Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2004/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 20/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 22/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 20/2004/QĐ-BKHCN

Hà Nội , Ngày 22 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;
Xét đề nghị của các Ông Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2004/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Báo Khoa học và Phát triển là cơ quan ngôn luận trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tên giao dịch quốc tế của Báo là: SCIENCE AND DEVELOPMENT NEWSPAPER.

Báo Khoa học và Phát triển có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, ngoài ra có Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan thường trú ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Báo Khoa học và Phát triển là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ).

Điều 3. Báo Khoa học và Phát triển hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ; sự quản lý Nhà nước về báo chí của Bộ Văn hóa - Thông tin và các Bộ quản lý Nhà nước có liên quan; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống báo chí trong phạm vi cả nước.

Chương 2

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Báo Khoa học và Phát triển có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ (viết tắt là KH&CN) của Đảng và Nhà nước, định hướng chỉ đạo và các hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ. Giới thiệu, hướng dẫn thực hiện các quy định về cơ chế quản lý KH&CN, các thành tựu KH&CN.

2. Thông tin trung thực về mọi hoạt động KH&CN và các vấn đề có liên quan của đất nước và thế giới.

3. Phản ảnh và hướng dẫn dư luận xã hội trên lĩnh vực KH&CN, làm diễn đàn ngôn luận của cán bộ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN và của đông đảo nhân dân; phản ảnh ý kiến của các nhà khoa học và các nhà quản lý trong việc xây dựng định hướng phát triển KH&CN của Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tiếp thu và vận dụng thành tựu KH&CN thế giới.

4. Phát hiện, biểu dương gương người tốt, nhân tố mới của đời sống xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực KH&CN; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực KH&CN và trong đời sống xã hội.

5. Góp phần tạo lập mối quan hệ giữa các nhà khoa học, công nghệ với các doanh nghiệp, xây dựng thị trường khoa học và công nghệ, giới thiệu công nghệ của Việt Nam và nước ngoài. Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau về lĩnh vực KH&CN giữa Việt Nam và các nước, góp phần bảo vệ truyền thống dân tộc và bản sắc văn hóa Việt Nam.

6. Tổ chức các hoạt động, cung cấp và phục vụ thông tin dưới các hình thức xuất bản các ấn phẩm, hội thảo khoa học, hội chợ, triển lãm, quảng cáo giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ và sản phẩm mới.

7. Tổ chức công tác nghiên cứu KH&CN để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, thương mại có liên quan đến chuyên ngành báo chí theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền và tạo nguồn thu để tái đầu tư phát triển. Thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ, thương mại trong lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo yêu cầu nhiệm vụ của Báo và các đơn vị có nhu cầu.

10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết, trao đổi thông tin khoa học, công nghệ và môi trường với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản được giao theo các quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 5. Đối tượng phục vụ của Báo Khoa học và Phát triển:

Hệ thống các cơ quan quản lý KH&CN từ Trung ương đến địa phương;

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển trong cả nước; Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trường phổ thông các cấp;

Các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, cán bộ quản lý, tầng lớp trí thức và sinh viên, học sinh các trường đại học và trung học chuyên nghiệp;

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu về KH&CN.

Điều 6. ấn phẩm của Báo Khoa học và Phát triển bao gồm báo tuần, số chuyên đề cuối tháng và một số ấn phẩm đặc biệt được phát hành khi có nhu cầu phục vụ các chủ đề cần thiết và được phép của Bộ Văn hóa - Thông tin. ấn phẩm của Báo được phát hành trên phạm vi cả nước.

Chương 3

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Báo Khoa học và Phát triển gồm có:

1. Lãnh đạo:

Tổng biên tập;

Các Phó Tổng biên tập.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ :

Phòng Thư ký, biên tập;

Phòng Phóng viên;

Phòng Trị sự - Quảng cáo và Phát hành;

Văn phòng Báo;

Trung tâm Kỹ thuật chế bản Điện tử;

Báo Khoa học và Phát triển Điện tử;

Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Chuyển giao Công nghệ;

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thường trú tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu phát triển của hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu cho Báo, Báo Khoa học và Phát triển được phép thành lập các tổ chức dịch vụ, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Báo Khoa học và Phát triển tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, Tổng biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo.

Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ theo quy chế phân cấp quản lý của Bộ.

Tổng biên tập có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức và điều hành các hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm; sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đánh giá tình hình hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển.

