Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3339/QĐ-BVHTTDL năm 2012 giao nhiệm vụ soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Đề án do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3339/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3339/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ SOẠN THẢO ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” VÀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO ĐỀ ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 433/ĐA-TTr ngày 08 tháng 8 năm 2012 về việc xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Cục Điện ảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời hạn hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ: 30 tháng 6 năm 2013.

- Kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012-2013 của Cục Điện ảnh.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” gồm:

1. Trưởng Ban: Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phó Trưởng Ban: Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phụ trách Tài chính: Ông Phan Đình Thanh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh

4. Các thành viên khác do Trưởng ban quyết định và giao nhiệm vụ.

5. Ban Chỉ đạo soạn thảo sử dụng con dấu và tài khoản của Cục Điện ảnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Chỉ đạo soạn thảo có nhiệm vụ:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc soạn thảo Chiến lược đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu

- Trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Chiến lược theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài chính kế toán hiện hành;

- Báo cáo thường kỳ (2 tháng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi trình Bộ trưởng.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ tr­ưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng,
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính
- Lưu: VT, HTQT

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3339/QĐ-BVHTTDL năm 2012 giao nhiệm vụ soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Đề án do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192