Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới – huyện Vĩnh Lợi do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 31/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Bùi Hồng Phương
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ BÁC HỒ XÃ CHÂU THỚI – HUYỆN VĨNH LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Điều 2. Căn cứ mục tiêu, giải pháp của đề án, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, nhân dân của đơn vị, địa phương mình để mọi người hưởng ứng và tích cực tham gia ủng hộ.

Giao Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi quá trình thực hiện đề án; tổng kết đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

ĐỀ ÁN

VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ BÁC HỒ TẠI XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy Ban nhân  dân tỉnh Bạc Liêu)

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao;

Thực hiện Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao tỉnh Bạc Liêu giai đọan 2006 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu);

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa - Thông tin tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn 2020.

Để tỏ lòng thành kính của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Quy hoạch mở rộng Khu di tích Đền thờ Bác Hồ là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc để tỏ lòng thành kính của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của một di tích lịch sử cấp quốc gia đúng theo quy định của Luật Di sản;

2. Đền thờ Bác Hồ là thể hiện lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu, việc tu bổ mở rộng Khu di tích Đền thờ là góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cho nhân dân tỉnh Bạc Liêu hôm nay và mãi mãi về sau;

3. Cuộc vận động này vừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa thể hiện tình cảm, tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bác Hồ; đồng thời, cũng là hành động thiết thực nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH:

Sau khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thông tin lập dự án trùng tu Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi; Khu di tích đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2000 và hiện nay đang phát huy tốt giá trị của di tích. Đặc biệt, nơi đây từng bước đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đáp ứng được nguyện vọng và tình cảm sâu sắc của nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bác Hồ kính yêu. Hàng năm, Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ dâng hương, Lễ báo công, phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên và đảng viên mới, tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi,… mỗi năm, có hàng ngàn người đến tham quan và thắp hương viếng Bác;

Tuy nhiên, thực tế do kinh phí còn hạn chế nên trong giai đoạn I chỉ đầu tư xây dựng một số hạng mục chính như: Nhà trưng bày hiện vật, hàng rào, trồng cây xanh, đường nội bộ… chưa đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt lễ hội và sự mong mỏi của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là vào các ngày lễ, tết có đông người đến viếng, thắp hương tưởng niệm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thông tin lập dự án quy hoạch mở rộng khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bác Hồ kính yêu;

Dự án tu bổ mở rộng di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập xong, với tổng diện tích là 45.404m2. Sở Văn hóa - Thông tin đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của nhân dân địa phương, các cô chú có công lao trực tiếp xây dựng Đền thờ. Đồng thời, dự án đã được thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi các cơ quan chức năng thẩm định.

* Tổng dự toán của dự án là 31,6 tỷ đồng: Trong đó: Chi phí xây dựng: 21,427 tỷ đồng:

- Nhà bao che Phủ thờ Bác Hồ: 1,326 tỷ đồng;

- Nhà trưng bày hiện vật: 2,244 tỷ đồng.

* Dự án được phân chia thành hai khu vực: Với 20 hạng mục công trình:

- Khu bảo tồn di tích: Nhà bao che Phủ thờ, Nhà trưng bày hiện vật, Nhà sàn Bác Hồ, Nhà ở của Bác Hồ thời niên thiếu…;

- Khu vực quy hoạch mở rộng: Sân lễ đài, ao cá và đài phun nước, Nhà đón tiếp và hội trường chiếu phim về Bác Hồ, khu trồng cây ăn trái và đồi đất,…

III. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG:

Cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trong tỉnh: Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng, đại học trong tỉnh; các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh; những người con quê hương Bạc Liêu đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước và bà con Việt kiều.

IV. HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG:

Vận động đóng góp bằng tiền và ngày công lao động:

- Đóng góp bằng tiền theo phương thức tự nguyện;

- Đóng góp công sức lao động: Chủ yếu vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công lao động để làm một số hạng mục trong công trình như: Trồng cây xanh, vườn cây ăn trái, đào đắp đất,… (sẽ có kế hoạch cụ thể sau).

V. PHÂN BỔ NGUỒN VỐN VÀ DỰ KIẾN VẬN ĐỘNG:

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 31,6 tỷ đồng:

- Ngân sách tỉnh đầu tư 89,6% là 28,3 tỷ đồng;

- Còn lại 10,4% dự kiến vận động đóng góp: 3,3 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thực hiện dự án là khá lớn, chủ yếu là sử dụng ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện tấm lòng và tình cảm của nhân dân Bạc Liêu đối với Bác Hồ, dự kiến chỉ vận động cán bộ, công chức và nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hai hạng mục chính của di tích, trong đó có di tích gốc đó là:

+ Nhà bao che phủ thờ Bác Hồ;

+ Nhà trưng bày hiện vật về Bác Hồ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, các ban, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể là thành viên. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện thành công đề án;

2. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để nhân dân hiểu và tích cực hưởng ứng; các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tùy theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà triển khai thực hiện tốt Đề án này;

3. Thời gian vận động từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến 02 tháng 9 năm 2008./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới – huyện Vĩnh Lợi do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117