Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 30/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 06/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 30/2004/QĐ-BTC NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU XĂNG, DẦU VÀ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;
Căn cứ Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Qui chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng, dầu;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập tái, xuất xăng, dầu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ ngày 21 tháng 6 năm 2001, Thông tư số 08/2001/TT-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục Hải quan và các quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

QUI ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU XĂNG, DẦU VÀ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT XĂNG, DẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2004/QĐ-BTC ngày 6 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Xăng, dầu nhập khẩu, tạm nhập và tái xuất theo Qui định này bao gồm: xăng động cơ, diesel, ma zút, dầu hoả, nhiên liệu bay (ZA1, TC1) dưới đây gọi tắt là xăng, dầu.

2. Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu do Bộ Thương mại cấp được nhập khẩu, tạm nhập và tái xuất xăng, dầu và chỉ được tái xuất xăng, dầu do chính doanh nghiệp đã nhập khẩu.

Doanh nghiệp có chức năng cung ứng xăng, dầu hàng không và tàu biển được bán xăng, dầu cho tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế, tàu bay của các hãng hàng không nước ngoài hạ cánh tại Việt Nam, tàu biển nước ngoài, tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.

3. Xăng, dầu nhập khẩu, tạm nhập để tái xuất phải làm thủ tục hải quan và nộp thuế theo qui định của pháp luật. Xăng, dầu tái xuất được hoàn thuế theo đúng số lượng, chủng loại đã thực tái xuất.

4. Các trường hợp mua xăng, dầu từ nước ngoài để bán cho các đối tượng sau cũng được coi là tạm nhập tái xuất và phải thực hiện theo qui định này:

- Các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất và các doanh nghiệp chế xuất nằm trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

- Tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế, tàu bay nước ngoài hạ cánh sân bay Việt Nam.

- Tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam, tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.

Xăng, dầu bán cho các đối tượng trên đây chỉ được coi là tái xuất nếu số xăng, dầu đó là hàng nhập khẩu của doanh nghiệp được phép nhập khẩu.

5. Không được chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trên biển, trừ trường hợp cung ứng cho tàu biển và chuyển tải xăng, dầu nhập khẩu từ các tàu lớn mà cảng Việt Nam không có khả năng tiếp nhận sang tàu nhỏ. Trường hợp này phải được cơ quan cảng vụ quyết định.

6. Thủ tục hải quan thực hiện theo qui định tại Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, Thông tư số 26/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính, Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày16/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán và Thông tư số 32/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 29,30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan.

6.1. Thủ tục hải quan đối với xăng, dầu tái xuất được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu chính lô xăng, dầu đó; hoặc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất; hoặc tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nơi doanh nghiệp có kho nội địa chứa xăng, dầu tái xuất.

6.2. Xăng, dầu chỉ được phép bơm lên kho hoặc sang phương tiện khác sau khi tờ khai hải quan đã được Hải quan đăng ký.

6.3. Lượng hàng của một tờ khai tái xuất phải xuất hết trong một lần qua một cửa khẩu (trừ xăng, dầu tái xuất cho tàu bay theo hướng dẫn tại mục IV dưới đây).

6.4. Chi cục Hải quan làm thủ tục cho lô hàng xăng, dầu tạm nhập thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập.

6.5. Xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính theo luật định, khi hết thời hạn lưu lại tại Việt Nam, Chi cục Hải quan nêu tại điểm 6.4 trên chịu trách nhiệm thanh khoản tờ khai tạm nhập.

7. Trường hợp xăng, dầu nhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng nhưng chưa có Giấy xác nhận đạt chất lượng:

7.1. Đối với xăng, dầu nhập khẩu:

7.1.1. Nếu kho của doanh nghiệp có bồn, bể rỗng thì bơm vào bồn bể rỗng đó. Sau khi bơm xong, Hải quan niêm phong bồn, bể. Khi có giấy xác nhận đạt yêu cầu chất lượng thì cơ quan Hải quan mới quyết định thông quan và doanh nghiệp mới được phép mở niêm phong hải quan đưa vào sử dụng.

7.1.2. Nếu doanh nghiệp không có bồn, bể rỗng mà bơm vào bồn, bể đang chứa xăng, dầu cùng loại thì sau khi bơm xong, Hải quan niêm phong bồn bể để chờ kết quả kiểm tra chất lượng. Nếu cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng xác nhận xăng, dầu nhập khẩu không đạt yêu cầu về chất lượng nhập khẩu thì toàn bộ xăng, dầu (cả cũ và mới) bị xử lý theo qui định của pháp luật. Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc này.

7.2. Đối với xăng, dầu tạm nhập tái xuất:

7.2.1. Nếu xăng, dầu được bơm vào bồn, bể rỗng, giữ nguyên trạng và niêm phong hải quan cho đến khi tái xuất thì không phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng.

7.2.2. Nếu xăng, dầu được bơm chung vào bồn bể chứa xăng, dầu kinh doanh thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Xăng, dầu tạm nhập phải cùng chủng loại với xăng, dầu có sẵn trong bồn, bể chứa.

