Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 46/2008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 46/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
46/2008/QĐ-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về hoạt động đăng ký niêm yết, công bố thông tin, thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), giao dịch và quản lý giao dịch TPCP niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCKHN).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Thành viên giao dịch TPCP tại TTGDCKHN (sau đây viết tắt là thành viên) là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được TTGDCKHN chấp thuận trở thành thành viên giao dịch TPCP.

2. Hệ thống giao dịch TPCP (sau đây viết tắt là hệ thống) là hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giao dịch TPCP tại TTGDCKHN. Hệ thống giao dịch TPCP cho phép nhận, chuyển, sửa, ghi nhận, theo dõi, kết xuất dữ liệu phục vụ việc thực hiện giao dịch TPCP trên hệ thống.

3. Giá yết là giá TPCP được các thành viên yết trên hệ thống. Giá yết được hiểu là giá không gộp lãi coupon (nếu có).

4. Giá thực hiện là giá dùng để xác định số tiền phải thanh toán trong các giao dịch TPCP.

5. Thành viên thông thường là các công ty chứng khoán được TTGDCKHN chấp thuận làm thành viên giao dịch TPCP. Thành viên thông thường được phép thực hiện nghiệp vụ môi giới và tự doanh TPCP trên hệ thống của TTGDCKHN.

6. Thành viên đặc biệt là các ngân hàng thương mại được TTGDCKHN chấp thuận làm thành viên giao dịch TPCP. Thành viên đặc biệt chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh TPCP trên hệ thống của TTGDCKHN.

7. Giao dịch thông thường là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại TPCP.

8. Giao dịch mua bán lại là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu TPCP đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định. Giao dịch mua bán lại bao gồm Giao dịch bán (Giao dịch lần 1) và Giao dịch mua lại (Giao dịch lần 2). Trong giao dịch mua bán lại, bên Bán được hiểu là bên bán trong Giao dịch lần 1, bên Mua được hiểu là bên mua trong Giao dịch lần 1.

Chương 2:

THÀNH VIÊN GIAO DỊCH

Điều 3. Thành viên giao dịch

Hệ thống giao dịch TPCP của TTGDCKHN có 2 loại thành viên giao dịch là thành viên thông thường và thành viên đặc biệt.

Điều 4. Tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch TPCP

1. Đối với thành viên thông thường:

a) Là công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;

b) Là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

c) Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại chương VI của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 đối với việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;

d) Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch TPCP tại TTGDCKHN;

đ) Đáp ứng các điều kiện khác do TTGDCKHN quy định.

2. Đối với thành viên đặc biệt:

a) Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp;

b) Có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương với mức vốn pháp định theo quy định hiện hành của Chính phủ về Ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành có liên quan;

c) Là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán;

d) Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục hoạt động giao dịch TPCP tại TTGDCKHN;

đ) Các điều kiện khác do TTGDCKHN quy định.

Điều 5. Đăng ký làm thành viên

TTGDCKHN quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ và thủ tục đăng ký làm thành viên giao dịch TPCP.

Điều 6. Chấm dứt tư cách thành viên

1. Thành viên giao dịch TPCP tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên và được TTGDCKHN chấp thuận.

2. Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch TPCP bắt buộc:

a) Không còn đáp ứng các điều kiện quy định về thành viên giao dịch TPCP của TTGDCKHN;

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về thành viên của TTGDCKHN;

c) Vi phạm các quy định về thành viên với lỗi không nghiêm trọng nhưng có hệ thống.

3. Trình tự thực hiện việc chấm dứt tư cách thành viên do TTGDCKHN quy định cụ thể trong các quy trình nghiệp vụ.

Điều 7. Giao dịch TPCP của thành viên

1. Tất cả các giao dịch TPCP niêm yết được thực hiện bởi thành viên thông qua hệ thống giao dịch TPCP của TTGDCKHN.

2. Tất cả các phiếu xác nhận kết quả giao dịch in từ hệ thống giao dịch được lưu trữ bởi thành viên làm căn cứ pháp lý phục vụ công tác báo cáo, kiểm tra, đối chiếu giao dịch khi phát sinh tranh chấp.

3. Đối với giao dịch môi giới:

a) Thành viên phải ký hợp đồng bằng văn bản khi mở tài khoản giao dịch TPCP cho khách hàng;

b) Thành viên phải thống nhất và công khai hình thức tiếp nhận, xử lý giao dịch TPCP của khách hàng tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh. Các chứng từ liên quan đến giao dịch phải được lưu trữ tại địa điểm tiếp nhận yêu cầu. Kết quả thực hiện giao dịch phải được thông báo cho khách hàng ngay trong ngày thực hiện giao dịch theo đúng hình thức đã thỏa thuận với khách hàng. Thành viên phải gửi sao kê tài khoản tiền và trái phiếu hàng tháng khi có yêu cầu từ khách hàng;

c) Thành viên phải ưu tiên thực hiện lệnh môi giới cho khách hàng trước lệnh tự doanh của thành viên với mức giá thực hiện tốt nhất có thể trên hệ thống giao dịch TPCP của TTGDCKHN. Mức giá thực hiện tốt nhất có thể là mức giá chỉ định hoặc tốt hơn mức giá chỉ định của khách hàng;

d) Thành viên phải lưu trữ, bảo mật tài khoản và hồ sơ giao dịch TPCP của khách hàng theo quy định của pháp luật;

đ) Thành viên có nghĩa vụ cung cấp những thông tin liên quan đến tài khoản của khách hàng nhằm mục đích quản lý, giám sát, thanh tra theo yêu cầu của TTGDCKHN, UBCKNN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

4. Đối với giao dịch tự doanh: Thành viên phải đảm bảo đủ tiền và trái phiếu để hoàn tất các nghĩa vụ của thành viên trong các giao dịch có liên quan trên hệ thống.

Điều 8. Chế độ báo cáo của thành viên

1. Thành viên phải định kỳ báo cáo TTGDCKHN về hoạt động kinh doanh, bao gồm:

a) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh TPCP hàng tháng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng (theo mẫu tại Phụ lục số II/QCTP kèm theo Quy chế này);

b) Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh TPCP năm trước ngày 31 tháng 3 hàng năm (theo mẫu tại Phụ lục số III/QCTP kèm theo Quy chế này).

