Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 101/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 101/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 12 năm 2014, tổ chức ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Chính phủ thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Cùng với việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu kế hoạch, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ dài hạn, nhất là tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược; đồng thời tập trung nhiều thời gian, nguồn lực kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Chính phủ trước Đảng, trước Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ thường xuyên kiểm điểm đánh giá tình hình, kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra, đồng thời linh hoạt, quyết liệt trong điều hành, bảo đảm tính cân đối tổng thể giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài. Tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành sát với tình hình thực tế; đề cao kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác dự báo; lắng nghe, coi trọng phản biện xã hội; tăng cường tiếp xúc đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc bằng những quyết sách phù hợp, được dư luận đánh giá cao, biểu thị sự tin tưởng vào nỗ lực của Chính phủ, trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 5,98%, cao hơn hai năm trước và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Mặt bằng lãi suất giảm. Tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu duy trì đã tăng trưởng cao, là năm thứ ba liên tục có xuất siêu, đáng chú ý là xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có sự phục hồi mạnh. Cán cân thương mại, cán cân vãng lai và cán cân thanh toán quốc tế tổng thể tiếp tục thặng dư. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi đạt khá. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực; hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có tiến bộ. Công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt kết quả, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích quốc gia cũng như lợi ích chính đáng của công dân và kiều bào ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Nợ công còn cao, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo ở nhiều nơi chưa thực sự bền vững. Tình hình cháy nổ, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương gắn với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm còn chưa đủ nghiêm; quan hệ phối hợp trong xử lý công việc còn thiếu chặt chẽ và đồng bộ; trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn thấp; khả năng phân tích, dự báo, nắm bắt tình hình chưa theo kịp yêu cầu thực tế; việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách có nơi, có lúc còn chưa quyết liệt; chưa tích cực chuẩn bị để tranh thủ hiệu quả, cơ hội thuận lợi của các thỏa thuận thương mại quốc tế... đòi hỏi cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ để các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương hoàn chỉnh và ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2014; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2015 tạo chuyển biến rõ nét.

Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức trách, nhiệm vụ, tổ chức rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Bộ, cơ quan, địa phương. Quyết tâm đạt mục tiêu hằng năm mỗi tỉnh, thành phố phải giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí từ 5% đến 10%. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, nhất là tại các trung tâm kinh tế và các tỉnh biên giới.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Bước sang năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động bám sát Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ bằng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 ngay từ đầu năm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

2. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2014; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014

a) Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2014

Trong năm 2014, công tác xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013. Việc nghiên cứu, soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh về tổ chức bộ máy nhà nước và phục vụ tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 cơ bản đạt được mục tiêu, định hướng đề ra. Công tác thẩm định, thẩm tra cũng tiếp tục được đổi mới, thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phải xin lùi tiến độ trình một số dự án luật; việc chỉnh lý, hoàn thiện đối với một số dự án luật, pháp lệnh sau khi được Chính phủ thông qua còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; công tác phối hợp trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội còn thiếu chặt chẽ.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực để nghiên cứu, soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính khả thi của các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Đặc biệt, cần xây dựng, báo cáo Chính phủ việc xây dựng, trình dự án Luật biểu tình và dự án Luật tiếp cận thông tin để Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh đề nghị đưa vào Chương trình năm 2016 gửi Bộ Tư pháp trước ngày 07 tháng 01 năm 2015 để tổng hợp, trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2015.

b) Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014 có sự chuyển biến rõ rệt. Tình trạng nợ đọng văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được khắc phục cơ bản, đến cuối năm số lượng văn bản nợ đọng còn 06 văn bản, ít nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều văn bản quy định chi tiết không được ban hành đúng tiến độ quy định để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, pháp lệnh.

Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong năm 2015 là rất nặng nề, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra về đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc triển khai nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc Bộ, cơ quan mình; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ của đơn vị pháp chế trực thuộc.

3. Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học; bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức; tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

4. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính phủ đánh giá: Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện có kết quả phần lớn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết số 19/NQ-CP đã đề ra trong năm 2014 - 2015, từng bước cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, còn một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa triển khai quyết liệt, bám sát các chỉ tiêu, cách thức thực hiện như đã được chỉ ra trong Nghị quyết.

Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, nhất quán và triệt để Nghị quyết số 19/NQ-CP , bảo đảm đến hết năm 2015 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới tối thiểu bằng ASEAN 6, các Bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục củng cố, duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được về chỉ số nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư và tiếp cận điện. Chú trọng cải cách thể chế nhằm cải thiện chỉ số về thể chế, đồng thời công bố công khai các chỉ số cải cách hành chính. Tập trung thực hiện cải cách chỉ số đối với 5 tiêu chí chưa được thực hiện, gồm: cấp phép xây dựng; quyền sở hữu tài sản; tiếp cận tín dụng; thực thi hợp đồng; xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tháng 02 năm 2015. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung bằng các Thông tư, Thông tư liên tịch hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP , coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi Bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

5. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhà nước đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty vẫn được duy trì, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhà nước chậm đổi mới, không nắm bắt kịp thời nhu cầu phát triển thị trường, xu thế hội nhập, chưa quản lý, giám sát được các nguồn lực được giao dẫn đến hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

Để tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, khắc phục và chấn chỉnh việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh dàn trải, không đúng mục tiêu, chiến lược và để bảo đảm công khai, minh bạch, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết các Luật có liên quan mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8. Các doanh nghiệp nhà nước cần triển khai quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận.

Năm 2014, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo khung pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, số doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái số vốn nhà nước đạt cao so với năm 2013, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2014 - 2015. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách chưa được sửa đổi, ban hành kịp thời. Số doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số Bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa triển khai quyết liệt kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã được phê duyệt.

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước sau năm 2015 trong quý I năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp chỉ đạo các công ty rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trong quý IV năm 2015.

6. Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chính phủ thống nhất: Mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trong đó cần chú ý đặc thù và có loại hình phù hợp đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo. Có chính sách ưu đãi hơn cho người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, chủ đề tài nghiên cứu khoa học, có bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng, đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. Có quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp, không tính giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi để khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong quý I năm 2015.

7. Về đề xuất sử dụng các chỉ tiêu giảm nghèo, việc làm và lao động qua đào tạo trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm giai đoạn 2016-2020

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với các Ủy ban có liên quan của Quốc hội về việc sử dụng các chỉ tiêu nói trên.

Trước mắt tiếp tục sử dụng các chỉ tiêu: mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (không tính tỷ lệ lạm phát hằng năm vào mức chuẩn nghèo); tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

8. Về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

9. Về hoạt động của các tổ chức giám định pháp y tâm thần

Chính phủ thống nhất: Các tổ chức giám định pháp y tâm thần ở địa phương được thành lập và hoạt động theo Pháp lệnh giám định tư pháp được tiếp tục thực hiện công tác giám định pháp y tâm thần đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương thành lập các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực theo quy định của Luật giám định tư pháp.

10. Về dự án Luật tạm giữ, tạm giam

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật này.

11. Về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

12. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật này.

13. Về việc thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra

Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại điểm b và điểm c Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh (nếu có) để từng bước nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm cá tra của nước ta trên thị trường quốc tế và trong nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 101/NQ-CP

Ha Noi, December 31 , 2014

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING – DECEMBER 2014

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree 08/2012/ND-CP, dated February 16, 2012 promulgating the Working regulation of the Government;

Based on the discussions among the Cabinet members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting held on December 29-30, 2014.

RESOLVES:

1. Regarding the review of the Government’s performance in 2014 and deployment of tasks set for 2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In performing its duties, the Government always complied with the Constitution and law; strictly implemented the Resolutions and Conclusions issued by the Party Central Committee and the National Assembly; coordinated closely with organs of the Party, the National Assembly, the Viet Nam Fatherland Front, and mass organizations; seriously abided by its Working regulation and the principle of centralized democracy, upheld the collective role while giv ing prominence to the responsibilities of each Cabinet member before the Party, National Assembly, Government and people.

In organizing the implementation of socio-economic development tasks, the Government regularly reviewed and evaluated the progress, held on to the preset goals and simultaneously being flexible and drastic in performing duties and ensuring the balance of short-term and long-term goals; actively renovated working methods in according with the real circumstances; upheld disciplines and rules; gave prominence to forecast work; attached importance to social comments; enhanced contacts and dialogues, timely removed obstacles through appropriate policies which were highly appreciated by the public and gained their trust in the Government’s efforts in realizing socio-economic goals and national sovereignty defense.

