Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đi với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư và hoạt động tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh tại Côn Đảo

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đu tư, kinh doanh tại Côn Đảo có quyền:

a) Tự chủ đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư, trừ trường hợp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật;

c) Thuê lao động trong nước, lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật và chuyên gia theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia; quyết định về tiền lương và mức lương tối thiểu của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp cận quỹ đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bquy hoạch, thế chp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vn thực hiện dự án đu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;

đ) Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

e) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Côn Đảo có nghĩa vụ:

a) Đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Côn Đảo theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả;

b) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê lại đất, nhà xưởng, kho bãi, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại Côn Đảo, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, lao động, hải quan, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phương thức huy động vốn để đầu tư phát triển Côn Đảo

1. Hàng năm, căn cứ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư, khả năng cân đi của ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội quan trọng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiến độ thực hiện của dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc thông qua các Bộ, ngành để triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội quan trọng tại Côn Đảo. Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương, bao gồm cả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Trái phiếu Chính phủ, chương trình Biển Đông - Hải đảo, tín dụng ưu đãi để đầu tư các dự án quan trọng trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, xử lý chất thải.

2. Ưu tiên việc sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cần thiết của Côn Đảo và các trợ giúp kỹ thuật khác.

3. Thu hút vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO, PPP và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Được sử dụng quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật về đất đai vào mục đích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ chung cho Côn Đảo.

5. Huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn ứng trước của các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng xây dựng và kinh doanh công trình hạ tầng kỹ thuật

6. Mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng và huy động mọi nguồn vốn dưới các hình thức khác, theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Khuyến khích và ưu đãi đầu tư

1. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của Nhà nước:

a) Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quyền lựa chọn thực hiện các dự án đầu tư tại Côn Đảo (trừ những dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);

b) Nhà đầu tư có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước tại Côn Đảo được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

c) Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại Côn Đảo;

d) Tất cả các dự án đầu tư vào Côn Đảo được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức, cá nhân có công vận động vốn đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vận động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu áp dụng đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Các dự án đầu tư tại Côn Đảo được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước ở mức ưu đãi áp dụng đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

5. Các ưu đãi và chính sách khuyến khích đầu tư khác

a) Xây dựng, thành lập cửa hàng miễn thuế tại Côn Đảo để bán hàng miễn thuế cho khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài mỗi lần đến Côn Đảo với giá trị không quá 500.000 đồng/người/ngày.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập và quản lý cửa hàng miễn thuế quy định tại điểm này.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, công tác đào tạo du lịch chất lượng cao cho Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu phương án hỗ trợ đầu tư nguồn điện, quản lý hệ thống cấp điện, bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Sử dụng đất, đầu tư xây dựng tại Côn Đảo

1. Diện tích đất, mặt nước để đầu tư xây dựng và phát triển tại Côn Đảo đã được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được xét duyệt và tổ chức kêu gọi đầu tư theo quy hoạch.

2. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trước khi đầu tư, xây dựng các công trình kiến trúc, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng theo dự án đầu tư tại Côn Đảo phải có hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

3. Việc quản lý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại Côn Đảo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 6. Chế độ xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, lao động, y tế

1. Xuất cảnh, nhập cảnh, lưu trú, tạm trú tại Côn Đảo

a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư, kinh doanh, du lịch tại Côn Đảo và các thành viên gia đình của họ được cấp thị thực xuất, nhập cảnh và được tạm trú, thường trú tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và pháp luật về cư trú.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết của việc nâng cấp cửa khẩu sân bay Côn Đảo thành cửa khẩu sân bay quốc tế Côn Đảo; cảng Côn Đảo thành cửa khẩu cảng biển quốc tế Côn Đảo.

2. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại Côn Đảo:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Côn Đảo.

b) Nâng mức phụ cấp khu vực đối với huyện Côn Đảo lên mức 0,7.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu nâng mức trợ cấp khó khăn, trợ cấp thu hút hiện nay của tỉnh; mở rộng các chế độ đãi ngộ của Tỉnh cho cán bộ, công chức đến công tác tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật.

3. Chính sách hỗ trợ về y tế cho Côn Đảo

Bộ Y tế ưu tiên đầu tư cho mạng lưới y tế của Côn Đảo, giao cho một bệnh viện tuyến Trung ương có trách nhiệm đỡ đầu cho bệnh viện Côn Đảo, hỗ trợ trang thiết bị y tế, luân phiên cử bác sỹ trực tiếp điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại Côn Đảo.