2. Hình thức nộp báo cáo: Thành viên nộp báo cáo cho TTGDCKHN bằng văn bản và bằng dữ liệu điện tử theo địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký với TTGDCKHN.

Điều 9. Các hình thức kỷ luật thành viên

Thành viên nếu vi phạm các quy định trong hoạt động giao dịch TPCP tại TTGDCKHN sẽ phải chịu một hoặc một số các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Đình chỉ có thời hạn hoạt động giao dịch TPCP trên TTGDCKHN;

d) Buộc chấm dứt tư cách thành viên.

Chương 3:

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH

Điều 10. Quy định chung

1. TTGDCKHN tổ chức giao dịch cho các TPCP đã lưu ký tập trung và đã đăng ký niêm yết.

2. Giao dịch TPCP trên hệ thống được thực hiện thông qua thành viên.

3. Giao dịch mua lại TPCP của tổ chức phát hành theo điều khoản phát hành được TTGDCKHN quy định cho từng trường hợp.

Điều 11. Trái phiếu niêm yết trên TTGDCKHN

1. TPCP niêm yết trên TTGDCKHN là các loại có kỳ hạn danh nghĩa trên 1 năm (ngoại trừ trái phiếu ngoại tệ).

2. Các loại trái phiếu niêm yết khác gồm trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh được xét niêm yết khi có yêu cầu.

3. Trái phiếu được niêm yết trên TTGDCKHN khi có đề nghị bằng văn bản của tổ chức phát hành (theo mẫu tại Phụ lục số 01/QCTP kèm theo Quy chế này).

Điều 12. Thời gian giao dịch

1. TTGDCKHN tổ chức giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định trong Bộ luật Lao động.

2. Thời gian giao dịch cụ thể do Giám đốc TTGDCKHN quy định sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 13. Phương thức giao dịch

1. TTGDCKHN áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với các giao dịch TPCP trên hệ thống.

2. Trong trường hợp cần thiết, TTGDCKHN quyết định thay đổi phương thức giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 14. Loại hình giao dịch

TTGDCKHN tổ chức hai loại hình giao dịch TPCP là giao dịch thông thường và giao dịch mua bán lại.

Điều 15. Xác lập và hủy bỏ giao dịch

1. Giao dịch được xác lập khi hệ thống thực hiện ghi nhận, ngoại trừ có quy định khác do UBCKNN quy định.

2. Thành viên có trách nhiệm đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng (đối với thành viên thông thường) và của thành viên khi tham gia giao dịch đúng thời hạn quy định

3. Trong trường hợp giao dịch đã được xác lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà đầu tư hoặc toàn bộ giao dịch trên thị trường, TTGDCKHN có thể quyết định sửa hoặc hủy bỏ giao dịch và báo cáo Chủ tịch UBCKNN về việc sửa hoặc hủy bỏ giao dịch trên.

Điều 16. Xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch

TTGDCKHN quy định cụ thể việc xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch của các thành viên giao dịch.

Chương 4:

GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

Điều 17. Hình thức giao dịch

1. Giao dịch thông thường được thực hiện theo hai hình thức Thỏa thuận điện tử và Thỏa thuận thông thường.

2. TTGDCKHN quyết định thay đổi hoặc bổ sung hình thức giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 18. Thỏa thuận điện tử

1. Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại.

2. Giao dịch theo hình thức thỏa thuận điện tử được thực hiện theo nguyên tắc đại diện giao dịch của thành viên nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống và lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch.

3. Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn được chào công khai trên hệ thống. Nội dung lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn được quy định trong Quy trình Giao dịch trái phiếu tại TTGDCKHN do TTGDCKHN ban hành.

Điều 19. Thỏa thuận thông thường

1. Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó các bên giao dịch chào quảng cáo và có thể thỏa thuận thêm về các điều kiện của giao dịch.

2. Sau khi đã thỏa thuận xong, giao dịch theo hình thức thỏa thuận thông thường được thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận lệnh giao dịch thoả thuận.

3. Lệnh chào quảng cáo được gửi đến cho một, một số đối tác hoặc toàn bộ thị trường. Nội dung lệnh quảng cáo được quy định trong Quy trình Giao dịch trái phiếu tại TTGDCKHN do TTGDCKHN ban hành.

4. Hình thức này cũng áp dụng đối với các giao dịch được thỏa thuận ngoài hệ thống và báo cáo kết quả trên hệ thống để xác lập giao dịch. Nội dung báo cáo kết quả được quy định trong Quy trình Giao dịch trái phiếu tại TTGDCKHN do TTGDCKHN ban hành.

Chương 5:

GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI

Điều 20. Hình thức giao dịch

1. Giao dịch mua bán lại được thực hiện theo hai hình thức Thỏa thuận điện tử và Thỏa thuận thông thường.

2. TTGDCKHN quyết định thay đổi hoặc bổ sung hình thức giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 21. Thỏa thuận điện tử

1. Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó xuất phát từ các yêu cầu chào giá trên hệ thống, các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn sẽ được chào tương ứng và được thực hiện ngay khi được lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại.

2. Giao dịch theo hình thức thỏa thuận điện tử được thực hiện theo nguyên tắc đại diện giao dịch của thành viên, dựa trên các yêu cầu chào giá trên hệ thống, gửi các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn đến đích danh đối tác gửi yêu cầu chào giá tương ứng và đối tác này sẽ lựa chọn lệnh chào phù hợp để thực hiện giao dịch.

3. Yêu cầu chào giá có thể được gửi đến cho một, một số đối tác hoặc toàn bộ thị trường theo yêu cầu của khách hàng. Trường hợp khách hàng không yêu cầu cụ thể thì yêu cầu chào giá được gửi cho toàn bộ thị trường. Nội dung của yêu cầu chào giá được quy định trong Quy trình Giao dịch trái phiếu tại TTGDCKHN.

4. Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn được gửi đích danh cho đối tác đưa ra yêu cầu chào giá. Nội dung lệnh chào với cam kết chắc chắn được quy định trong Quy trình Giao dịch trái phiếu tại TTGDCKHN.

Điều 22. Thỏa thuận thông thường

1. Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả trên hệ thống để xác lập giao dịch.