- Phải kiểm tra nhà nước về chất lượng như đối với xăng, dầu nhập khẩu.

Trường hợp sau khi kiểm tra cơ quan kiểm tra Nhà nước xác định xăng, dầu không đạt chất lượng nhập khẩu thì xử lý như điểm 7.1.2 trên đây.

7.3. Đối với xăng, dầu chuyển tải tại địa điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì lô hàng được hoàn thành thủ tục hải quan và thông quan sau khi doanh nghiệp đã nộp Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra.

8. Xác định khối lượng:

8.1. Xăng, dầu nhập khẩu, tạm nhập và xăng, dầu tái xuất bằng tàu biển, tàu sông (đường sông sang Cămpuchia): Căn cứ vào Chứng thư giám định của tổ chức giám định có chức năng giám định khối lượng xăng, dầu.

8.2. Đối với xăng, dầu tái xuất bằng xe téc, xe bồn qua cửa khẩu đường bộ: Lượng xăng, dầu được xác định căn cứ vào đồng hồ đo tại kho khi bơm xăng, dầu vào téc, bồn xe vận chuyển hoặc chứng thư giám định của tổ chức có chức năng giám định về khối lượng.

Ở những nơi không có tổ chức giám định thì khối lượng xăng, dầu được xác định bằng Barem phương tiện vận chuyển đã được các cơ quan kiểm định cấp giấy chứng nhận.

8.3. Lượng xăng, dầu bán cho doanh nghiệp chế xuất được xác định bằng đồng hồ đo khi bơm từ kho lên phương tiện vận chuyển và khi bơm từ phương tiện vận chuyển vào bồn, bể của doanh nghiệp mua. Nếu bồn, bể của doanh nghiệp mua không có đồng hồ đo thì lượng xăng, dầu được xác định bằng cân, Barem hoặc thiết bị đo lường khác theo qui định của pháp luật.

8.4. Dầu cung ứng cho tàu biển được xác định như sau:

8.4.1. Dầu bơm trực tiếp từ kho xuống tầu biển được xác định bằng đồng hồ đo của kho.

8.4.2. Dầu bơm từ kho xuống phương tiện vận chuyển được xác định bằng đồng hồ đo của kho chứa trên đất liền. Dầu bơm từ phương tiện vận chuyển sang tầu biển nước ngoài được xác định bằng một trong các phương pháp: giám định, Barem, đồng hồ đo tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng tàu, phù hợp thông lệ được áp dụng đối với mặt hàng này.

8.5. Nhiên liệu bay bán cho tàu bay: Căn cứ vào đồng hồ đo lưu lượng của phương tiện tra nạp chuyên dụng cho tàu bay.

8.6. Đồng hồ đo xác định khối lượng: Đồng hồ đo phải được cơ quan tiêu chuẩn đo lường Nhà nước kiểm tra, xác nhận, niêm phong và được kiểm tra định kỳ theo qui định của pháp luật (trừ đồng hồ đo của tàu bay, tàu biển).

9. Xác định chủng loại xăng, dầu tái xuất:

9.1. Các trường hợp không phải giám định:

- Tái xuất xăng, dầu từ bồn, bể chứa riêng vẫn còn nguyên niêm phong hải quan khi nhập khẩu.

- Tái xuất nhiên liệu bay (ZA1, TC1) cho tàu bay (doanh nghiệp có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật).

- Tái xuất diesel, mazút: Hải quan kiểm tra thực tế hoặc kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật (tỷ trọng kế, thuốc thử hoặc dụng cụ kiểm tra khác theo qui định của pháp luật để xác định được mặt hàng).

9.2. Các trường hợp phải giám định:

- Các trường hợp tái xuất khác ngoài các qui định tại điểm 9.1 trên đây.

- Trường hợp tái xuất qua đường bộ, nếu tại địa phương không có tổ chức giám định độc lập thì chấp nhận Phiếu hoá nghiệm của doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Phiếu hoá nghiệm.

Xăng, dầu được lấy ra từ cùng 01 bồn, bể dưới sự giám sát của Hải quan thì việc giám định xác định chủng loại này là xác định cho cả lô hàng tái xuất, không yêu cầu phải xác định riêng lẻ cho từng phương tiện vận chuyển.

10. Đối với các trường hợp có Chứng thư giám định của các tổ chức giám định có chức năng giám định về khối lượng và chủng loại xăng, dầu qui định tại điểm 8, 9 trên đây, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định kiểm tra thực tế xăng, dầu.

