Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 41/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 18/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ VHTTDL; Bộ XD;
-
Tổng Cục thuế; Tổng cục Thống kê;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
CT, PCT UBND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
-
Website Chính phủ;
-
Sở Tư pháp; TT Công báo tỉnh; TT lưu trữ;
-
Đài PT&TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
-
Như điều 3;
-
LĐVP UBND tỉnh;
-Lưu VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh phạm vi hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quy định cụ thể đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời, công trình quảng cáo ngoài trời, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hình thức quảng cáo ngoài trời tại Quy định này bao gồm các hoạt động quảng cáo không sinh lời; quảng cáo theo phương thức xã hội hóa trên bảng quảng cáo và băng rôn (tuyên truyền, cđộng chính trị, chính sách xã hội có gn biu trưng, logo, tên nhà tài trợ hoặc nhãn hiệu hàng hóa); quảng cáo thương mại và có mục đích sinh lời trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời; thông tin về dự án, đề án trên bảng quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo; quảng cáo rao vặt tại khu vực công cộng.

2. Phương tiện quảng cáo ngoài trời bao gồm bảng quảng cáo, băng rôn (ngang, dọc); bảng quảng cáo dạng chữ, hộp đèn, bảng chỉ dẫn, màn hình chuyên quảng cáo, công trình quảng cáo; đoàn người thực hiện quảng cáo; các vật thcó yếu tố quảng cáo dưới dạng mặt phng, hình khối, biểu tượng, hình tượng được đặt ngoài trời, nơi công cộng.

3. Công trình quảng cáo ngoài trời là công trình xây dựng trên đất hoặc kết nối với kiến trúc có sẵn; gồm các hình thức: Biển hiệu, bảng quảng cáo, bảng quảng cáo đứng độc lập; các loại màn hình, bảng điện tử chuyên dùng quảng cáo ngoài trời; biểu tượng kiến trúc, công trình điêu khắc - mỹ thuật, hoặc các vật thkhác được làm bằng nguyên vật liệu xây dựng (g, sắt, xi măng), nhằm chuyn tải nội dung, hình thức thực hiện mục đích quảng cáo.

Điều 4. Nguyên tắc chung trong hoạt động quảng cáo ngoài trời

1. Các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo, hoạt động đầu tư xây dựng có yếu tố kinh doanh quảng cáo, đảm bảo phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt và các quy định khác có liên quan.

2. Việc tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo và cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo dựa trên cơ sở quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; riêng các trường hợp đặc biệt (nếu có) phải được y ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

3. Hoạt động quảng cáo không sinh lợi hoặc có mục đích sinh lợi trên phương tiện quảng cáo ngoài trời (trừ màn hình chuyên quảng cáo và băng rôn) phải thực hiện thủ tục thông báo nội dung sản phm quảng cáo theo quy định pháp luật tại Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch; hoạt động quảng cáo không sinh lợi hoặc có mục đích sinh lợi trên phương tiện băng rôn, phải thực hiện thông báo nội dung sản phm quảng cáo tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời

1. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, hộp đèn, bảng quảng cáo dạng chữ, bảng chỉ dẫn, công trình quảng cáo:

- Thời gian thực hiện nội dung quảng cáo có hiệu lực không quá 01 năm.

- Quy định quy chun kỹ thuật đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời áp dụng theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời”.

- Địa điểm thực hiện quảng cáo ngoài trời phải phù hợp Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Quảng cáo trên phương tiện băng rôn:

a) Kích thước băng rôn (tối đa):

- Băng rôn ngang: Chiều rộng: 0,8 m - 1m, chiều dài: Không quá 8m.

- Băng rôn dọc:

+ Chiều rộng: 0,8m; chiều dài: 2,4m, áp dụng cho các tuyến đường 3/4, Hồ Tùng Mậu, Trần Quc Toản, cầu Ông Đạo (thành phố Đà Lạt).

+ Chiều rộng: 0,8m; chiều dài: 2,2m áp dụng cho các tuyến đường còn lại của thành phố Đà Lạt và trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Băng rôn treo ngoài trời:

- Không treo băng rôn ngang qua đường giao thông; không treo băng rôn trên tượng đài, bia tưởng niệm, biểu tượng của các cơ sở tôn giáo.

- Băng rôn treo ngoài trời và các nội dung in trên băng rôn phải đảm bảo độ gắn kết bền chắc chịu được mưa, nắng, an toàn, thẩm mỹ; khoảng cách từ cạnh dưới của băng rôn tới mặt đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật trên phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Vtrí treo: Tại các vị trí, tuyến đường đã được Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (thành ph) đồng ý bằng văn bản (đi với quảng cáo không sinh lời và theo phương thức xã hội hóa) hoặc bằng Giấy tiếp nhận thông báo sản phm quảng cáo (đi với quảng cáo thương mại),

- Số lượng treo băng rôn:

+ Băng rôn quảng cáo theo phương thức xã hội hóa: số lượng không quá 10 băng rôn ngang, 200 băng rôn dọc/đợt/địa bàn huyện (thành phố).

+ Băng rôn quảng cáo thương mại và có mục đích sinh lợi: số lượng không quá 5 băng rôn ngang, 100 băng rôn dọc/đợt/địa bàn huyện (thành ph),

c) Băng rôn quảng cáo treo tại cửa hàng và cơ sở sản xuất, kinh doanh (trong phạm vi cơ sở sản xuất, kinh doanh):

- Số lượng băng rôn ngang: Không quá 02 cái/cửa hàng hoặc cơ sở.

- Số lượng băng rôn dọc: Không quá 10 cái/cửa hàng hoặc cơ sở.

- Quảng cáo bằng hình thức Đoàn người thực hiện quảng cáo: Áp dụng theo Điều 36 Luật Quảng cáo.