2. Sau khi đã thỏa thuận xong, giao dịch theo hình thức thỏa thuận thông thường được thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận lệnh giao dịch thoả thuận. Nội dung báo cáo giao dịch được quy định trong Quy trình Giao dịch trái phiếu tại TTGDCKHN do TTGDCKHN ban hành.

Điều 23. Thời hạn giao dịch mua bán lại

1. Thời hạn giao dịch mua bán lại được tính theo số ngày thực tế kể từ ngày thanh toán của giao dịch lần một đến ngày thanh toán của giao dịch lần hai.

2. Thời hạn giao dịch mua bán lại tối thiểu là hai (02) ngày và tối đa là một trăm tám mươi (180) ngày.

3. TTGDCKHN quyết định thay đổi thời hạn giao dịch mua bán lại khi cần thiết sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 24. Lãi suất giao dịch mua bán lại

Lãi suất giao dịch mua bán lại tính trên cơ sở ngày thực tế/ngày thực tế. Cách tính lãi suất và lãi mua bán lại được quy định trong quy trình nghiệp vụ của TTGDCKHN.

Điều 25. Giá thực hiện

1. Giá thực hiện trong giao dịch mua bán lại được tính dựa trên giá yết, lãi coupon tích gộp và tỷ lệ phòng vệ rủi ro (nếu có).

2. Công thức tính giá thực hiện được quy định trong quy trình nghiệp vụ của TTGDCKHN.

Điều 26. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro

1. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro là tỷ lệ phần trăm được chiết giảm hoặc bổ sung trên giá thực hiện tại thời điểm bắt đầu giao dịch mua bán lại.

2. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro áp dụng đối với từng giao dịch mua bán lại do hai bên đối tác tự thỏa thuận. Trong trường hợp cần thiết, TTGDCKHN có thể quy định cụ thể về mức trần tỷ lệ phòng vệ rủi ro.

3. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro cố định trong suốt thời hạn giao dịch mua bán lại.

Điều 27. Thu nhập từ TPCP trong giao dịch mua bán lại

1. Quyền hưởng lãi coupon và các thu nhập liên quan (nếu có) từ TPCP trong giao dịch mua bán lại thuộc về bên Bán.

2. Trong trường hợp bên Mua nhận được lãi coupon tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn của giao dịch mua bán lại, bên Mua có trách nhiệm trả lại bên Bán số lãi coupon đã nhận được đó khi kết thúc giao dịch mua bán lại. Tại thời điểm bắt đầu thực hiện giao dịch mua bán lại, hai bên tự thỏa thuận với nhau về lãi suất (nếu có) tính trên phần lãi coupon phát sinh.

Điều 28. Thông tin về đối tác trong giao dịch mua bán lại

1. Thành viên tham gia giao dịch mua bán lại với tư cách tự doanh hay môi giới phải bảo đảm thông tin của đối tác liên quan trong giao dịch được giữ bí mật. Việc công bố thông tin chỉ thực hiện khi:

a) Các bên có liên quan đồng ý bằng văn bản;

b) Theo yêu cầu của các cơ quan chức năng;

c) Khi giao dịch chính thức bị xem là không thể tiếp tục do các bên tham gia từ chối hoặc mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ trong giao dịch.

2. Các thành viên khi thực hiện giao dịch mua bán lại phải thông báo với đối tác tư cách của mình trong giao dịch là tự doanh hay môi giới.

Chương 4:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 29. Nguyên tắc công bố thông tin

1. Thông tin công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin công bố phải do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc người được Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền công bố thông tin thực hiện.

3. Thông tin công bố phải được thực hiện đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 30. Loại thông tin công bố

Thông tin công bố bao gồm các loại thông tin sau:

1. Thông tin định kỳ.

2. Thông tin bất thường.

3. Thông tin theo yêu cầu.

Điều 31. Phương tiện và hình thức công bố thông tin

1. Phương tiện: Việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện công bố thông tin sau:

a) Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin;

b) Các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của UBCKNN;

c) Các phương tiện công bố thông tin của TTGDCKHN bao gồm: bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của TTGDCKHN, các trạm đầu cuối tại SGDCK, TTGDCK;

d) Phương tiện thông tin đại chúng.

2. Hình thức: Thông tin được công bố dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử.

Điều 32. Đối tượng thực hiện công bố thông tin

Đối tượng công bố thông tin gồm các thành viên giao dịch TPCP và TTGDCKHN.

Điều 33. Công bố thông tin của thành viên thông thường

Thành viên thông thường thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo hướng dẫn công bố thông tin dành cho công ty chứng khoán quy định tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 34. Công bố thông tin của thành viên đặc biệt

1. Công bố thông tin định kỳ:

a) Thông tin công bố: Báo cáo tài chính năm tóm tắt (theo mẫu tại Phụ lục IV/QCTP kèm theo Quy chế này)

b) Địa điểm công bố: Thông tin định kỳ được công bố trên 3 số báo liên tiếp của một tờ báo Trung ương và một tờ báo địa phương nơi thành viên đặc biệt có trụ sở chính hoặc qua phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, TTGDCKHN và trên báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của thành viên

c) Thời gian công bố: Trong thời hạn một trăm (100) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Công bố thông tin bất thường:

a) Thông tin công bố:

- Có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

- Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hợp đồng sáp nhập với một công ty khác;

- Các thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc;

- Thành viên có những thay đổi quan trọng trong hoạt động kinh doanh, bao gồm: thành viên bị tổn thất từ mười phần trăm (10%) giá trị tài sản trở lên; thành viên tạm ngừng kinh doanh tự nguyện hoặc bị phong tỏa hoạt động giao dịch; thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng; thay đổi tên ngân hàng; quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

b) Địa điểm công bố: Thông tin bất thường phải công bố trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của thành viên đặc biệt và trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN và TTGDCKHN.

3. Thời gian công bố: Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện nêu trên, thành viên đặc biệt phải thực hiện việc công bố thông tin.

4. Công bố thông tin theo yêu cầu:

a. Thông tin công bố:

- Thông tin liên quan đến thành viên và ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể đầu tư và kinh doanh khác trên thị trường;

- Thông tin liên quan đến hoạt động bất thường của thành viên và cần phải xác nhận lại thông tin này.

