Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2934/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần việc do Ban Quản lý Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) thực hiện dự án: Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2934/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2934/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ PHẦN VIỆC DO BAN QUẢN LÝ QUỸ BẢO TỒN RỪNG ĐẶC DỤNG (VCF) THỰC HIỆN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (WB3) 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;
Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ thư không phản đối ngày 9/5/2009 và ngày 19/8/2009 của Ngân hàng thế giới về việc kế hoạch đấu thầu năm 2009 và Kế hoạch đào tạo năm 2009 dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3);
Xét Tờ trình số 1069/KL-VCF ngày 7/10/2010 của Cục Kiểm Lâm xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể phần công việc do Ban Quản lý Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể phần công việc do Ban Quản lý Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) thực hiện, dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp với nội dung chính như sau:

1. Tổng kinh phí do VCF thực hiện: 18.837.685 USD (Mười tám triệu, tám trăm ba bảy ngàn, sáu trăm tám nhăm USD, gồm các nguồn vốn của GFE, TFF, EC và vốn đối ứng quy đổi ra USD). 

2. Phần công việc không đấu thầu: 573.468 USD (Năm trăm bảy ba ngàn, bốn trăm sáu tám USD)

3. Phần công việc đã thực hiện: 15.467.105 USD (Mười lăm triệu, bốn trăm sáu bảy ngàn, một trăm linh năm USD)

4. Phần công việc đấu thầu: Bổ sung 04 gói thầu giá trị 2.797.112 USD (Hai triệu, bảy trăm chín bảy ngàn, một trăm mười hai USD)

5. Thông tin về gói thầu: Xem phụ lục chi tiết kèm theo

Điều 2. Giá gói thầu trong phụ lục tạm lấy theo Tổng mức đầu tư dự án, giá gói thầu chuẩn xác sẽ căn cứ vào Đề cương - DT chi tiết được phê duyệt theo đơn giá, chế độ chính sách tại thời điểm thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị  

 


PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ PHẦN CÔNG VIỆC DO BAN QUẢN LÝ QUỸ BẢO TỒN RỪNG ĐẶC DỤNG (VCF) THỰC HIỆN, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP WB3
(Kèm theo Quyết định số 2934/QĐ-BNN-XD ngày 01/11/2010)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu dự kiến (USD)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện HĐ

Hình thức Hợp đồng

A

CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐẤU THẦU

573.468

 

 

 

 

 

 

Chưa phân bổ

573.468

 

 

 

 

 

B

CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

15.467.105

 

 

 

 

 

C

CÁC CÔNG VIỆC ĐẤU THẦU

2.797.112

 

 

 

 

 

1

Gói thầu TV 18a VCF-Tư vấn lồng ghép kế hoạch quản lý điều hành với dự án đầu tư

13.408

Tư vấn cá nhân (IC)

 

Quí IV/2010

6 tháng

Trọn gói

2

Gói thầu TV 18b VCF-Tư vấn về chi trả dịch vụ môi trường

11.190

Tư vấn cá nhân (IC)

 

Quí IV/2010

6 tháng

Trọn gói

3

Gói thầu CK 01 VCF-Hỗ trợ nhỏ cho các khu rừng đặc dụng quỹ tín thác EC

2.735.964

Chào hàng cạnh tranh

01 túi HS

Theo tiến độ

Theo tiến độ

Trọn gói

4

Gói thầu CK 02 VCF-Tham quan học tập nước ngoài

36.550

Chào hàng cạnh tranh

01 túi HS

Quý I/2011

1 tháng

Trọn gói

 

Tổng cộng

18.837.685

 

 

 

 

 

Ghi chú: tỷ giá 1 EUR = 1,3959 USD (nguồn Vietcombank ngày 7/10/2010)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2934/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần việc do Ban Quản lý Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) thực hiện dự án: Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174