Under the leadership of the Party and the combined efforts of the whole political system, the business communities and people, socio-economic situation in 2014 witnessed positive changes with almost all the major indexes reaching or surpassing the set targets. The GDP was estimated at 5.98%, which is higher than that of the two previous years as well as the projected rate. Macro-economy was stable. Inflation was put under control, consumer price index increased slightly. Interest rates fell. Credit growth target was fulfilled; exchange rate and foreign currency market were stable; foreign reserve rose sharply to a record high. Exports maintained high growth pace, posting a trade surplus for the three consecutive years, partly thanks to the strong recovery among local businesses. Trade balance, current account, and international payment balance continued to gain surplus. Industrial production, particularly processing and manufacturing sectors, and agricultural production grew fairly high. Total retail sales of goods and services climbed up. The volume of foreign direct investment inflow and disbursed official development assistance was encouraging. State budget revenue surpassed the preset target. Public debt, Government debt, foreign debt remained below the safety limits. Social welfare and social security were guaranteed; people’s life has been improved. Positive outcomes have been gained in restructuring the economy, transforming growth model; the efficiency, productivity, competitiveness and business environment have been gradually ameliorated. Administrative reform, especially administrative procedures was accelerated. The settlement of complaints and denunciations, anti - corruption, thrift practice, and anti-wastefulness were fostered. National sovereignty was maintained and political security and social security and order were ensured. Progress was made in ensuring traffic order and safety. Diplomatic activities and international economic integration were actively deployed in order to take advantage of external resources for national socio-economic development, contributing to maintain peace, stability and defending sovereignty, territorial integrity, rights and interests of the nation as well as legitimate interests of citizens and overseas Vietnamese.

However, there remained shortcomings, including high public debt and improper budget spending structure. A proportion of people in remote, ethnic minority and disaster-hit areas still faced numerous difficulties, poverty reduction outcomes were not really sustainable in various places. Fires and explosions, crimes, and social evils were complicated. Administrative disciplines and rules, including those relevant to inspection, monitoring and violation handling were not serious enough; coordination in performing public duties was not close and synchronous; a number of cadres and civil servants showed poor sense of responsibility; the forecast and analysis capacity failed to meet the real requirements; mechanisms and policies were sometimes not drastically enforced in some places; opportunities generating from international trade agreements were not fully exploited, etc, requiring more efforts in overcoming these shortcomings in the time to come.

The Government Office shall collect comments of the Cabinet members and participants to the Conference between the Government and localities, then finalize a Report on performance review in 2014 and the Government’s Working program for 2015 to provide the basis for ministries, agencies and localities to implement.

The Ministry of Home Affairs, Government Inspectorate shall take prime responsibility and coordinate with relevant ministries and agencies to collect comments from the Cabinet members and the participants to the Conference between the Government and localities, then finalize and issue reports on administrative reform, inspection and settlement of complaints and denunciations, anti-corruption, anti-wastefulness in 2014; focus on organizing the implementation of the tasks on administrative reform, inspection and settlement of complaints and denunciation, anti - corruption and anti-wastefulness for substantive changes in 2015.

Ministries, agencies and People’s Committees of provinces and centrally-governed cities, based on their functions and obligations, shall organize the review and quickly overcome their performance shortcomings and weaknesses in association with the deployment of socio-economic development tasks set for 2015; determine to lower traffic accidents in all three criteria by 5-10% annually in each province and city; step up the fight against smuggling, trade fraud, counterfeit goods, especially in economic hubs and border provinces.

The Government Office shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and relevant agencies to collect comments from the Cabinet members and from the participants at the Conference between the Government and localities, then finalize and submit to the Prime Minster a draft Resolution on major tasks and solutions guiding the implementation of the Plan for socio-economic development and State budget estimate in 2015, for approval.

The year 2015 is the last year for the realization of the socio-economic development plan for the 2011-2015 period, the Government tasks Ministers, heads of ministerial-level agencies and Government bodies, Chairpersons of provinces and centrally-governed cities to continue promoting the achieved outcomes, overcome shortcomings and weaknesses; take advantage of opportunities, surmount difficulties and challenges, actively follow the Resolutions adopted by the Party Central Committee, the National Assembly and the Government; promptly design, promulgate and deploy specific action programs/plans; drastically and comprehensively perform their duties through concrete measures to realize the Government’s Resolution on major tasks and solutions guiding the implementation of the Plan for socio-economic development and State budget in 2015 right from the beginning of the year with the highest responsibilities, striving to fulfill socio-economic goals set for 2015 as well as goals for the five-year period of 2011-2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Regarding the Government’s Program on law and ordinance building in 2014

This year, institutional building is one of the top tasks, a step forward to the concretization of the 2013 Constitution. The study, compilation, and submission of draft laws and ordinances regarding State apparatus organization, economic restructuring, and business environment improvement under the Program on law and ordinance building for 2014 basically kept up with the set targets and orientations. The verification continued to be renovated and attracted the involvement of experts and scientists during the process of composing and finalizing draft laws and ordinances, contributing to the improvement of the quality of legal documents.