4. Bảng quảng cáo giới thiệu, thông tin nội dung dự án (Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) phải thực hiện theo quy định của pháp luật:

a) Trường hợp đặt bảng quảng cáo trong khuôn viên dự án: Phải làm hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Trường hợp đặt bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án: Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tiếp nhận phải kèm văn bản xác định về vị trí dựng bảng quảng cáo:

+ Dựng trên đất công: Phải được sự đồng ý của y ban nhân dân huyện (thành ph) sở tại (kèm hồ sơ thủ tục theo quy định pháp luật);

+ Dựng trên đất của tổ chức, cá nhân: Phải có sự đồng ý của chủ sở hữu (kèm hsơ sở hữu đất theo quy định pháp luật);

Đồng thời đảm bảo các điều kiện về môi trường cảnh quan, không vi phạm lộ giới an toàn giao thông, không che chắn tầm nhìn, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện và các quy định khác có liên quan.

Điều 6. Đối với công trình quảng cáo ngoài trời

1. Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên; biển hiệu và bảng quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn có diện tích một mặt trên 20m2 trở lên; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo.

2. Vật thể quảng cáo dạng hình tượng, biểu tượng có diện tích tổng thể từ 20m2 trở lên, được đặt ngoài trời, nơi công cộng phải được Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện theo chức năng, thẩm quyền quy định.

- Trường hp tại vị trí hoặc vật thể quảng cáo có yêu cầu thẩm mỹ cao, Sở Xây dựng chủ trì, thành lập Hội đồng thẩm định (gồm đại diện Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, các Sở, ngành liên quan và chuyên gia chuyên ngành) đ xem xét, thm định và thống nhất ý kiến trước khi cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (theo thm quyn).

- Điều kiện cơ bản để xem xét, thẩm định:

+ Phù hợp với chủ trương của y ban nhân dân tỉnh hoặc quy hoạch quảng cáo ngoài trời, quy hoạch đô thị và quy hoạch dự án (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yếu tố thẩm mỹ và mỹ quan đô thị, nhất là tại các vùng, điểm, khu vực cảnh quan quan trọng;

+ Đảm bảo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Các quy định khác

1. Khuyến khích các hoạt động quảng cáo:

- Quảng cáo theo phương thức xã hội hóa hoặc phúc lợi, kết hợp với đầu tư các công trình làm đẹp đường phố gắn với bảng quảng cáo, hộp đèn.

- Quảng cáo bằng các phương tiện công nghệ hiện đại, vật liệu bền, an toàn; hình thức sinh động, hp dẫn, sản phm quảng cáo có tính an toàn xã hội và thẩm mỹ cao.

2. Khu vực không quảng cáo thương mại:

- Trong phạm vi khuôn viên của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, các tchức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; khu di tích lịch sử - văn hóa; di tích cách mạng; khuôn viên nơi đặt tượng; bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trên mặt hồ nước tại trung tâm thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thị trấn của các huyện chỉ được quảng cáo cho các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí mang tính thể dục thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc các hoạt động đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Các tuyến đường dành riêng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại thành phố Đà Lạt (giao Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện): Khu vực cầu Ông Đạo, Đường 3/4, Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Trần Hưng Đạo (khu vực từ vòng xoay trước Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đường Trần Phú).

- Trung tâm Văn hóa tỉnh làm việc với y ban nhân dân thành phố Đà Lạt để thống nhất về việc khai thác, sử dụng và quản lý hệ thống trụ đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trên, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm quy định các tuyến đường (hoặc khu vực) trên địa bàn dành riêng cho tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông báo về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch để phối hợp quản lý.

4. Quảng cáo rao vặt chđược thực hiện tại các điểm quy hoạch quảng cáo rao vặt trong Đán Quy hoạch quảng cáo ngoài trời của tỉnh (Bảng tin tại nơi công cộng, trạm chờ xe buýt) và tuân thủ quy định tại mục 16, Điều 8 và mục 2, Điều 33 của Luật Quảng cáo.

5. Không cho phép quảng cáo trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động ththao, vui chơi giải trí các sản phm, hàng hóa như băng vệ sinh, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, dung dịch vệ sinh phụ nữ. Cơ sở sản xuất kinh doanh và cửa hàng, đại lý bán sản phm chỉ được phép quảng cáo các nội dung trên trong phạm vi khuôn viên của mình.

Quảng cáo nội y trên manơcanh (những tượng người mẫu bằng nhựa composite hoặc nhựa, dùng đmặc đthời trang, trưng bày trong các shop thời trang và nhà may) chỉ được quảng cáo trong phạm vi cơ sở sản xuất, phía trong các cửa hàng, shop thời trang và cơ sở may.

.................

ngày 20 hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đã được quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo”.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Xây dựng

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan và y ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về việc xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời.

- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định pháp luật; tchức thanh tra, kim tra, xử lý các sai phạm về xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bsung đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện:

- Thực hiện theo chức năng, thm quyền được quy định đối với cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh; và thực hiện các chủ trương phân công, phân nhiệm tại các văn bản quy định của y ban nhân dân tỉnh hoặc văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố và các phòng chức năng khác có liên quan đthực hiện chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ tham mưu cho y ban nhân dân cùng cấp về quản lý hoạt động xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời tại địa phương.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của sở Thông tin và Truyền thông

- Quản lý và hướng dẫn thực hiện quảng cáo trên phương tiện màn hình, bảng điện tử chuyên dùng quảng cáo ngoài trời theo quy định pháp luật.

- Xử lý các trường hợp quảng cáo số máy điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định (viết, vẽ, dán lên tường, gốc cây, cột điện và các vật th khác.... làm mt mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường) theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 18/05/2015 Quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.16.13
server251