Nội dung công bố thông tin phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN và TTGDCKHN yêu cầu công bố; nguyên nhân; mức độ xác thực của sự kiện đó.

b. Địa điểm công bố: Trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của thành viên; trên các phương tiện công bố thông tin đại chúng hoặc phương tiện công bố thông tin của UBCKNN và TTGDCKHN

c. Thời gian công bố: Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, TTGDCKHN, thành viên đặc biệt phải thực hiện công bố thông tin.

Điều 35. Công bố thông tin của TTGDCKHN

TTGDCKHN có nghĩa vụ công bố các thông tin sau đây:

1. Thông tin về giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch của TTGDCKHN

a) Thông tin về loại trái phiếu được phép giao dịch;

b) Tổng số loại trái phiếu được phép giao dịch trong ngày;

c) Thông tin về trái phiếu giao dịch gồm kỳ hạn, lãi suất coupon, ngày đáo hạn;

d) Thông tin về mức giá, khối lượng thực hiện gần nhất của mỗi loại trái phiếu;

đ) Thông tin về hai (02) mức giá chào mua, chào bán tốt nhất với các khối lượng chào tương ứng với mức giá đó;

e) Thông tin về khối lượng đặt mua/đặt bán và giá trị tương ứng cho từng loại trái phiếu;

g) Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường của từng loại hình giao dịch: Giao dịch thông thường và Giao dịch mua bán lại;

h) Thông tin về đường cong lợi suất chuẩn (nếu có);

i) Các thông tin khác theo yêu cầu của UBCKNN.

2. Thông tin về thành viên giao dịch

a) Danh sách và hồ sơ thành viên;

b) Thông tin về kết nạp thành viên;

c) Thông tin về xử phạt thành viên;

d) Thông tin về chấm dứt tư cách thành viên;

đ) Thông tin do thành viên công bố;

e) Các thông tin khác.

3. Thông tin về hoạt động niêm yết

a) Tên trái phiếu, số lượng, mệnh giá;

b) Thông tin về niêm yết lần đầu;

c) Thông tin về niêm yết bổ sung;

d) Thông tin về hỦy niêm yết;

đ) Thông tin về thay đổi niêm yết;

e) Các thông tin khác.

Chương 7:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 36. Điều khoản thi hành

1. Các đối tượng tham gia giao dịch TPCP tại TTGDCKHN có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. TTGDCKHN thực hiện giám sát việc tuân thủ Quy chế này của các thành viên.

3. TTGDCKHN chịu trách nhiệm ban hành các quy chế và quy trình nghiệp vụ phù hợp với Quy chế này.

4. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Bộ Trưởng Bộ Tài chính quyết định./.

 

PHỤ LỤC I/QCTP

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT – LƯU KÝ
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

BỘ TÀI CHÍNH
(Tên tổ chức)
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: /..…
V/v: Đăng ký lưu ký, niêm yết trái phiếu….

…, ngày … tháng … năm 200…

 

Kính gửi:

- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

 

Căn cứ qui định của Bộ Tài chính về đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán, (Tên tổ chức) đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký trái phiếu … do (Tên tổ chức) đại diện phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh năm … đợt … với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành:.....................................................................................................

- Địa chỉ:............................................................................................................................

- Số tài khoản:...................................................................................................................

· Trái phiếu đấu thầu:..........................................................................................................

· Trái phiếu bảo lãnh:..........................................................................................................

- Tên trái phiếu đăng ký niêm yết, lưu ký:.............................................................................

- Loại trái phiếu:.................................................................................................................

- Hình thức phát hành:................................................................ (Ghi sổ/Chứng chỉ vật chất)

- Tông giá trị TP phát hành:.................................................................................................

Trong đó

· Trái phiếu đấu thầu:..........................................................................................................

· Trái phiếu bảo lãnh:..........................................................................................................

Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký:......................................................

Kỳ hạn:..............................................................................................................................

Lãi suất trái phiếu:..............................................................................................................

Ngày phát hành trái phiếu...................................................................................................

Ngày đến hạn thanh toán....................................................................................................

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm/ sáu tháng/ quý, cụ thể:

Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi, nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán, số tiền gốc, lãi sẽ được bảo lưu, không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

- Danh sách chủ sở hữu trái phiếu: (Đính kèm file)

Đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục niêm yết, lưu ký trái phiếu nói trên theo đúng qui định hiện hành.

 

Nơi nhận:

(TỔNG) GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC II/QCTP

BÁO CÁO THÁNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

A. ĐỐI VỚI CTCK

(Tên CTCK)
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số:........(số công văn)
V/v báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu tháng.... năm.....

......., ngày........tháng........năm ........

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

1. Hoạt động môi giới

1.1. Môi giới

Trái phiếu

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

Ghi chú:

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

1.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

1.2.1. Tình hình nắm giữ trái phiếu

Trái phiếu

Cá nhân

Tổ chức

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

1.2.2. Tình hình nắm giữ TPCP niêm yết trên TTGDCKHN

 


Thành phần nhà đầu tư

NHTM

Quỹ đầu tư

Định chế tài chính khác

Các tổ chức khác

Cá nhân

Tổng

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Khối lượng

TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPNY khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ nắm giữ (KL nắm giữ/ Tổng KL niêm yết)

TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPNY khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú: Thành phần nhà đầu tư gồm:

· Khối ngân hàng thương mại

· Khối quỹ đầu tư

· Khối các định chế tài chính khác (công ty bảo hiểm, công ty tài chính)

· Các tổ chức khác

· Các cá nhân

1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được từ hoạt động môi giới trái phiếu niêm yết tại TTGDKHN: .......

2. Hoạt động tự doanh

2.1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

Trái phiếu

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

2.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

Trái phiếu

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

Tổng

...

...

 

II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN

1. Hoạt động môi giới

Thời hạn giao dịch

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GTGD lần 1

KL

GTGD lần 1

Trái phiếu Chính phủ

 

...

...

...

...

Trái phiếu chính quyền địa phương.

 

...

...

...

...

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

Ghi chú:

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn giao dịch đã thực hiện

2. Hoạt động tự doanh

Thời hạn giao dịch

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GTGD lần 1

KL

GTGD lần 1

Trái phiếu Chính phủ

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

...

...

...

...