However, some of the bills were behind the schedule; the correction, edition and finalization of some laws and ordinances were slowly carried out, thus failing to meet the progress required by the National Assembly and its Standing Committee; there remained a lack of close coordination in studying and composing draft laws and ordinances.

The Government tasks Ministers, heads of Ministerial-level agencies to continue paying due care to and allocating adequate resources for study and compilation process to ensure the quality and feasibility of the draft laws and ordinances included in the Program for law and ordinance building for 2015. Particularly, they need to design reports on the compilation of the draft Laws on Demonstration and Information Access, then submit them to the Government for consideration and specific decisions; quickly finalize the dossiers of the draft laws and ordinances included in the Program on law and ordinance building for 2016 and send them to the Ministry of Justice before January 7, 2015 for summary and report to the Government for comments at its regular meeting in January 2015.

b) Regarding the building and promulgation of legal documents on detailed implementation of laws and ordinances in 2014

The building and promulgation of legal documents guiding the implementation of laws and ordinances in 2014 made clear progress. The slow promulgation of legal documents under the competence of the Government and the Prime Minister has basically overcome. By the end of the year, only six documents fell behind the schedule, the record low figure in ten years. However, there were a lot of guiding documents which have been slowly introduced as required by laws and ordinances.

As the task of building and promulgating guiding documents in 2015 is hard, the Government asks Ministers, heads of Ministerial-level agencies to seriously implement the solutions on ensuring the quality of legal documents and on overcoming the slow promulgation that were figured out by the National Assembly, the Government and the Prime Minister; directly monitor and speed up the promulgation process and clearly define the responsibilities of each unit and individual in studying and compiling legal documents guiding the implementation of laws and ordinances under the competence of their ministries and agencies; continue consolidating their apparatus and improving the capacity of cadres working for legislation departments.

3. Regarding the collection of the public’s comments on the draft amendments to the Civil Code

The Government agreed with the Ministry of Justice’s proposal to issue a Plan for collecting the public’s comments on the draft amendments to the Civil Code in order to promote the mastership right and mobilize brainpower of the public for the revision of the law in order to ensure the citizens' rights in accordance with the 2013 Constitution. The Plan must be carried out broadly, democratically, scientifically in an economical and practical manner; comments must be collected fully, precisely, objectively, and honestly and studied for serious acquisition to finalize the bill.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government agreed: Under the sound, drastic and timely direction of the Government and the Prime Minister, many ministries, agencies and localities proactively and fruitfully deployed the majorities of tasks and solutions enshrined in the Resolution, which helped gradually improve Viet Nam’s business environment and competitiveness. However, some ministries, agencies and localities have not done well.

In order to continue the drastic implementation of the Resolution so that by the end of 2015, Viet Nam’s business environment index will reach at least the average level of ASEAN-6 countries, ministries, agencies and localities shall have to further consolidate and maintain the sustainability of the achieved indexes on tax payment, social premium payment, business start-up, protection of investors and electricity access; focus on reforming institutions to improve institutional index and publicize other indexes on administrative reform; focus on reforming indexes on grant of construction certificates, property ownership right, credit access, contract implementation, and handling of insolvent enterprises.

The National Council for Sustainable Development and Competitiveness Improvement shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment to promptly submit to the Government for approval of a Resolution on continued improvement of business environment and competitiveness, in February 2015. Based on the Resolution, ministries and agencies shall review and amend administrative procedures by issuing Circulars, Inter-agency Circulars or report matters beyond their competence to the Government and the Prime Minister for consideration and settlement; regularly check and speed up the implementation process for positive changes. Ministers, Chairpersons of the provincial and municipal People’s Committees shall have to seriously implement the Resolution 19, considering it as one of their key tasks in 2015 and the following years.

5. Regarding the performance of State-owned enterprises (SOEs), restructuring of SOEs in 2014 and tasks for 2015

Against the hard socio-economic backdrop, SOEs made tremendous efforts in realizing their assignments, corporate efficiency and competitiveness, particularly groups and corporations, were maintained, State capital was ensured and increased, contributing to the overall macro-economic stability and economic growth. However, many SOEs slowly renovated, failed to keep up with market demand and integration trend and not effectively managed allocated resources, leading to low efficiency and competitiveness.

To enhance supervision and control of State capital use and management, overcome and correct the scattered investments, and ensure openness and transparency, the Government asks ministries and agencies, within their assigned competence, to develop and submit to the Government and the Prime Minister for promulgation of legal documents on detailed implementation of relevant laws approved at the 8th session of the 13th National Assembly.

SOEs shall need to drastically realize their restructuring plans ratified by competent agencies; regularly review, inspect and supervise the reduction of costs and commodity prices so as to increase profits.

In 2014, SOEs restructuring witnessed positive progress. Mechanisms and policies on renovating apparatus, operational organization, administration, re-arrangement and equitization were promulgated relatively comprehensively, creating favorable legal framework for the operation of the SOEs. The number of SOEs which were re-arranged, equitized or divested State capital from non-core business lines was higher compared to that in 2013, laying an important foundation for the completion of the SOE rearrangement and equitization plan for the 2014-2015 period. However, some mechanisms and policies were not timely amended and issued. The number of SOEs which were equitized or divested capital from non-core business lines failed to fulfill the set targets. Some ministries, localities, corporations and groups did not drastically enforce their approved equitization and divestment plans.

To continue beefing up SOEs restructuring for the fulfillment of the equitization and divestment plan by the end of 2015, the Government asks ministries, agencies, localities, economic groups and corporations to redouble efforts in order to realize the set targets, especially those relating to equitization and State capital divestment. On the basis of criteria and list for classification of SOEs, they shall review and add more SOEs to the list of SOEs for post-2015 equitization and capital divestment, then submit the list to the Prime Minister for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance shall take prime responsibility and coordinate with the Steering Committee for Enterprise Innovation and Development and relevant agencies to make comprehensive evaluation of SOEs re structuring during the 2011-2015, in the last quarter of 2015.

6. Regarding the conversion of public non-business units into joint-stock companies

The Government agreed on the expansion of the scope of transforming public non-business units, which satisfy conditions required by laws, into joint-stock companies but particular features and proper forms need to be taken into account for healthcare, education and training units. More preferential policies shall be adopted to support highly professional experts who can master scientific themes and own patents being applied in the transformed public non- business units. Specific regulations shall be adopted to evaluate the corporate values, excluding the trademark value and development potential in order to encourage the transformation of public non-business units into joint-stock companies.

The Ministry of Finance shall be assigned to take prime responsibility and coordinate with the Government Office and relevant agencies to collect the Cabinet members’ comments on the draft Decision of the Prime Minister on the conversion of public non-business units into joint-stock companies, then submit it to the Prime Minister for issuance in the first quarter of 2015.

7. Regarding the proposal of incorporating the criteria for poverty reduction, employment and trained labor force in the five-year and yearly socio-economic development plans for the 2016-2020 period

The Ministry of Planning and Investment shall be assigned to take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance to study and discuss the use of the aforesaid criteria with the relevant Committees of the National Assembly.

At first, the criteria on the poverty reduction rate (excluding annual inflation from the poverty line); unemployment rate, trained labor force, including laborers with diploma and certificates as regulated by laws, shall continue to be applied.

8. Regarding the draft Decree on adjustment of retirement pension, social insurance allowances and annual allowances for retired commune-level cadres

The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall take prime responsibility and coordinate with the Government Office and relevant agencies to collect the Cabinet members’ comments on and finalize the draft Decree, then submit it to the Prime Minister for issuance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government agreed that forensic psychiatric examination organizations at local level, which were established and operate in line with the Ordinance on judicial assessment, shall be allowed to continue forensic examination through the end of June 2015.

The Ministry of Health shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs, localities and relevant agencies to quickly set up regional Centers for forensic psychiatric examination in accordance with the Law on Judicial Assessment.

10. Regarding the draft Law on temporary custody and detention

The Ministry of Public Security shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, Government Office and relevant agencies to collect the Cabinet members’ comments on and finalize the draft Law. The Minister of Public Security, assigned by the Prime Minister and on behalf of the Government, will submit the bill to the National Assembly.

11. Regarding the draft Law on organization of criminal investigation agencies

The Ministry of Public Security shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, Government Office and relevant agencies to collect the Cabinet members’ comments on and finalize the bill, then report to the Prime Minister before submitting to the National Assembly.

12. Regarding the bill to amend and supplement some articles of the Maritime Code

The Ministry of Transport shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, Government Office and relevant agencies to collect the Cabinet members’ comments on and correct, edit and finalize the bill. The Minister of Transport, assigned by the Prime Minister and on behalf of the Government, will submit the bill to the National Assembly.

13. Regarding the implementation of Decree 36/2014/ND-CP dated April 29, 2014 on tra fist cultivation, processing and export

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 101/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 ngày 31/12/2014 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.759

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232