11. Xác nhận thực xuất đối với xăng, dầu tái xuất:

Khi hàng đã thực xuất qua cửa khẩu, doanh nghiệp phải nộp bản coppy hoặc bản sao vận tải đơn (B/L) hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, thì Hải quan xác nhận thực xuất vào tờ khai xuất khẩu. Xác nhận thực xuất phải ghi rõ tên, số hiệu phương tiện vận chuyển; số, ngày vận tải đơn; ngày giờ thực xuất qua cửa khẩu; tình trạng niêm phong. Thẩm quyền xác nhận thực xuất thực hiện theo qui định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC và số 53/2003/QĐ- BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

12. Chi cục Hải quan làm thủ tục tái xuất, ngay sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan cho phương tiện chuyên chở xăng, dầu tái xuất, phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất biết các nội dung: ngày giờ phương tiện xuất phát; tên, đặc điểm của phương tiện; tuyến phương tiện hoạt động; tên, số lượng, chủng loại xăng, dầu để cùng phối hợp theo dõi, quản lý.

II. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP XĂNG, DẦU:

1. Hồ sơ hải quan:

1.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng mua hàng : 01 bản sao;

- Vận tải đơn: 01 bản sao;

- Hoá đơn thương mại: 01 bản chính;

- Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu : 01 bản sao;

- Chứng thư giám định khối lượng: 01 bản chính.

- Giấy Thông báo hoặc Giấy đăng ký kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chất lượng (đối với loại xăng, dầu thuộc danh mục kiểm tra Nhà nước về chất lượng): 01 bản chính.

1.2. Thời hạn doanh nghiệp nộp các chứng từ cho Hải quan:

Các chứng từ nêu trên phải nộp khi đến làm thủ tục đăng ký tờ khai, trừ các chứng từ sau:

- Chứng thư giám định khối lượng: Phải nộp trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi bơm xong xăng, dầu từ phương tiện vận tải lên kho.

- Giấy xác nhận chất lượng: Phải nộp trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký tờ khai.

- Hoá đơn thương mại: Trường hợp chưa có bản chính, doanh nghiệp phải nộp bản fax (của bản chính) hoặc bản Telex trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, Giám đốc (hoặc người được Giám đốc uỷ quyền) doanh nghiệp ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bản fax hoặc bản Telex này. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn nộp chậm không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo qui định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ.

Khi đăng ký tờ khai nếu vì lý do chưa có hoá đơn thương mại (bản chính), Hải quan tính thuế theo tự khai báo của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp nộp hoá đơn thương mại (bản chính), Hải quan kiểm tra, đối chiếu với khai báo trên tờ khai, nếu có sự thay đổi thì Hải quan điều chỉnh số thuế phải nộp theo đúng qui định của pháp luật, không xử phạt vi phạm.

1.3. Chứng từ xuất trình:

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu (bản chính) do Bộ Thương mại cấp khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của Hải quan làm thủ tục nhập khẩu:

2.1. Thực hiện các bước làm thủ tục hải quan theo đúng qui định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 14/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2. Niêm phong bồn, bể chứa sau khi hoàn thành việc bơm xăng, dầu vào bồn, bể (đối với trường hợp nêu tại điểm 7, mục I).

2.3. Làm thủ tục tái xuất đối với xăng, dầu nhập khẩu không đạt chất lượng khi nhận được Quyết định buộc tái xuất của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng.

3. Trách nhiệm của chủ hàng:

3.1 Đề nghị tổ chức giám định thực hiện giám định khối lượng, chất lượng, chủng loại xăng, dầu.

3.2 Đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan đối với bồn, bể chứa xăng, dầu có niêm phong hải quan.

Đối với xăng, dầu thuộc danh mục kiểm tra Nhà nước về chất lượng nhưng chưa có giấy xác nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn nhập khẩu qui định tại điểm 7, mục I, khi có kết luận của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thì xử lý như sau:

- Trường hợp cơ quan kiểm tra thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu, cơ quan Hải quan đã quyết định thông quan thì chủ hàng được mở niêm phong hải quan để sử dụng.

- Trường hợp cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng có Quyết định buộc tái xuất đối với hàng hoá không đạt chất lượng thì doanh nghiệp phải tiếp tục chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng niêm phong hải quan để làm thủ tục tái xuất và phải làm thủ tục tái xuất trong thời hạn qui định của pháp luật.

III. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÁI XUẤT XĂNG, DẦU:

1. Hồ sơ hải quan:

1.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập : 01bản sao;

- Hợp đồng bán hàng: 01 bản sao;

- Đối với trường hợp bán cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam và tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh, người khai hải quan phải nộp thêm:

+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cung ứng tàu biển: 01 bản sao (nộp lần đầu);

+ Hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp được phép nhập khẩu xăng, dầu và doanh nghiệp cung ứng tàu biển: 01 bản sao (đối với trường hợp doanh nghiệp có chức năng cung ứng tàu biển);

+ Đơn đặt hàng (order) của Thuyền trưởng hoặc của hãng tàu: 01 bản chính hoặc bản Fax có xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp;

- Văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu xăng, dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất (đối với trường hợp xăng, dầu bán cho doanh nghiệp Khu chế xuất) : 01 bản sao;

- Chứng thư giám định về chủng loại (đối với trường hợp qui định tại điểm 9.2 mục I): 01 bản chính.

- Chứng thư giám định khối lượng đối với những trường hợp qui định tại điểm 8.1, 8.2, 8.4 mục I: 01 bản chính.