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

III. TỔNG HỢP GIAO DỊCH TPCP NIÊM YẾT TẠI TTGDCKHN TRONG THÁNG

STT

 

Giao dịch thông thường

Giao dịch mua bán lại

Ghi chú

1

Giá trị GD:

 

 

 

+ Môi giới

 

 

 

+ Tự doanh

 

 

 

Tổng

 

 

 

2

Tỷ lệ %:

 

 

 

+ Môi giới

 

 

 

+ Tự doanh

 

 

 

Tổng

100%

100%

 

 

Ghi chú:

Giá trị GD: Đối với giao dịch mua bán lại, sử dụng giá trị giao dịch lần 1.

IV. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

B. ĐỐI VỚI NHTM

(Tên NHTM/Chi nhánh NHTM)
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số:........(số công văn)
V/v báo cáo HĐKD TP tháng.... năm.....

......., ngày........tháng........năm ........

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

1. Tình hình giao dịch tự doanh

Trái phiếu

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

Ghi chú:

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

Trái phiếu

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

Tổng

...

...

 

II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN

Thời hạn giao dịch

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GTGD lần 1

KL

GTGD lần 1

Trái phiếu Chính phủ

 

...

...

...

...

Trái phiếu chính quyền địa phương.

 

...

...

...

...

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

Ghi chú:

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện

III. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC III/QCTP

BÁO CÁO NĂM TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TP
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

ĐỐI VỚI CTCK

 (Tên CTCK)
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số:........(số công văn)
V/v Báo cáo tình hình HĐKD TP năm.....

......., ngày........tháng........năm ........

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

1. Hoạt động môi giới

1.1. Môi giới

Quý

TPCP niêm yết

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

CP

CQ

BL

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

Quý I

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý II

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý IV

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả năm

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch (Tỷ đồng).

1.2.Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm 31/12

1.2.1 Tình hình nắm giữ trái phiếu

Trái phiếu

Cá nhân

Tổ chức

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

...

...

Tổng

...

...

...

...

 

1.2.2 Tình hình nắm giữ TPCP niêm yết trên TTGDCKHN


Thành phần nhà đầu tư

NHTM

Quỹ đầu tư

Định chế tài chính khác

Các tổ chức khác

Cá nhân

Tổng

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Khối lượng

TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPNY khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ nắm giữ (KL nắm giữ/ Tổng KL niêm yết)

TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPNY khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú: Thành phần nhà đầu tư gồm:

· Khối ngân hàng thương mại: gồm NHTM trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập tại Việt Nam

· Khối quỹ đầu tư

· Khối các định chế tài chính khác (công ty bảo hiểm, công ty tài chính)

· Các tổ chức khác

· Các cá nhân

1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được từ hoạt động môi giới trái phiếu niêm yết tại TTGDKHN: .......

2. Hoạt động tự doanh

2.1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

Quý

TPCP niêm yết

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

CP

CQ

BL

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

Quý I

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý II

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý IV

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả năm

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm 31/12

Trái phiếu

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

Tổng

...

...

 

II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM 31/12

Thời hạn giao dịch

Tổng giá trị MG

Tổng giá trị TD

Ghi chú

Mua

Bán

Mua

Bán

Trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổng giá trị: Tính theo giá trị giao dịch lần 1 (Tỷ đồng).

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện.

III. TỔNG HỢP CHUNG VỀ CÁC GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TTGDCKHN CỦA THÀNH VIÊN TRONG NĂM

STT

 

Giao dịch thông thường

Giao dịch mua bán lại

Ghi chú

1

Giá trị GD:

 

 

 

+ Môi giới

 

 

 

+ Tự doanh

 

 

 

Tổng

 

 

 

2

Tỷ lệ %:

 

 

 

+ Môi giới

 

 

 

+ Tự doanh

 

 

 

Tổng

100%

100%

 

 

Ghi chú:

Giá trị GD: Đối với giao dịch mua bán lại, sử dụng giá trị giao dịch lần 1 (Tỷ đồng).

IV. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

B. ĐỐI VỚI NHTM

(Tên NHTM)
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số:........(số công văn)
V/v Báo cáo tình hình HĐKD TP năm.....

......., ngày........tháng........năm ........

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

Quý

TPCP niêm yết

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

CP

CQ

BL

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

Quý I

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý II

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý IV

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả năm

Mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch (Tỷ đồng)

2. Tổng hợp tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm 31/12

Trái phiếu

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

- CP

- CQ

- BL

...

 

...

...

...

...

 

...

...

...

TP niêm yết khác

...

...

TP chưa niêm yết

...

...

Tổng

...

...

 

II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN TRONG NĂM

Thời hạn giao dịch

Tổng giá trị MG

Tổng giá trị TD

Ghi chú

Mua

Bán

Mua

Bán

Trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

GT: Tính theo giá trị giao dịch lần 1 (Tỷ đồng).

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện.

III. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IV/QCTP

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÓM TẮT CỦA THÀNHVIÊN ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

(Tên NHTM/Chi nhánh NHTM)
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số:........(số công văn)
V/v BCTC tóm tắt năm.....

......., ngày........tháng........năm ........

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÓM TẮT

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT

Chỉ tiêu

Kỳ này

Kỳ trước

 

Sử dụng vốn

 

 

I

Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý

 

 

II

Tiền gửi tại NHNN

 

 

III

Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác

 

 

IV

Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở nước ngoài

 

 

V

Cho vay các TCTD khác

 

 

1

Cho vay các TCTD khác

 

 

2

Dự phòng rủi ro

 

 

VI

Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước

 

 

1

Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước

 

 

2

Dự phòng rủi ro

 

 

VII

Các khoản đầu tư

 

 

1

Đầu tư vào chứng khoán

 

 

2

Góp vốn liên doanh, mua cổ phần

 

 

VIII

Tài sản

 

 

1

Tài sản cố định:

- Nguyên giá TSCĐ

- Hao mòn TSCĐ

 

 

2

Tài sản khác

 

 

IX

Tài sản “Có” khác

 

 

1

Các khoản phải thu

 

 

2

Các khoản lãi cộng dồn dự thu

 

 

3

Tài sản “ Có ” khác

 

 

4

Các khoản dự phòng rủi ro khác

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

 

 

 

Nguồn vốn

 

 

I

Tiền gửi của KBNN và TCTD khác

 

 

1

Tiền gửi của KBNN

 

