Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2007 về việc tổ chức cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 303/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 303/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2007)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa";
Căn cứ Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 4 năm 1996; sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tổ chức cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ở các cấp, các ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong cả nước một cách thiết thực, sâu rộng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Điều 2. Tổ chức cuộc vận động nhằm đạt được các yêu cầu sau đây:

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ; tuyên truyền lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động năm cao điểm phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007).

2. Vận động nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc người có công, đỡ đầu con liệt sĩ, con thương binh; nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ.

3. Đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý trong lĩnh vực người có công, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chống các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực người có công.

4. Biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu, thân nhân người có công tiêu biểu; tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Điều 3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động, triển khai ngay các công việc sau đây:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

 - Hướng dẫn thực hiện đầy đủ các chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

 - Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức tổng kết phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu;

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", công tác tìm kiếm, cất bốc quy tập mộ liệt sĩ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trong lực lượng vũ trang.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác và học tập để trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng vào dịp kỷ niệm 27/7/2007.

5. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở chuyên mục tuyên truyền về công tác thương binh, liệt sĩ; tổ chức Cầu Truyền hình nhân ngày 27/7/2007.

6. Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở chuyên mục tuyên truyền về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

7. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giao lưu với thế hệ trẻ là con thương binh, con liệt sĩ tiêu biểu tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nơi công bố bức thư của Bác Hồ và lấy ngày 27/7 hàng năm là ngày Thương binh - Liệt sĩ)).

8. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 60 ngày Thương binh - Liệt sĩ.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình của địa phương.

10. Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế chỉ đạo hướng dẫn, thực hiện tốt việc chăm sóc, giúp đỡ, cải thiện đời sống đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; vận động nhân dân, cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo quy định của Chính phủ và phát động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

11. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng, thanh quyết toán theo quy định các khoản chi phục vụ cho hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi thực hiện Quyết định này, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện ở các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
 chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2007 về việc tổ chức cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126