Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2004/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 30/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 30/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2004/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ AN NINH QUỐC PHÒNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 6/12/2002;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 và số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy định và sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 về Công an xã;

- Căn cứ Thông tư số 08/1999/TTBCA ngày 10/8/1999 của Bộ công an về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 và Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 392/TT-TC ngày 15/3/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004 và thay thế Quyết định số 01/2000/QĐ-UB ngày 04/01/2000 của UBND tỉnh và các văn bản quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Ban KTNS - HĐND tỉnh
- Lưu VP, K7, K4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ AN NINH QUỐC PHÒNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Kèm theo Quyết định số: 30/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quỹ an ninh quốc phòng (gọi tắt là Quỹ ANQP) của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) là quỹ được hình thành từ nguồn ngân sách xã và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quỹ ANQP là quỹ hợp pháp, được quản lý chặt chẽ như các loại quỹ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Tùy theo nhiệm vụ cụ thể của từng xã về an ninh, quốc phòng trong từng năm mà chi cho phù hợp, không nhất thiết định tỷ lệ chi cố định giữa công tác an ninh và công tác quốc phòng.

Điều 4: Quỹ ANQP của xã nào thì dùng để chi cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở xã đó.

Chương II

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ AN NINH QUỐC PHÒNG

Điều 5: Nguồn hình thành Quỹ ANQP

1- Phần thu phí an ninh, trật tự nộp vào ngân sách theo Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Bình Định.

2- Từ nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.

3- Từ nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 6: Ban quản lý Quỹ ANQP

1- Thành lập Ban quản lý Quỹ ANQP do Chủ tịch UBND xã quyết định bằng văn bản. Thành phần bao gồm:

- Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã - Trưởng ban

- Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã - ủy viên

- Trưởng Công an xã - ủy viên

- Trưởng Ban Tài chính xã - ủy viên

Trường hợp thay đổi thành viên Ban quản lý phải có quyết định bằng văn bản của Chủ tịch UBND xã.

2- Nhiệm vụ của Ban quản lý Quỹ ANQP

- Quản lý toàn bộ Quỹ ANQP theo đúng chế độ về quản lý các quỹ hợp pháp và các chế độ tài chính hiện hành.

- Công khai việc quản lý, sử dụng Quỹ ANQP theo quy định tại Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế dân chủ ở xã.

Điều 7: Nội dung chi Quỹ ANQP

1- Hỗ trợ chi bồi dưỡng công an, dân quân xã làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, trấn áp và truy bắt tội phạm; giữ vững an ninh trật tự công cộng trong các ngày lễ, Tết và đột xuất.

2- Chi hỗ trợ kinh phí mua sắm trang bị, vật dụng thông thường cho công an, dân quân xã như: quần áo, giầy dép, mũ, áo đi mưa, đèn pin và pin, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3- Chi hỗ trợ công tác huấn luyện, học tập của công an, dân quân xã.

4- Chi bồi dưỡng cho người được giao quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng tại xã. Bao gồm các công trình quốc phòng của cơ quan quân sự tỉnh, huyện ủy quyền bằng văn bản cho cơ quan quân sự cấp xã quản lý, bảo vệ thường xuyên.

5- Chi hỗ trợ ngân sách xã về khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an ninh, quốc phòng theo quy định hiện hành.

6- Chi hỗ trợ cho việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ truyền thống của công an và dân quân.

7- Được trích tối đa 10% Quỹ ANQP của xã lập quỹ dự phòng hàng năm để chi cho đầu năm khi Quỹ ANQP chưa được huy động kịp thời.

Điều 8: Quản lý Quỹ ANQP

1- Mối quan hệ của Ban quản lý Quỹ ANQP, Ban Tài chính xã và Chủ tịch UBND xã.

- Ban quản lý Quỹ ANQP là người trực tiếp quản lý và quyết định nội dung, số tiền chi của Quỹ ANQP.

- Ban Tài chính xã là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm quản lý về mặt nghiệp vụ, giao dịch kho bạc, cấp phát và thanh toán, lập báo cáo, quyết toán theo định kỳ và thông báo công khai vào cuối năm tài chính cho nhân dân biết.

- Chủ tịch UBND xã là người thể chế hóa các quyết định tập thể của Ban quản lý Quỹ ANQP về duyệt dự toán, duyệt chi, ký báo cáo, quyết toán theo định kỳ.

2- Những nội dung quản lý Quỹ ANQP phải thực hiện:

- Hàng tháng, hàng quý Ban Tài chính xã lập báo cáo cho UBND xã và Phòng Tài chính huyện, thành phố về tình hình thu, chi Quỹ ANQP.

- Hàng năm lập báo cáo quyết toán thu, chi về Quỹ ANQP để UBND xã trình HĐND xã phê duyệt cùng với thời hạn quyết toán ngân sách xã.

Sau khi quyết toán Quỹ ANQP năm được HĐND xã phê duyệt, Ban Tài chính xã gửi báo cáo tổng hợp lên cơ quan tài chính huyện, thành phố đồng thời thông báo công khai niêm yết các nơi công cộng cho nhân dân biết theo chế độ hiện hành.

Khi có thay đổi cán bộ quản lý như chủ tài khoản, kế toán phải tiến hành kiểm kê đối chiếu và lập biên bản bàn giao theo chế độ hiện hành.

Chương III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 9: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thu, chi sử dụng có hiệu quả Quỹ ANQP được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

Điều 10: Tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm trong việc nộp phí an ninh trật tự, quản lý thu, chi Quỹ ANQP, tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn thi hành Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2004/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.855
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156