Điều 7. Chế độ tài chính

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Côn Đảo thực hiện chế độ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc mua bán, thanh toán, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Côn Đảo được thực hiện bằng đồng Việt Nam và các ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng; các tổ chức tín dụng nước ngoài được mở chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, văn phòng đại diện tại Côn Đảo để cung cấp các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng khác tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật; các ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài được đầu tư thành lập ngân hàng, công ty tài chính tại Côn Đảo.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các cơ chế, chính sách tại Quyết định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tổi cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 32/2013/QD-TTg

Hanoi, May 22, 2013

 

DECISION

ON SOME MECHANISMS, INCENTIVE POLICIES APPLICABLE TO CON DAO, BA RIA – VUNG TAU PROVINCE

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Government organization;

Pursuant to the November 29, 2009 the Law on investment;

At the request of the Minsiter of Planning and Investment and the President of the People’s Committee of Ba Ria - Vung Tau province;

The Prime Minister promulgates Decision on some mechanisms, incentive policies applicable to Con Dao, Ba Ria – Vung Tau province,

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

This Decision provides some mechanisms, incentive policies to encourage foreign and domestic organizations, individuals for investment and operation in Con Dao, Ba Ria – Vung Tau province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Investors conducting actvities of investment and business in Con Dao have rights:

a. To conduct investment and business autonomy as prescribed by law on investment, except for case of investment and business in fields prohibited for investment and prohibited for business as prescribed by law;

b. To access to and use credit capital sources, land and natural resouces as prescribed by law;

c. To hire foreign and domestic laborers to do jobs of managers, technical laborers and experts depending on demands of production and business as prescribed by law and international commitments which Vietnam have been acceded into; to decide on wage and minimum wages of employees as prescribed by law on labor; to establish the Trade Union organization in enterprises as prescribed by law;

d. To access to land fund that has been approved and announced by competent agencies, to mortgage land use right and assets attached to land at credit institutions permited operating in Vietnam for borrowing capital for implementation of investment project as prescribed by law on land and relevant laws;

dd. To enjoy investment incentives as prescribed in this Decision and relevant regulations of other laws;

e. To implement other rights as prescribed by law.

2. Investors conducting actvities of investment and business in Con Dao have obligations:

a. To conduct investment in production and business in Con Dao in accordance with the approved plans, regulations of law; to use land in proper purposes and effective manner;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. To implement regulations of law on accounting, audit, insurance, labor, customs, environmental protection and other obligations as prescribed by law.

Article 3. Methods of capital mobilization for investment in Con Dao development

1. Annually, based on regulations of law on the State budget, law on investment, balance capacity of the State budget, the importance technical-social infrastructure investment projects approved by competent state agencies and implementation schedule of projects, the Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance and relevant agencies in allocating capital from objective assistance source from the central budget to Ba Ria – Vung Tau province or through Ministries, sectors to implement importance technical-social infrastructure investment projects in Con Dao. To prioritize in allocating capital from central budget, including capital sources of official development assistance (ODA), Government's bonds, program of Eastern sea and islands, incentive credits for investment in important projects in the field of traffic infrastructure, water supply and drainage, supply of electricity, treating waste.

2. To prioritize use of ODA capital sources and incentive credit capital for investment in construction of technical-social infrastructure facilities, service facilities and public utilities that are necessary for Con Dao and other technical assistances.

3. To attract investment capital under forms of BOT, BT, BTO, PPP and other forms as prescribed by law.

4. To be entitled to use fund for land development as prescribed by law on land for purpose of investment in development of technical-social infrastructure that serve generally for Con Dao.

5. To mobilize capital for direct investment of domestic organizations, individuals, advance capital of subjects that have demand for use of infrastructure, capital of enterprises having function on construction and business of technical infrastructural constructions

6. To expand form of co-financed credit of credit institutions and mobilize all capital sources under other forms, as prescribed by law.

Article 4. Investment encouragements and incentives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Foreign and domestic organizations, individuals are entitled to select implementation of investment projects in Con Dao (except for projects in list of fields prohibited for investment as prescribed by law on investment); 

b. Investors having foreign direct investment projects and domestic investment projects in Con Dao are solved fastly procedures for investment, business and support during operation of production and business under law on investment, law on enterprises and relevant laws by competent state agencies; 

c. To encourage foreign and domestic investors for investment in construction of infrastructure in Con Dao;

a. All investment projects in Con Dao are enjoyed incentives applying to special difficult socio-economic areas as prescribed by law;

e. Organizations, individuals  with Meritorious Services in calling investment capital from capital sources of official development assistance, calling foreign direct investment projects and domestic investment projects will be considered to reward as prescribed by law on emulation and commendation.

