Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 08/HD-TLĐ 2020 quyết toán khoản chi cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid 19

Số hiệu: 08/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Dũng
Ngày ban hành: 05/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

QUYẾT TOÁN KHOẢN CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 643/QĐ-TLĐ NGÀY 22/5/2020 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Luật Kế toán năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017; Hướng dẫn số 350/HD-TLĐ ngày 19/03/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

1. Về nguồn kinh phí thực hiện:

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt Hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở theo phân cấp của công đoàn cấp trên. Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nguồn tài chính thì thực hiện nghiệp vụ chi hồ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi, căn cứ vào Hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ, đồng thời lập Tờ trình để nghị chỉ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và gửi hồ sơ lên LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phê duyệt hồ sơ của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thực hiện thực hiện nghiệp vụ chi hỗ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Trường hợp LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không có nguồn chi thì báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét hỗ trợ.

2. Về hạch toán:

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661 - Áp mục 31.11[1]

Có TK 111, 112

Trên đây là hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

 


Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT (để chỉ đạo thực hiện);
- LĐLĐ các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- UBKT TLĐ;
- Lưu: Văn thư, TCTLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Nguyễn Minh Dũng

 [1] Theo Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 7/7/2014 về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 08/HD-TLĐ ngày 05/08/2020 về quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.548

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!