1.2. Chứng từ xuất trình:

- Văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu xăng, dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất đối với trường hợp xăng, dầu tái xuất cho doanh nghiệp Khu chế xuất : bản chính để đối chiếu bản sao;

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập: Bản chính để đối chiếu bản sao.

2. Trách nhiệm của Hải quan làm thủ tục tái xuất:

2.1. Làm thủ tục hải quan cho lô hàng tái xuất theo đúng qui định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 14/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của bồn, bể, khoang chứa xăng, dầu của phương tiện vận tải, nếu không có gì nghi vấn và đủ các điều kiện đảm bảo niêm phong hải quan còn nguyên trạng thì cho bơm xăng, dầu vào phương tiện vận tải đó; giám sát việc bơm xăng, dầu vào phương tiện vận tải. Sau khi bơm xong, niêm phong các bồn, bể, khoang chứa của phương tiện vận tải.

Đối với trường hợp xác định khối lượng bằng Barem thì phải kiểm tra tình trạng bên trong bồn trước khi bơm.

Trường hợp hàng tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường sông, doanh nghiệp chế xuất, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất và Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất phải thực hiện đúng qui định về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày14/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.3. Thực hiện trừ lùi số xăng, dầu tái xuất vào tờ khai hải quan và văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu xăng, dầu phục vụ sản xuất của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

3. Trách nhiệm của Hải quan cửa khẩu xuất và Hải quan Khu chế xuất:

3.1. Trường hợp tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường sông:

3.1.1. Tiếp nhận hồ sơ hải quan do Chi cục Hải quan làm thủ tục tái xuất chuyển đến.

3.1.2. Kiểm tra các niêm phong của khoang chứa, bồn, bể. Trường hợp còn nguyên niêm phong thì thực hiện giám sát việc xuất hàng, đảm bảo toàn bộ lô hàng phải thực xuất qua biên giới.

3.1.3. Nếu phát hiện niêm phong không còn nguyên vẹn, niêm phong giả, hoặc có dấu hiệu vi phạm về sự thay đổi khối lượng, chủng loại xăng, dầu thì Hải quan cửa khẩu xuất yêu cầu chủ hàng trưng cầu giám định khối lượng và chủng loại. Nếu kết quả giám định đúng với bộ hồ sơ thì lập biên bản xác nhận, niêm phong, làm thủ tục xuất qua cửa khẩu. Nếu kết quả giám định xác định có thay đổi về khối lượng, chủng loại thì lập biên bản vi phạm và xử lý theo qui định của pháp luật.

3.1.4. Thực hiện việc luân chuyển hồ sơ lô hàng cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất theo đúng qui định về hàng chuyển cửa khẩu.

3.1.5. Khi phương tiện chuyên chở xăng, dầu tái xuất quay về, Hải quan cửa khẩu phải kiểm tra phương tiện vận tải nhập cảnh theo qui định nhằm phát hiện hàng nhập lậu hoặc xăng, dầu không tái xuất hết quay lại tiêu thụ trong nước.

3.2. Trường hợp xăng, dầu tái xuất cho doanh nghiệp khu chế xuất:

3.2.1 Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 3.1.1 và 3.1.3 trên đây.

3.2.2. Giám sát việc bơm xăng, dầu vào kho, bồn, bể của doanh nghiệp chế xuất, kiểm tra xác định khối lượng qua đồng hồ đo, tổng lượng, phát hiện sai phạm thì xử lý theo qui định pháp luật.

3.2.3. Lưu 01 tờ khai tái xuất (bản sao), thực hiện việc trừ lùi chỉ tiêu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

3.3. Dầu bán cho tàu biển theo hình thức cung ứng tàu biển: Hải quan cửa khẩu làm thủ tục hải quan khi doanh nghiệp nộp tờ khai cho hải quan và giám sát cho đến khi dầu được giao toàn bộ cho tàu biển.

4. Trách nhiệm của chủ hàng:

4.1. Đề nghị tổ chức giám định thực hiện giám định khối lượng, chất lượng và chủng loại, xăng, dầu tái xuất đối với những trường hợp phải giám định.

4.2. Đảm bảo giữ nguyên trạng hàng hoá nguyên niêm phong hải quan và hồ sơ hải quan trong quá trình vận chuyển tới cửa khẩu xuất, doanh nghiệp chế xuất.

IV. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÁI XUẤT XĂNG, DẦU CHO TÀU BAY:

1. Doanh nghiệp được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai một lần để xuất khẩu nhiều lần: doanh nghiệp khai 1 tờ khai cho tất cả các hãng Hàng không nước ngoài, 1 tờ khai cho các hãng Hàng không Việt Nam. Thời hạn hiệu lực của tờ khai theo qui định của pháp luật.

2. Khi giao hàng cho tàu bay, doanh nghiệp phải nộp hoặc xuất trình cho Hải quan:

- Xuất trình tờ khai hải quan đã đăng ký.

- Nộp hoá đơn bán hàng (hoặc phiếu xuất kho) : 01 bản chính

- Nộp đơn đặt hàng của Cơ trưởng hoặc của hãng hàng không : 01 bản chính ;

- Bản định mức khối lượng xăng, dầu bay chặng nội địa : 01 bản chính (đối với trường hợp tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa);

3. Sau khi giao hàng từng chuyến xong, Hải quan phải xác nhận vào hoá đơn, đơn đặt hàng, thực hiện các nhiệm vụ khác qui định đối với đăng ký tờ khai một lần.

4. Trường hợp bán cho tàu bay Việt Nam xuất cảnh : Hãng Hàng không phải xây dựng định mức xăng, dầu sử dụng bay chặng trong nước và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức này. Căn cứ định mức, Hải quan xác nhận lượng xăng, dầu thực tái xuất tính từ sân bay mà tàu bay xuất cảnh.

5. Thanh khoản tờ khai: Hải quan và doanh nghiệp tiến hành thanh khoản tờ khai bằng cách cộng dồn lượng xăng, dầu thực xuất trong các hoá đơn và Phiếu theo dõi, ghi kết quả thực xuất vào tờ khai và ô xác nhận thực xuất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có sơ hở, vướng mắc yêu cầu báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo kịp thời.

2. Mọi hành vi vi phạm Quyết định này đều bị xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành.

THE MINISTRY OF FINANCE
---------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 30/2004/QD-BTC

Hanoi, April 6, 2004

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON CUSTOMS PROCEDURES FOR IMPORT OF PETROL AND OIL AND TEMPORARY IMPORT OF PETROL AND OIL FOR RE-EXPORT

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Customs Law No. 29/2001/QH10, which was passed on June 29, 2001 by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session;
Pursuant to the Government's Decree No. 101/2001/ND-CP of December 31, 2001 detailing the implementation of a number of articles of the Customs Law regarding customs procedures and customs inspection and supervision regimes;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 187/2003/QD-TTg of September 15, 2003 promulgating the Regulation on management of petrol and oil business;
Pursuant to the Trade Minister's Decision No. 1752/2003/QD-BTM of December 15, 2003 promulgating the Regulation on dealing in temporary import of petrol and oil for re-export;
At the proposal of the General Director of Customs,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on customs procedures for import of petrol and oil and temporary import of petrol and oil for re-export.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. To repeal Circular No. 04/2001/TT-TCHQ of June 21, 2001 and Circular No. 08/2001/TT-TCHQ of October 26, 2001 of the General Department of Customs and other related regulations and guidance.

Article 3.- The General Director of Customs, the heads of units under the Ministry of Finance and the concerned organizations and individuals shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

 

REGULATION

ON CUSTOMS PROCEDURES FOR IMPORT OF PETROL AND OIL AND TEMPORARY IMPORT OF PETROL AND OIL FOR RE-EXPORT

(Promulgated together with Decision No. 30/2004/QD-BTC of April 6, 2004 of the Minister of Finance)

I. GENERAL PROVISIONS

1. Petrol and oil which are imported or temporarily imported for re-export under this Regulation include engine petrol, diesel, fuel oil, kerosene, flight fuel (ZA1, TC1), hereinafter called petrol and oil for short.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Enterprises having the function of supplying petrol and oil for aircraft and sea-going ships may sell petrol and oil for aircraft of Vietnamese airlines flying on international routes, foreign airlines' aircraft landing in Vietnam, foreign and Vietnamese sea-going ships running on international routes.

3. Petrol and oil imported or temporarily imported for re-export must go through customs procedures and be taxed according to law provisions. For re-exported petrol and oil, tax shall be reimbursed according to the actually re-exported volumes and categories.

4. For cases of purchasing petrol and oil from overseas for sale to the following subjects, they shall be also regarded as temporary import for re-export and subject to this Regulation:

- Enterprises in export-processing zones and export-processing enterprises in industrial parks and high-tech parks;

- Aircraft of Vietnamese airlines flying on international routes, foreign aircraft landing at Vietnamese airports;

- Foreign sea-going ships entering Vietnamese ports, Vietnamese sea-going ships setting off on international voyages.

Petrol and oil sold to the above-said subjects shall only be regarded as being re-exported if they were imported by the enterprises having import licenses.

5. Petrol and oil must not be transshipped or sold from ship to ship on the sea, except for the cases of supply for sea-going ships and transfer of imported petrol and oil from big ships which Vietnamese ports cannot accommodate to small ships. These cases must be decided by port authorities.

6. Customs procedures shall comply with the Government's Decree No. 101/2001/ND-CP of December 31, 2001 detailing the implementation of a number of articles of the Customs Law regarding customs procedures and customs inspection and supervision regimes, the Finance Ministry's Circular No. 26/2003/TT-BTC of April 1, 2003 and the Finance Minister's Decision No. 56/2003/QD-BTC of April 16, 2003 prescribing customs dossiers, customs procedures for goods exported or imported under purchase and sale contracts, and the Finance Ministry's Circular No. 32/2003/TT-BTC of April 16, 2003 guiding the implementation of Articles 29 and 30 of the Customs Law, Article 8 of the Government's Decree No. 101/2001/ND-CP of December 31, 2001 detailing the implementation of a number of articles of the Customs Law regarding customs procedures and customs inspection and supervision regimes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6.2. Petrol and oil may be pumped into depots or onto other means only after their customs declarations have been registered with the customs.

