kích thước thực của đối tượng địa lý.

- Đơn vị tính các giá trị đo biểu thị trên bản đồ: độ cao, độ sâu, độ dài, độ rộng, tỷ cao, tỷ sâu tính bằng mét (m); trọng tải cầu, phà tính bằng tấn; điện áp tính bằng Kilôvôn (kV), Vôn (V).

- Điểm tọa độ quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

- Điểm độ cao quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị độ cao được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

- Điểm tọa độ, độ cao quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ và có giá trị độ cao được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

- Điểm trọng lực quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị gia tốc lực trọng trường được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

- GeoTIFF là tệp ảnh số có phần mở rộng là *.tif gắn với tọa độ của các đối tượng địa lý trong một hệ tọa độ xác định.

- GeoPDF là tệp dữ liệu có phần mở rộng là *.pdf gắn với tọa độ của các đối tượng địa lý trong một hệ tọa độ xác định. Tệp GeoPDF chứa dữ liệu không gian và thuộc tính của các đối tượng địa lý.

Thông tư 03/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 29/12/2023, thay thế Thông tư 19/2019/TT-BTNMT.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn