Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 656/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ MỸ HÀO THUỘC TỈNH HƯNG YÊN VÀ 07 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ MỸ HÀO

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 143/TTr-CP ngày 26 tháng 4 năm 2018 và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 14 tháng 01 năm 2019; đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 2120/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào

1. Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ 79,36 km2 diện tích tự nhiên và 158.673 người của huyện Mỹ Hào.

Địa giới hành chính thị xã Mỹ Hào: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Yên Mỹ; Nam giáp huyện Ân Thi; Bắc giáp huyện Văn Lâm.

2. Thành lập 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào:

a) Thành lập phường Bạch Sam trên cơ sở toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên và 11.037 người của xã Bạch Sam.

Địa giới hành chính phường Bạch Sam: Đông giáp phường Minh Đức; Tây giáp phường Phùng Chí Kiên; Nam giáp xã Xuân Dục và xã Ngọc Lâm; Bắc giáp xã Dương Quang và xã Cẩm Xá;

b) Thành lập phường Bần Yên Nhân trên cơ sở toàn bộ 5,72 km2 diện tích tự nhiên và 24.777 người của thị trấn Bần Yên Nhân.

Địa giới hành chính phường Bần Yên Nhân: Đông giáp phường Nhân Hòa và phường Dị Sử; Tây và Nam giáp huyện Yên Mỹ; Bắc giáp huyện Văn Lâm và phưng Phan Đình Phùng;

c) Thành lập phường Dị Sử trên cơ sở toàn bộ 6,71 km2 diện tích tự nhiên và 19.413 người của xã Dị Sử.

Địa giới hành chính phường Dị Sử: Đông giáp phường Phùng Chí Kiên; Tây giáp huyện Yên Mỹ và phường Bần Yên Nhân; Nam giáp huyện Yên Mỹ và xã Hưng Long; Bắc giáp phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá;

d) Thành lập phường Minh Đức trên cơ sở toàn bộ 5,64 km2 diện tích tự nhiên và 11.528 người của xã Minh Đức.

Địa giới hành chính phường Minh Đức: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp phường Bạch Sam; Nam giáp tỉnh Hải Dương và xã Ngọc Lâm; Bắc giáp xã Dương Quang và xã Hòa Phong;

đ) Thành lập phường Nhân Hòa trên cơ sở toàn bộ 6,21 km2 diện tích tự nhiên và 17.163 người của xã Nhân Hòa.

Địa giới hành chính phường Nhân Hòa: Đông giáp xã Cẩm Xá; Tây giáp phường Bần Yên Nhân; Nam giáp phường Dị Sử; Bắc giáp phường Phan Đình Phùng;

e) Thành lập phường Phan Đình Phùng trên cơ sở toàn bộ 7,52 km2 diện tích tự nhiên và 11.815 người của xã Phan Đình Phùng.

Địa giới hành chính phường Phan Đình Phùng: Đông giáp huyện Văn Lâm và xã Cẩm Xá; Tây và Bắc giáp huyện Văn Lâm; Nam giáp phường Bần Yên Nhân, phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá;

g) Thành lập phường Phùng Chí Kiên trên cơ sở toàn bộ 4,47 km2 diện tích tự nhiên và 9.467 người của xã Phùng Chí Kiên.

Địa giới hành chính phường Phùng Chí Kiên: Đông giáp phường Bạch Sam; Tây giáp phường Dị Sử; Nam giáp xã Hưng Long và xã Xuân Dục; Bắc giáp xã Cẩm Xá.

2. Sau khi thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã M Hào:

a) Thị xã Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và 06 xã: Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục;

b) Tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 14 phường và 08 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên

1. Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị trấn Bần Yên Nhân, các xã: Bạch Sam, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và huyện Mỹ Hào phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 18617.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 ngày 13/03/2019 về thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215