6.3. The goods volume of a re-export declaration must be wholly exported once via a single border gate (except for petrol and oil re-exported for aircraft under the guidance in Section IV below).

6.4. The Customs Sub-Departments which carry out procedures for temporarily imported petrol and oil lots shall liquidate the temporary import declarations of such lots.

6.5. Petrol and oil temporarily imported but not re-exported or not wholly re-exported may be sold in the country after all law-prescribed tax and financial obligations are fulfilled; after the expiry of their storage duration in Vietnam, the Customs Sub-Departments stated at Point 6.4 above shall be responsible for liquidating their temporary import declarations.

7. Cases where imported petrol and oil are on the list of commodities subject to State quality inspection but they do not yet have quality satisfaction certificates:

7.1. For imported petrol and oil:

7.1.1. If the enterprises' depots have empty tanks, petrol and oil shall be pumped into such tanks which shall be then sealed up by the customs; only after the certificates of satisfaction of quality requirements are presented, the customs offices shall decide on customs clearance and the enterprises may break the customs seals and use their petrol and oil.

7.1.2. If the enterprises' depots have no empty tanks and they pump petrol and oil into tanks already filled with petrol and oil of the same types. After the pumping, the customs shall seal up such tanks and wait for the quality inspection results. If the State agencies in charge of quality inspection certify that the imported petrol and oil fail to satisfy the quality requirements, the whole volumes of petrol and oil (both old and new) shall be handled according to law provisions. Enterprises shall bear full responsibility before law therefor.

7.2. For petrol and oil temporarily imported for re-export:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7.2.2. If petrol and oil are pumped into tanks already filled with commercial petrol and oil, the following conditions must be ensured:

- Temporarily imported petrol and oil and petrol and oil already contained in the tanks must be of the same categories.

- The State quality inspection must be conducted as for imported petrol and oil.

Where the State inspection agencies, after inspecting, determine that petrol and oil are not up to import quality, such petrol and oil shall be handled as prescribed at Point 7.1.2 above.

7.3. For petrol and oil transshipped at the localities permitted by competent State bodies, customs procedures shall be completed for customs clearance of such petrol and oil lots after the enterprises submit the written registrations of State quality inspection, containing the certifications of the inspecting agencies.

8. Determination of volumes:

8.1. Petrol and oil imported or temporarily imported, and petrol and oil re-exported by sea-going ships or river-going ships (on riverways to Cambodia): their volumes shall be determined on the basis of the expertise certificates of the expertising organizations having the function of expertising petrol and oil volumes.

8.2. For petrol and oil re-exported by tank trucks through land border gates: Their volumes shall be determined on the basis of the readings of the depots' meters used to gauge petrol and oil pumped into the trucks' tanks or the expertise certificates of the organizations having the function of expertising the volumes.

In places where there exists no expertising organization, the petrol and oil volumes shall be determined on the basis of benchmarks of the transport means, which have the certificates granted by the expertising agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8.4. Oil volumes supplied for sea-going ships are determined as follows:

8.4.1. Oil pumped directly from depots onto sea-going ships shall be determined on the basis of the readings of the meters of the depots.

8.4.2. Oil pumped from depots onto transport means shall be determined on the basis of the readings of the meters of the onshore depots. Oil pumped from transport means onto foreign sea-going ships shall be determined by one of the following methods: expertising, benchmark or meter, depending on the particular conditions of each ship and the practice applied to this goods.

8.5. Flight fuel sold for aircraft: On the basis of the readings of the flow meters of the filling means used exclusively for aircraft.

8.6. Volume meters must be inspected, certified and sealed up as well as periodically checked by the State standardization and metrology agencies according to law provisions (except for meters of aircraft and sea-going ships).

9. Determination of categories of re-exported petrol and oil:

9.1. Cases not subject to expertise:

- Petrol and oil re-exported from separate tanks with customs seals kept intact as when imported.

- Flight fuel (ZA1, TC1) re-exported for aircraft (for which the enterprises have written certifications and bear responsibility therefor before law).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9.2. Cases subject to expertise:

- Re-export cases other than those prescribed at Point 9.1. above.

- For cases of re-export by road, if no independent expertising organization exists in the localities, the enterprises' chemical test cards shall be accepted and the enterprises shall bear responsibility before law for their chemical test cards.

For petrol and oil taken from the same tanks under the supervision of customs, the expertise conducted to determine their categories shall be for the whole lots for re-export; the separate deter-mination for each transport means is not required.

10. For cases where there are expertise certificates of the organizations having the function of expertising the petrol and oil volumes and categories as prescribed at Points 8 and 9 above, if detecting signs of violation, the directors of the Customs Sub-Departments shall decide to inspect the actual conditions of such petrol and oil.

