TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính
Lĩnh vực:
Hoạt động vi phạm:
Thẩm quyền:

Kết quả 1-20 trong 21552 vi phạm hành chính

1
Sử dụng phân bón không có nguồn gốc xuất xứ
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
2
Sử dụng phân bón không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn phân bón
Mức phạt cho cá nhân: Phạt cảnh cáo | Mức phạt cho tổ chức: Phạt cảnh cáo
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
3
Tẩy xóa, sửa chữa tài liệu khảo nghiệm phân bón
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
4
Không thực hiện khảo nghiệm phân bón hoặc thực hiện khảo nghiệm không đúng quy định nhưng vẫn cấp kết quả khảo nghiệm
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
5
Cung cấp kết quả sai so với kết quả khảo nghiệm phân bón
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
6
Không tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu khảo nghiệm theo quy định
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
7
Không duy trì đầy đủ các điều kiện của tổ chức khảo nghiệm phân bón được công nhận trong quá trình hoạt động khảo nghiệm
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
8
Không nộp báo cáo định kỳ hàng năm kết quả hoạt động của tổ chức khảo nghiệm phân bón hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
9
Không lưu giữ hồ sơ khảo nghiệm phân bón đúng quy định
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
10
Sử dụng phân bón nhập khẩu không đúng mục đích ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
11
Thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ quản lý nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc quyết định chỉ định đã hết hiệu lực
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
12
Thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ quản lý nhà nước sử dụng phép thử nằm ngoài phạm vi được chỉ định
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
13
Không công bố phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở đối với loại phân bón chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
14
Không áp dụng phương pháp lấy mẫu theo Tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu phân bón hoặc không áp dụng phương pháp lấy mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với loại phân bón chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp lấy mẫu
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
15
Không có Giấy chứng nhận lấy mẫu phân bón hoặc Giấy chứng nhận tập huấn lấy mẫu phân bón hoặc Chứng chỉ đào tạo người lấy mẫu phân bón đã thực hiện việc lấy mẫu phân bón
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
16
Nhập khẩu phân bón không có Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
17
Nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, chưa được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam mà không có Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
18
Nhập khẩu phân bón không có Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
19
Nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, chưa được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam mà không có Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023
20
Nhập khẩu phân bón không có Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  |  Cập nhật: 15/06/2023

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!