Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5467/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 13/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5467/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC TỪ NGÀY 20/10/2010 ĐẾN NGÀY 26/11/2010

Thực hiện công văn số 3114/BHXH-VP này 16/9/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trao đổi, khai thác thông tin qua mạng Internet. BHXH Việt Nam thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần quan tâm trong tháng do Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tra cứu khai thác.

STT

Đơn vị ban hành

Số ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban hành

1

TTLT

Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ

163/2010/TTLT-BTC-BNV

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

20/10/10

2

Thông tư

Bộ Tài chính

172/TT-BTC

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

02/11/10

3

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

68/2010/QĐ-TTg

Quy định hộ có tính chất đặc thù

01/11/10

4

Thông tư

Bộ Nội vụ

10/2010/TT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

28/10/10

5

Thông tư

Bộ Tài chính

170/2010/TT-BTC

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

01/11/10

6

Quyết định

Bộ Xây dựng

988/QĐ-BXD

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

29/10/10

7

Nghị định

Chính phủ

106/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân

28/10/10

8

Quyết định

Bộ Tài chính

2905/QĐ-BTC

Đính chính thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010 ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

09/11/10

9

Thông tư

Bộ Tài chính

175/2010/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân

05/11/10

10

Thông tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường

20/2010/TT-BTNMT

Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

22/10/10

11

Thông tư

Bộ Tài chính

177/2010/TT-BTC

Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

5/11/10

12

Thông tư

Bộ Tài chính

180/2010/TT-BTC

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

10/11/10

13

Thông tư liên tịch

Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Thanh tra CP

19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

26/11/10

 

 

Nơi nhận:
- BHXH các tỉnh, tp;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Văn Mến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5467/TB-BHXH ngày 13/12/2010 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 20/10/2010 đến ngày 26/11/2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.262
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211