11. Certification of the actual export of re-exported petrol and oil:

When the goods have been actually exported through the border gates, the enterprises must submit the copies or duplicates of the bills of lading (B/L) or papers of equivalent value, then the customs shall certify the actual export in the export declarations, clearly stating the names and registration numbers of the transport means, the serial numbers and dates of the bills of lading; the hour and date of the actual export through the border gate, and the conditions of the seals. The competence to certify actual export shall be as prescribed in Decisions No. 56/2003/QD-BTC and No. 53/2003/QD-BTC of April 16 of the Minister of Finance.

12. The Customs Sub-Departments which carry out re-export procedures, immediately after completing the customs procedures for the transport means carrying the to be-re-exported petrol and oil, must notify in writing the Customs Sub-Departments of the export border gates of the departure date and hour of the means; characteristics of the means; the routes of operation of the means; and the petrol and oil names, volumes and categories, for coordinated supervision and management.

II. CUSTOMS PROCEDURES FOR IMPORT AND TEMPORARY IMPORT OF PETROL AND OIL

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.1. Documents to be submitted:

- Customs declaration: 02 originals;

- Goods purchase contract: 01 copy;

- Bill of lading: 01 copy;

- Commercial invoice: 01 original;

- Petrol and oil import business license: 01 copy;

- Volume expertise certificate: 01 original;

- Notice or written registration of the result of State inspection of the quality of imports, issued by a State body in charge of quality (for types of petrol and oil on the list of goods subject to State quality inspection): 01 original.

1.2. Time limits for enterprises to submit their documents to the customs:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Volume expertise certificate: To be submitted within 8 working hours as from the time petrol and oil are wholly pumped from transport means into depots.

- Quality certificate: To be submitted within 5 working days as from the date of registration of declarations.

- Commercial invoice: If the original is not available, the enterprises must submit the fax (of the original) or telex within 5 working days, which must be signed for certification by the enterprises' directors or persons authorized by the enterprises' directors who shall bear responsibility before law for the accuracy and truthfulness of such fax or telex. In cases where plausible reasons can be given, the time limit for late submission shall not exceed 30 days as from the date of registration of customs declarations as prescribed in Clause 2, Article 7 of the Government's Decree No. 101/2001/ND-CP of December 31, 2001.

When registering declarations, on the grounds of unavailability of commercial invoices (original), the customs shall calculate taxes on the basis of the information declared by the enterprises themselves. When the enterprises submit commercial invoices (original), the customs shall check and compare them with the information stated in the declarations; if there is any change, the customs shall adjust the payable tax amounts according to law provisions, without imposing sanctions.

1.3. Documents to be produced:

Petrol and oil import business licenses (originals), granted by the Ministry of Trade, when it is so requested.

2. Responsibilities of the customs carrying out import procedures:

2.1. To strictly comply with the process of carrying out customs procedures as prescribed in Decision No. 56/2003/QD-BTC of June 14, 2003 of the Minister of Finance.

2.2. To seal up tanks after petrol and oil are completely pumped into (for the cases prescribed at Point 7, Section I).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Responsibilities of goods owners:

3.1. To request the expertising organizations to expertise the volumes, quality and categories of petrol and oil.

3.2. To keep intact the customs seals of tanks filled with petrol and oil.

For petrol and oil on the list of goods subject to State quality inspection, for which the certificates that their quality is up to import standards, as prescribed at Point 7, Section I, are not yet available, when there are conclusions of the State agencies in charge of quality inspection, they shall be handled as follows:

- Where the inspecting agencies notify that the goods lots are up to import standards and the customs offices have decided on customs clearance, the goods owners may break the customs seals and use their petrol and oil.

-Where the State agencies in charge of quality inspection issue decisions to force the re-export of goods of unsatisfactory quality, the enterprises must continue to bear responsibility for keeping intact the customs seals to carry out re-export procedures and must carry out such procedures within the law-prescribed time limits.

III. CUSTOMS PROCEDURES FOR RE-EXPORT OF PETROL AND OIL:

1. Customs dossiers:

1.1. Documents to be submitted:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Customs declaration of the temporarily imported goods lot: 01 copy;

- Sale contract: 01 copy;

- For cases of sale to foreign sea-going ships calling at Vietnamese ports and Vietnamese ships setting off on international voyages, the customs declarers must additionally submit:

+ The business registration certificate of the shipping enterprise: 01 copy (submitted for the first time only);

+ Purchase and sale contract between the enterprise permitted to import petrol and oil and the shipping enterprise: 01 copy (for enterprises with the shipping function);

+ Goods order of the ship master or the ship's company: 01 original or a fax with the certification of the enterprise's director;

- The written approval of the plan on import of petrol and oil in service of production and business, issued by the industrial park or export-processing zone managing board (for cases of sale of petrol and oil to enterprises in export-processing zones): 01 copy;

- Category expertise certificate (for the cases prescribed at Point 9.2, Section I): 01 original.