 

2

Tiền gửi của TCTD khác

 

 

II

Vay NHNN, TCTD khác

 

 

1

Vay NHNN

 

 

2

Vay TCTD trong nước

 

 

3

Vay TCTD ở nước ngoài

 

 

4

Nhận vốn cho vay đồng tài trợ

 

 

III

Tiền gửi của TCKT, dân cư

 

 

IV

Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro

 

 

V

Phát hành giấy tờ có giá

 

 

VI

Tài sản “Nợ” khác:

 

 

1

Các khoản phải trả

 

 

2

Các khoản lãi cộng dồn dự trả

 

 

3

Tài sản “Nợ” khác

 

 

VII

Vốn và các quỹ

 

 

1

Vốn của TCTD:

- Vốn điều lệ

- Vốn đầu tư XDCB

- Vốn khác

 

 

2

Quỹ của TCTD

 

 

3

Lãi/lỗ

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

 

 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT

Chỉ tiêu

Kỳ này

Kỳ trước

I

 Tổng thu nhập

 

 

II

 Tổng chi phí

 

 

III

 Lợi nhuận trước thuế

 

 

IV

 Lợi nhuận sau thuế

 

 

V

 Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật

 

 

1

Trích lập các quỹ:

 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

 - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

 - Quỹ dự phòng tài chính

 - Các quỹ khác

 

 

2

Sử dụng các quỹ

 

 

 

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

1

Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

%

 

 

2

Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

%

 

 

3

Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

%

 

 

 

 

Ngày ... tháng…năm …
Tổng Giám đốc/Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.46/2008/QD-BTC

Hanoi, July 01, 2008

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON MANAGEMENT OF GOVERNMENT BOND TRANSACTIONS AT THE HANOI SECURITIES TRADING CENTER

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to June 29, 2006 Securities Law No. 70/2006/QH11;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP dated July l, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
At the proposal of the Chairman of the State Securities Commission,

DECIDES:

Article l.

- To promulgate together with this Decision the Regulation on management of government bond transactions at the Hanoi Securities Trading Center.

Article 2.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.

- The Chairman of the State Securities Commission, the director of the Finance Ministry’s Office, heads of concerned units of the Finance Ministry, the director of the Hanoi Securities Trading Center, and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER

Tran Xuan Ha

 

REGULATION

ON MANAGEMENT OF GOVERNMENT BOND TRANSACTIONS AT THE HANOI SECURITIES TRADING CENTER
(Issued together with the Finance Minister’s Decision No. 46/2008/QD-BTC dated July 1, 2008)

Chapter I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 1. - Scope of application

This Regulation provides for activities of registration for listing and disclosure of information, government bond trading members, transactions and management of transactions in government bonds listed at the Hanoi Securities Trading Center (HASTC).

Article 2. - Interpretation of terms

1. Government bond trading member at the HASTC (below referred to as member for short) means a securities company or commercial bank approved by the HASTC to become a government bond trading member.

2.The government bond trading system (below referred to as the system for short) means a system of physical bases in service of government bond trading activities at the HASTC. The system allows the receipt, transfer, modification, recording, monitoring and supply of data in service of government bond trading on it.

3. Quotation means a government bond price quoted by members on the system. A quotation is understood as a price exclusive of coupon accrued interest (if any).

4. Exercise price means a price used for determining sums of money payable in government bond transactions.

5. Ordinary member means a securities company approved by the HASTC to become a government bond trading member. Ordinary members may perform government bond brokerage and dealing operations on the HASTC’s system.

6. Special member means a commercial bank approved by the HASTC to become a government bond trading member. Special member may only perform the government bond dealing operation on the HASTC’s system.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Sale and buyback transaction means a transaction in which a party sell and transfer the ownership of government bonds to another party and concurrently commits to buy back these government bonds and receive back the ownership thereof after a specified duration at a specified price. A sale and buy back transaction consists of a sale transaction (fist transaction) and buyback transaction (second transaction). In a sale and buyback transaction, the seller is under stood as the seller in the first transaction and the buyer is understood as the buyer in the first transaction.

Chapter II

TRADING MEMBERS

Article 3. - Trading members .

The HASTC's trading system has two types of trading members, i.e., ordinary members and special members.

Article 4. - Criteria for an entity to become a government bond trading member

1. For an ordinary member:

a/ Being a securities company established and engaged in securities trading activities under a license granted by the State Securities Commission (SSC), permitting it to perform all securities business operations, including securities brokerage, securities dealing, securities investment consultancy and securities issuance underwriting;

b/ Being a member of the Securities Depositary Center;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Having sufficient material and technical conditions for government bond trading activities at the HASTC;

e/ Satisfying other conditions specified by the HASTC.

2. For a special member:

a/ Having a valid business registration certificate granted by the State Bank of Vietnam;

b/ Having a paid-in or allocated charter capital at equal to the legal capital under the Government's current regulations on the list of legal capital levels of credit institutions and relevant current regulations;

c/ Being a member of the Securities Depositary Center;

d/ Having sufficient material and technical conditions for government bond trading activities at the HASTC;

e/ Satisfying other conditions specified by the HASTC.

Article 5. - Registration for member ship

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6. -Termination of membership

l. Government bond trading members may voluntarily ask for the HASTC'S approval of the termination of their membership.

2. Compulsory termination of membership of a government bond trading member:

a/ It no longer satisfies the conditions specified by the HASTC on its government bond trading members;

b/ It seriously violates regulations on the HASTC's members;

c/ It violates regulations on members with less serious faults but in a systematic manner.

3. The order of effecting the termination of the membership is specified by the HASTC in professional processes.

Article 7. - Government bond transactions of members

1. All transactions in listed government bonds must be conducted by members through the HASTC's government bond trading system.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. For brokerage transactions:

a/ Members shall sign written contracts upon opening trading accounts for their customers;

b/ Members shall reach agreement on and publicize the mode of receiving and handling government bond transactions of their customers at their head offices, branches, transaction offices or order-taking agents. Documents related to transactions must be kept at places where requests are received. Transaction results must be notified to customers immediately on the trading date by modes already agreed upon with customers. Members shall send monthly statements of cash and securities accounts when so requested by their customers;

c/ Members shall execute brokerage orders for their customers before their dealing orders at the best exercise price possible on the HASTC's

government bond trading system. The best exercise price possible may be either a price designated by customers or a better price;

d/ Members shall preserve and keep confidential government bond trading accounts and dossiers of their customers under law;

e/ Members shall supply information relating to their customers' accounts for the purpose of management, supervision and inspection when so requested by the HASTC, the SSC and competent Vietnamese state agencies

4. For dealing transactions: Members shall ensure sufficient money and bond quantity for fulfill their obligations in related transaction on the system. .'.

Article 8. - Regulations on reporting by members

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Monthly reports on government bond trading activities, made according to a set form (not printed herein). Such a report must be submitted within five working days after the end of a month;

b/ Annual consolidated reports on government bond trading activities, made according to a set form (not printed herein). Such a report must be submitted before March 31 every year.

2. Reporting form: Members shall send their written reports to the HASTC or send their electronic reports through their e-mail addresses already registered with the HASTC.

Article 9. - Forms of disciplining members

Members that violate relevant regulations in their government bond trading activities the HASTC shall be subjected to one or more of the following disciplines: .

a/ Reprimand;

b/ Caution;

c/ Suspension of government bond trading activities on the HASTC for a definite time;

d/ Compulsory termination of membership.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF TRANSACTIONS

Article 10. - General provisions

1. The HASTC shall organize transactions in government bonds already put in the concentrated depositary and registered for listing.

2. Government bond transactions on the system must be conducted through members.

3. Government bond buyback transactions by issuing organizations under the issuance clause shall be specified by the HASTC on a case-by-case basis.

Article 1l. - Bonds listed at the HASTC

1. Bonds listed at the HASTC are those with a nominal term of over one year (except for foreign-currency bonds).

2. Other bonds eligible for listing, including municipal bonds and government-underwritten bonds, may be considered for listing upon request.

3. Bonds are listed at the HASTC upon written requests made by issuing organizations according to a set form (not printed herein).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The HASTC shall organize bond trading on Monday thru Friday every week. It does not organize trading on weekends and public holidays provided in the Labor Code.

2. The specific trading time is decided by the director of the HASTC after obtaining the SSC's approval.

Article 13. - Trading mode

1. The HASTC shall apply the trading mode of agreement to government bond transactions on the system.

2. When necessary, the HASTC may decide to change the trading mode after obtaining the SSC’s approval.

Article 14. - Types of transaction

The HASTC shall organize two types of government bond transaction, including ordinary transactions and sale and buyback transactions.

Article 15. - Establishment and cancellation of transactions

1. A transaction is established as soon as the system records it, unless otherwise provided for by the SSC.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. In case an established transaction severely affects investors' benefits or all transactions on the market, the HASTC may decide to modify or cancel transactions and report such to the Chairman of the SSC.

Article 16. - Handling of breaches of the obligation to pay for transactions

The HASTC shall specify the handling of breaches of the obligation of its trading members to pay for transactions.

Chapter IV

ORDINARY TRANSACTIONS

Article 17. - Forms of transaction

1. Ordinary transactions are conducted in two forms: electronic agreement and ordinary agreement.

2. The HASTC shall decide to change or add forms of transaction after obtaining the SSC's approval.

Article 18. - Electronic agreement

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Transactions in the form of electronic agreement are conducted on the principle that members' trading representatives enter offering or bid orders with firm commitments in the system and select appropriate matching orders for conducting transactions.

3. Offering or bid orders with firm commitments are publicly offered on the system. Contents of an offering or bid order with firm commitments are specified in the procedures for bond trading at the HASTC promulgated by the HASTC.

Article 19. - Ordinary agreement

l. Ordinary agreement means a form of transaction whereby transaction parties advertise their offerings and bids and may additionally agree upon transaction conditions.

2. After an agreement is reached, a transaction in the form of ordinary agreement is conducted on the principle that the seller enters trading orders in the system and the buyer confirms agreement transaction orders.

3. Advertised offering and bid orders shall sent to one or several partners or notified to the entire market. Contents of an advertised order are specified in the procedures for bond trading at the HASTC promulgated by the HASTC.

4. This form also applies to transactions agreed outside the system and established after their results are reported on the system. Contents of a report on transaction results are specified in the Procedures for Bond Trading at the HASCT promulgated by the HASTC.

Chapter V

SALE AND BUYBACK TRANSACTIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Sale and buyback transactions are conducted in two forms: electronic agreement and ordinary agreement.

2. The HASTC shall decide to change or add forms of transaction after obtaining the SSC’s approval.

Article 21. - Electronic agreement

1. Electronic agreement means a form of transaction whereby offering and bid orders with firm commitments shall, based on requests for offerings and bids on the system, be correspondingly offered and exercised as soon as they are picked, and for which no re-confirmation is required.

2. Transactions in the form of electronic agreement are conducted on the principle that members' trading representatives shall, based on requests for offerings and bids on the system, address offering or bid orders with firm commitments to partners that have sent relevant requests, and these partners shall pick appropriate offerings or bids for conducting transactions.

3. Offering or bid requests may be sent to one or several partners or notified to the entire market as requested by customers. In case customers do not specify their requirements, their requests shall be notified to the entire market. Contents of such a request are specified in the Procedures for Bond Trading at the HASTC promulgated by the

HASTC.

4. Offering or bid orders with firm commitments shall be addressed to partners that have made requests. Contents of an offering or bid order with firm commitments are specified in the Procedures for Bond Trading at the HASTC promulgated by the HASTC.

Article 22. - Ordinary agreement

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. After an agreement is reached, a transaction in the form of ordinary agreement is conducted on the principle that the seller enters trading orders in the system and the buyer confirms agreement transaction orders. Contents of a transaction report are specified in the procedures for Bond Trading at the HASTC promulgated by the HASTC.

Article 23. - Term of sale and buyback transactions

1. The term of a sale and buyback transaction is the number of real days counted from the date of payment for the first transaction to the date of payment for the second transaction.

2. The term of a sale and buyback transaction must be between two (2) days and one hundred and eighty (180) days.

3. When necessary, the HASTC may decide to change the term of a sale and buyback transaction after obtaining the SSC's approval.

Article 24. - Interest rates of sale and buyback transactions

Interest rates of sale and buyback transactions are determined on the real day/real day basis. The methods of determining sale and buyback interest rates and calculating interests are specified in the professional process of the HASTC.

Article 25. - Exercise prices

l. Exercise price in a sale and buyback transaction is calculated on the basis of the quotation, coupon accrued interest and hedger ratio (if any).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 26. - Hedge ratio

1. Hedge ratio means a percentage discounted from or added to an exercise price at the time of starting a sale and buyback transaction.

2. Hedge ratio applicable to each sale and buyback transaction shall be agreed upon by the two partners themselves. In case of necessity, the HASTC may specify the ceiling hedge ratio.

3. Hedge ratios are fixed throughout the term of sale and buyback transactions.

Article 27. - Government bond yields in sale and buyback transactions

1. The right to enjoy the coupon interest and related yields (if any) from government bonds in sale and buyback transactions belongs to the seller.

2. In case the buyer receives the coupon interest at time(s) within the tern of a sale and buyback transaction, the buyer shall refund to the seller the coupon interest amount he/she/it has received upon the completion of the sale and buyback transaction. Upon starting to conduct the sale and buyback transaction, the two parties shall reach agreement on the coupon interest rate (if any).

Article 28. - Information on partners in sale and buyback transactions

1. Members joining a sale and buyback transaction as dealers or brokers shall assure that information of partners involved in the transaction is kept confidential. The disclosure of information is made only when:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Functional agencies so request;

c/ The transaction is officially regarded as being impossible for the reason that involved parties refuse to perform or are unable to perform their obligations in the transaction.

2. When conducting sale and buyback transactions, members shall notify their partners of their capacity in these transactions as dealers or brokers.

Chapter VI

DISCLOSURE OF INFORMATION

Article 29. - Principles of disclosure of information

l. Disclosed information must be sufficient, accurate and timely as provided for by law.

2. The disclosure of information must be conducted by directors or directors general or persons authorized by directors or directors general to disclose information.

3. Information must be disclosed simultaneously on all the mass media.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Information to be disclosed is of the following categories:

1. Periodical information.

2. Extraordinary information.

3. Requested information.

Article 31. - Media and forms of information disclosure

1. Media: The disclosure of information must be conducted through the following media:

a/ Annual statements and reports, websites and other publications of organizations obliged to disclose information;

b/ The SSC’s media for information disclosure, including; annual statements and reports, websites and other publications;

c/ The HASTC’s media for information disclosure, including: the securities market bulletin, its website, and terminals at the Stock Exchange and the Securities Trading Center;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Form: Information may be disclosed in the form of documents or electronic data.

Article 32. - Entities obliged to disclose information

Obliged to disclose information are government bond trading members and the HASTC.

Article 33. - Disclosure of information by ordinary members

Ordinary members shall perform the obligation to disclose information under the guidance information disclosure by securities companies provided in the Finance Ministry’s Circular No. 38/2007/TT-BTC dated April 18, 2008, guiding the disclosure of information on the securities market.

Article 34. - Disclosure of information by special members

1. Periodical disclosure of information:

a/ Information to be disclosed: Summarized annual financial statements (made according to a set form, not printed herein);

b/ Places of disclosure: Periodical information on a special member shall be published on a central newspaper and a local newspaper of the locality where this member is headquartered for three consecutive issues or through the SSC's and the HASTC's information disclosure media, and disclosed on its annual statements or reports, website and other publications;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Extraordinary disclosure of information:

a/ Information to be disclosed by a special member:

- A decision on institution of legal proceedings against a member of the Board of Directors or the Members' Council, the President, the director or the Director General, the Deputy Director or the Deputy Director General, or the Chief Accountant;

- A decision of the Shareholders' General Meeting or the Members’ Council or the Company Proprietor approving a merger contract with another company;

- Changes in members of the Board of Directors or the Members’ Council, the President, the Director or the Director General, the Deputy Director or the Deputy Director General;

- Important changes in the business operation of the special member (a bank), including: a loss equal to ten per cent (10%) or more of its asset value; voluntary cessation of its business operation or blockading of its trading activities; revocation of its business registration certificate or establishment and operation license or operation license; a decision on amendments and supplements to its charter; its renaming; a decision on increase or decrease of its charter capital.

b/ Places of disclosure: Extraordinary information must be disclosed on publications and websites of special members and through the SSC’s and the HASTC'S information disclosure media.

3.Time limit for disclosure: Within twenty four (24) hours after the occurrence of any of aforesaid events, a special member shall disclose the information.

4. Requested disclosure of information:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Information on members which affects benefits of investors and trading entities on the market;

- Information on abnormal activities of members which needs to be verified.

Information to be disclosed must clearly indicate events requested by the SSC and the HASTC to be disclosed; causes and reliability of information of these events.

b/ Places of disclosure: The above information must be disclosed on publications and websites of members and through the mass media or the SSC’s and the HASTC'S information disclosure media.

c/ Time limit for disclosure: Within twenty four (24) hours after receiving a request of the SSC or the HASTC, a special member shall disclose the information.

Article 35. - Disclosure of information by HASTC ,

The HASTC is obliged to disclose the following information:

1. Information on bond transactions on its trading system:

a/ Information on types of bond permitted to be traded;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Information on traded bonds, including bond term, coupon interest rate and maturity date;

d/ Information on the price and latest exercise quantity of each type of bond;

e/ Information on two (2) prices being the best ask and the best bid for bond quantities offered and bid at such prices;

f/ Information on bond quantities under offering/bid orders and their respective values for each type of bond;

g/ Total bond volume traded on the whole market for each type of transaction: ordinary transactions or sale and buyback transactions;

h/ Information on the standard yield curve (if any);

i/ Other information as requested by the SSC.

2. Information on trading members:

a/ List and dossiers of members;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Information on penalization of members;

d/ Information on termination of membership;

e/ Information disclosed by members;

f/ Other information.

3. Information on listing activities:

a/ Titles, quantities and par values of bonds;

b/ Information on initial listing;

c/ Information on additional listing;

d/ Information on delisting;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Other information.

Chapter VII

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 36. - Implementation provisions

1. Entities participating in the bond trading at the HASTC shall implement this Regulation.

2. The HASTC shall supervise the observance of this Regulation by its members.

3. The HASTC shall promulgate professional regulations and processes compliant with this Regulation.

4. The amendment and supplementation of this Regulation shall be decided by the Minister of Finance.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/07/2008 về Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.846

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!