Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 739/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 739/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH THC HIN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIN THANH NIÊN TNH LÂM ĐNG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016- 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CTTN Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Tỉnh đoàn Lâm Đồng;
- Báo Lâm Đồng; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

KẾ HOẠCH

THC HIN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIN THANH NIÊN TNH LÂM ĐNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 739/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Lầm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Duy trì thực hiện tốt Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp.

- Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức nghề nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên.

- Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và trang bị kỹ năng sống cho thanh niên.

2. Yêu cầu:

- Công tác thanh niên là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế, do đó cần phải được tăng cường quản lý, triển khai thực hiện một cách thường xuyên, liên tục.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh lồng ghép các chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách dành cho thanh niên.

II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU THC HIỆN:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và pháp luật cho: 90% thanh niên trong lực lượng vũ trang, 80% thanh niên học sinh và sinh viên, 90% thanh niên là công chức và viên chức, 60% thanh niên ở nông thôn, đô thị và công nhân.

3. Đảm bảo 70% thanh niên trở lên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp; trên 60% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề.

4. Tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu và giải quyết việc làm cho khoảng 11.000 - 11.500 thanh niên, dạy nghề cho khoảng 22.000 thanh niên. Bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

5. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho khoảng 20% thanh niên là cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và công chức cấp xã.

6. Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên tại tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp và các xã, phường, thị trấn.

8. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới cho thanh niên; thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sng, chng bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho thanh thiếu niên trong các trường học phổ thông, trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên.

9. 100% thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự. 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

10. 100% thanh niên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

11. Xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp.

12. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các đề án, chương trình, dự án về phát triển thanh niên tại cơ quan, đơn vị.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017 từ các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực quản lý do các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và các nguồn kinh phí thường xuyên được ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. T CHỨC THC HIỆN:

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

- Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho các đối tượng liên quan trong hệ thống các cơ quan, tổ chức.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên theo Kế hoạch số 1033/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác ph biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giải quyết việc làm cho thanh niên, tư vấn nghề nghiệp và việc làm; đào tạo nghề cho thanh niên theo chỉ tiêu. Ưu tiên đào tạo gắn với chương trình, công trình dự án của địa phương, của tỉnh và đào tạo các nhóm để thành lập Tổ hợp tác hoặc chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng vùng và phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu phát triển của thanh niên.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đào tạo nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho thanh niên tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn.

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên, tư vấn dinh dưỡng nâng cao thể lực cho đoàn viên thanh niên.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư huy động các nguồn lực, đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên, đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí kinh phí hợp lý để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên năm 2017.

6. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ và sở, các ngành liên quan tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, 87 - 89% thanh niên học sinh trong độ tuổi (15- 18) hoàn thành trung học cơ sở; phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện nội dung, nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thể dục thể thao của tỉnh; chiến lược phát triển bóng đá; đề án nâng cao tầm vóc thể lực người Việt Nam...

- Tập trung đào tạo, huấn luyện đối với đội tuyển tỉnh và tuyến trẻ của các môn thế mạnh, để tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc, khu vực và quốc tế.

- Tổ chức các lớp truyền dạy sử dụng, biểu diễn cồng chiêng cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho thanh niên (ưu tiên cho thanh niên là công chức cấp xã); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình phối hợp về việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; tham gia tuyên truyền, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

11. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thanh niên.

12. Sở Ngoại vụ: Có trách nhiệm lồng ghép chương trình thanh niên vào hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh Lâm Đồng.

13. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

14. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng: Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong tỉnh về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với các ngành tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho 100% thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; huấn luyện cho 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho 100% học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh.

16. Công an tỉnh: Chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh thiếu niên; phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn hoạt động của các đội hình thanh niên xung kích với an toàn giao thông và an ninh trật tự.

17. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Bố trí nguồn vốn để giải ngân tăng vốn vay ủy thác cho thanh niên.

18. Đề nghị Tỉnh đoàn Lâm Đồng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn bám sát Chương trình phát triển Thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

19. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình tại địa phương và đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các dự án, đề án, hoạt động trong chương trình phát triển thanh niên; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017 về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình phát triển thanh niên của địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên với các chương trình khác có liên quan; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định.

20. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nội dung có liên quan của Kế hoạch này. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch (nếu có).

- Thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35