2. Incentives on enterprise income tax

Projects of foreign and domestic organizations, individuals that invest in Con Dao will be enjoyed incentives on enterprise income tax applying to investment projects in areas with special difficult socio-economic conditions as prescribed by law on enterprise income tax.

3. Incentives on export and import tax

Projects of foreign and domestic organizations, individuals that invest in Con Dao will be enjoyed incentives on import tax applying to investment projects in areas with special difficult socio-economic conditions as prescribed by law on export and import duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Investment projects in Con Dao will be enjoyed incentives on exemption, reduction of land use levy, land rents, water surface rents at the preferential levels applying to investment projects in areas with special difficult socio-economic conditions as prescribed by law on collection of land use levy, land rents, water surface rents.

5. Other incentives and investment encouragement policies

a. Construction and establishment of duty-free shops in Con Dao so as to sell duty-free goods for tourists being foreigners, Vietnamese bringing foreign passport upon coming Con Dao with value not exceeding VND 500,000 per person/day.

The Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade shall guide the People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province in establishment and management of duty-free shops specified in this point.

b. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall coordinate with the People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province and relevant agencies in proposing mechanisms, policies to support, encourage the tourist promotion and advertising, the provision of tourism training with high quality for Con Dao, and report them to the Prime Minister.

c. The Ministry of Industry and Trade, the Electricity Group of Vietnam shall research plan for electricity source investment support, management of system of electricity provision ensuring demands on production, business and living activities for Con Dao, and report them to the Prime Minister.

Article 5. Land use and construction investment in Con Dao

1. Area of land, water surface for construction investment and development in Con Dao are defined in the master plan on construction and the Con Dao land use plan that have been approved by competent authorities, the People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province shall publicize the plan on land use, the master plan on Con Dao construction already approved and call investments under the plans.

2. Foreign and domestic investors must have dossier applying competent agencies before investing, building architectures, technical infrastructure constructions and services facilities and public utilities under investment projects in Con Dao as prescribed by laws on investment and construction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Regime of exit, entry, residence, labor, health

1. Exit, entry, staying, temporary residence in Con Dao

a. Foreigners, Vietnamese residing in foreign countries who are working, conducting operation of investment, business or travelling in Con Dao and members in their families will be granted visas for the exit, entry and temporary residence or permanent residence in Con Dao as prescribed by law on the exit, entry and law on residence.

a. People’s Committee of Ba Ria - Vung Tau province shall coordinate with the Ministry of Transport and relevant Ministries and sectors in submitting to the Prime Minister about the neccessity of upgrading Con Dao airport border-gate to become Con Dao international airport border-gate; Con Dao port to become Con Dao international sea port border-gate.

2. Regimes on preferential treatment for cadres, civil servants, public employees and armed forces working in Con Dao:

a. People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province shall direct the building of contingent of cadres, civil servants meeting requirements about construction and development of Con Dao.

b. The region-based allowance level for Con Dao district shall be up to level of 0.7.

c. People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province shall research to raise the existing levels of allowances for difficulty, allowances for attracting of province; expand regimes of preferential treatment of province for cadres, civil servants who arrive for work in Con Dao as prescribed by law.

3. Health assistance policies for Con Dao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Financial regime

1. Organizations, individuals conducting business activities in Con Dao shall implement the financial regime as prescribed by Vietnam's law.

2. Purchase and sale, payment, transfer and other transaction relationship between organizations, individuals operating business in Con Dao are performed in Vietnam dong and foreign currencies that are permitted to freely convert as prescribed by the State bank of Vietnam.

3. Credit institutions may be established and operate as prescribed by law on credit institutions; foreign credit institutions may open branches, exchanges, transaction offices, saving funds, transaction places, representative offices in Con Dao so as to provide other banking professional operation and services in Con Dao as prescribed by law; foreign banks and financial companies may invest in establishment of banks, financial companies in Con Dao.

Article 8. Implementation organization

Relevant Ministries and agencies shall, within their functions, tasks and powers, guide specifically and coordinate with People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province in implementing mechanisms, policies in this Decision.

Article 9. Implementation provisions

1. This Decision takes effect on July 15, 2013.

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the President of the People’s Committee of Ba Ria – Vung Tau province shall implement this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/05/2013 về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122