Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 157/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 27/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG THI ĐUA TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN LAI CHÂU

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu;

Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Lai Châu;

Thực hiện Công văn số 623/TTg-KTN ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khen thưởng thi đua Dự án thuỷ điện Lai Châu.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư,

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

a) Thông tư này quy định về khen thưởng thi đua đối với phong trào thi đua liên kết trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu (Dự án xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư) nhằm mục tiêu động viên, khuyến khích bằng vật chất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đưa công trình vào sử dụng theo đúng hoặc vượt tiến độ đã được phê duyệt.

b) Ngoài việc khen thưởng theo quy định tại Thông tư này, thành tích của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua liên kết trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu còn làm cơ sở để xét và đề nghị khen thưởng thi đua theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình quản lý đầu tư và xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu bao gồm:

a) Các nhà thầu tham gia xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Nhà máy thuỷ điện Lai Châu quy định văn bản số 958/TTg-KTN ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các nhà thầu chính thực hiện các công tác tư vấn của Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

c) Chủ đầu tư Nhà máy thuỷ điện Lai Châu, Ban Quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La.

d) Các đơn vị tham gia bảo vệ trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

e) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng, nguồn tiền khen thưởng thi đua

1. Việc khen thưởng thi đua được thực hiện khi công trình hoàn thành theo đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thi công hàng năm đã được phê duyệt và đảm bảo chất lượng; khi các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình.

2. Tiền thưởng, mức thưởng thi đua được thực hiện thông qua Quỹ khen thưởng thi đua và phải được thông báo công khai đến người lao động trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

3. Nguồn tiền khen thưởng thi đua được trích từ phần tiết kiệm 2% do chỉ định thầu theo Công văn số 623/TTg-KTN ngày 10/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các hình thức khen thưởng thi đua

1. Khen thưởng theo các mốc tiến độ thi công được phê duyệt cho từng giai đoạn.

2. Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình.

Điều 4. Mốc thời gian khen thưởng thi đua, phát động và tổng kết phong trào thi đua

1. Mốc thời gian khen thưởng thi đua;

a) Các mốc chính trong Tổng tiến độ Dự án thuỷ điện Lai Châu (Dự án xây dựng công trình) được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Lai Châu.

b) Các mốc tiến độ chi tiết do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt hàng năm và theo hợp đồng được ký giữa Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La với các nhà thầu (Tổng thầu và các nhà thầu thành viên).

2. Phát động và tổng kết phong trào thi đua

a) Hàng năm, căn cứ vào mốc tiến độ thi công được phê duyệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phát động các phong trào thi đua trên công trường, tạo động lực cho các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao ước thi đua đã cam kết giữa các bên tham gia xây dựng nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

b) Cuối mỗi đợt phát động thi đua, Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu (thành lập theo Quyết định số 453/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tiến hành tổng kết, đánh giá và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

Điều 5. Cơ quan quyết định khen thưởng thi đua

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét và quyết định khen thưởng thi đua trên cơ sở đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

Điều 6. Căn cứ để xác định khen thưởng thi đua

1. Đối với nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị là việc hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thi công và các chỉ tiêu giao ước thi đua đã cam kết, căn cứ vào:

a) Hợp đồng Tổng thầu xây dựng được ký giữa Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La với Tổng thầu xây dựng.

b) Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở.

c) Giao ước thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

2. Đối với nhà thầu tư vấn là việc hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thực hiện và các chỉ tiêu giao ước thi đua đã cam kết, căn cứ vào:

a) Hợp đồng công tác tư vấn được ký giữa Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La với tư vấn thiết kế chính.

b) Biên bản nghiệm thu công tác tư vấn.

c) Giao ước thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

3. Đối với các đơn vị và cá nhân khác là:

a) Kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu phát động.

4. Đối với khen thưởng đột xuất là thành tích xuất sắc đột xuất của các tập thể, cá nhân tiêu biểu giúp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Điều 7. Nội dung và mức chi khen thưởng thi đua

1. Nội dung chi khen thưởng thi đua bao gồm:

a) Chi cho tổ chức lễ phát động, lễ sơ kết, tổng kết và khen thưởng bao gồm các khoản: thuê địa điểm; trang trí khánh tiết; tuyên truyền (bằng panô, áp phích, khẩu hiệu); thêu cờ, in bằng khen; các khoản chi khác phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

b) Chi khen thưởng thi đua cho các đơn vị, cá nhân.

2. Tổng mức chi khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu tối đa là 12 tỷ đồng, bình quân mỗi năm là 02 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2012 đến năm 2017. Mức chi cụ thể cho từng lần tổ chức lễ phát động theo từng mốc tiến độ, lễ sơ kết, tổng kết và khen thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

Điều 8. Trích lập và quản lý Quỹ khen thưởng thi đua

1. Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La (đại diện chủ đầu tư Nhà máy thuỷ điện Lai Châu) được trích lập Quỹ khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu; với mức trích hàng năm là 02 tỷ đồng từ phần tiết kiệm 02% do chỉ định thầu của các gói thầu thuộc Nhà máy thuỷ điện Lai Châu chuyển vào Quỹ khen thưởng thi đua.

2. Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La được mở tài khoản riêng của Quỹ khen thưởng thi đua tại nơi mở tài khoản thanh toán công trình và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, hạch toán, chi trả tiền khen thưởng thi đua theo quy định. Số tiền khen thưởng thi đua của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, trường hợp không sử dụng hết Quỹ khen thưởng thi đua, số tiền khen thưởng thi đua còn dư thì hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 9. Thanh toán, quyết toán tiền khen thưởng thi đua

1. Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La thực hiện thanh toán các khoản chi khen thưởng thi đua theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực hiện quyết toán kinh phí khen thưởng thi đua của từng năm và tổng quyết toán kinh phí khen thưởng thi đua các năm, trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt.

2. Thời gian phê duyệt quyết toán kinh phí khen thưởng thi đua của năm trước được thực hiện trước ngày 31/01 của năm sau. Việc phê duyệt tổng quyết toán tiền khen thưởng thi đua được hoàn thành chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày hoàn thành toàn bộ công trình.

Phần III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012;

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La-Lai Châu;
- Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Lai Châu;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT . BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 157/2012/TT-BTC ngày 27/09/2012 quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12