- Volume expertise certificate, for the cases prescribed at Points 8.1, 8.2, and 8.4, Section I: 01 original.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The written approval of the plan on import of petrol and oil in service of production and business, issued by the industrial park or export-processing zone management board, for cases of sale of petrol and oil to enterprises in export-processing zones: the original for comparison with the copy;

- Customs declaration of the temporarily-imported goods lot: the original for comparison with the copy.

2. Responsibilities of the customs carrying out re-export procedures:

2.1. To carry out customs procedures for goods lots to be re-exported strictly according to the provisions of Decision No. 56/2003/QD-BTC of June 14, 2003 of the Minister of Finance.

2.2. To check the outer conditions of petrol - or oil-containing tanks or compartments of transport means; if there is no doubt and there exist sufficient conditions for keeping customs seals intact, to permit the pumping of petrol and oil into such transport means; to oversee the pumping of petrol and oil into transport means. After the pumping completes, to seal up the tanks or compartments of the transport means.

For cases where volumes are determined by benchmark, the inner conditions of tanks must be checked before pumping.

Where goods are re-exported via road or riverway border gates, export-processing enterprises and the Customs Sub-Departments carrying out re-export procedures and the Customs Sub-Departments of export border gates must strictly comply with the provisions of the Finance Minister's Decision No. 53/2003/QD-BTC of June 14, 2003 on goods transported from one border gate to another.

2.3. To deduct the re-exported volumes of petrol and oil in the customs declarations and the industrial park or export-processing zone management boards' written approvals of plans on import of petrol and oil in service of production.

3. Responsibilities of export border-gate customs and export-processing zone customs:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.1.1. To receive customs dossiers sent by the Customs Sub-Departments having carried out re-export procedures.

3.1.2. To check the seals of compartments or tanks. If the seals remain intact, to supervise the re-export of goods to ensure that the goods lots must be wholly re-exported across the border.

3.1.3. If detecting that a seal is broken, a fake seal or there are signs of violation regarding changes in the petrol or oil volume, the export border-gate customs shall request the goods owner to have the goods volume and category expertised. If the expertising result is the same as compared with the dossier set, to make a written record of certification, seal up the goods lot, then carry out the procedures for the goods lot to be exported through the border gate. If the expertising result shows that there is any change in the goods volume and/or category, to make a written record of the violation and handle the violation according to law provisions.

3.1.4. To transfer the dossiers of goods lots to the Customs Sub-Departments carrying out re-export procedures strictly according to the regulations on goods transported from one border gate to another.

3.1.5. When the transport means carrying re-exported petrol and oil return for entry, the border-gate customs must check them according to regulations in order to detect smuggled goods or petrol or oil not wholly re-exported but brought back for domestic sale.

3.2. In case of re-export of petrol and oil to enterprises in export-processing zones:

3.2.1 The customs managing export-processing enterprises must perform the tasks defined at Points 3.1.1 and 3.1.3 above.

3.2.2 To supervise the pumping of petrol and oil into depots or tanks of export-processing enterprises, check and determine the volumes on the basis of the meter readings, calculate the total volumes, if detecting any violations, to handle them according to law provisions.

3.2.3. To keep for archival one re-export declaration (copy), to deduct the import quotas of export-processing enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Responsibilities of goods owners:

4.1. To request expertising organizations to expertise the volumes, quality and categories of petrol and oil to be re-exported when expertise is required.

4.2. To keep their goods' customs seals intact and the customs dossiers in the process of transportation to the export border gates or export-processing enterprises.

IV. CUSTOMS PROCEDURES FOR RE-EXPORT OF PETROL AND OIL FOR AIRCRAFT

1. Enterprises may apply the form of one-time registration of declarations for multiple exportation: Enterprises fill in one declaration form for all foreign airlines and one declaration form for all Vietnamese airlines. The validity duration of such declarations shall be as prescribed by law.

2. When delivering goods to aircraft, enterprises must submit or produce to the customs:

- Produce the registered customs declaration;

- Submit a sale invoice (or a delivery bill): 01 original;

- Submit the goods order of the aircraft captain or the airline: 01 original;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. After the goods is delivered to each aircraft, the customs must give certifications in the invoices and the goods orders, perform other tasks as prescribed for one-time registration of declarations.

4. In case of sale to Vietnamese aircraft on exit: Airlines must elaborate norms on the petrol and oil volumes used for domestic hops and take responsibility before law for these norms. On the basis of these norms, the customs shall give certifications of the actually re-exported petrol and oil volumes, calculated from the airports from which aircraft exit the country.

5. Liquidation of declarations: Customs and enterprises shall liquidate declarations by adding up the actually re-exported volumes of petrol and oil in invoices and monitoring cards, inscribe the results on the declarations and the sections for certification of actual re-export.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The directors of the provincial/municipal Customs Departments shall have to organize the implementation of this Decision. In the course of implementation, if detecting any loopholes or problems, they shall report them to the Ministry of Finance (through the General Department of Customs) for timely direction.

2. All acts of violating this Decision shall be handled according to current law provisions.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/04/2004 về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.251

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!