3. Duyệt và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và pháp luật về toàn bộ các nội dung thông tin trên Báo Khoa học và Phát triển và các ấn phẩm khác của Báo.

4. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển.

5. Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện của Báo Khoa học và Phát triển để phát huy tối đa năng lực, sở trường về chuyên môn, nghiệp vụ của từng thành viên.

6. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, thuyên chuyển, nâng lương, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, đi công tác ở trong nước và ngoài nước đối với cán bộ của Báo Khoa học và Phát triển theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn và tài sản của Báo Khoa học và Phát triển theo các quy định của Nhà nước.

8. Trong phạm vi quyền hạn được giao, ban hành các quy định, quy chế quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để đưa các hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển đi vào nề nếp.

9. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Báo Khoa học và Phát triển, quyết định thành lập các hội đồng tư vấn của Báo Khoa học và Phát triển.

10. Khi vắng mặt, Tổng biên tập ủy quyền một Phó Tổng biên tập điều hành và giải quyết công việc nhưng Tổng biên tập vẫn phải chịu trách nhiệm trước Bộ và pháp luật về sự ủy quyền đó.

Điều 9. Giúp việc Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển có các Phó Tổng biên tập, được Tổng biên tập phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác cụ thể của Báo Khoa học và Phát triển và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng biên tập do Tổng biên tập đề nghị và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Điều 10. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quản lý một hoặc một số mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đề xuất, xây dựng các đề án, dự án, các chủ trương công tác để Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển xem xét, quyết định.

3. Tổ chức thực hiện các quyết định của Tổng biên tập và giải quyết công việc thường xuyên thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Các Hội đồng

1. Việc thành lập các Hội đồng tư vấn (Hội đồng: khoa học, lương, thi tuyển và xét tuyển cán bộ, viên chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật) do Tổng biên tập quyết định và thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Hội đồng biên tập của Báo Khoa học và Phát triển là cơ quan tư vấn, giúp Tổng biên tập quyết định những vấn đề quan trọng về nội dung của báo, xuất bản các ấn phẩm khi cần thiết; thành phần Hội đồng gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và một số cán bộ quản lý, chuyên viên kinh tế, nghiên cứu viên khoa học và công nghệ, phóng viên là những chuyên gia có năng lực trong lĩnh vực hoạt động báo chí, kinh tế, khoa học, công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế.

3. Hội đồng biên tập có các nhiệm vụ sau:

a. Thảo luận về chiến lược phát triển, chính sách, đào tạo và hợp tác quốc tế về lĩnh vực báo chí, truyền thông và các công việc khác của Báo.

b. Thảo luận và thông qua phương hướng, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Báo.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên.

1. Được giao nhiệm vụ rõ ràng và có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao.

2. Biên tập viên và phóng viên của Báo được tham dự các cuộc họp của Bộ, được đến các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở để thực hiện công tác nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, quyết định của Tổng biên tập và pháp luật hiện hành.

4. Được sử dụng phương tiện làm việc theo quy định và có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản tài sản chung của Báo Khoa học và Phát triển.

5. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết, tổng kết của đơn vị công tác và của Báo Khoa học và Phát triển. Được đề xuất các biện pháp cải tiến tổ chức quản lý, điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh môi trường và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Báo Khoa học và Phát triển.

6. Tham gia thảo luận, xây dựng các quy chế về tổ chức quản lý, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên trong Báo Khoa học và Phát triển.

Điều 13. Tổng biên tập chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ, quy trình làm việc và mối quan hệ giữa các Phòng, ban của Báo một cách có hiệu quả nhất.

Điều 14. Báo Khoa học và Phát triển được mở cơ quan đại diện tại một số tỉnh, thành phố theo yêu cầu hoạt động của Báo sau khi được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan hữu quan. Người đứng đầu cơ quan đại diện là Trưởng cơ quan đại diện.

Điều 15. Cơ quan đại diện của Báo Khoa học và Phát triển thay mặt cho Báo thực hiện các công việc về nghiệp vụ báo chí trên địa bàn được phân công phụ trách theo quy định của Luật Báo chí.

Điều 16. Cơ quan đại diện có các chức năng và nhiệm vụ sau:

Tổ chức và duy trì mối quan hệ của cộng tác viên với Tòa soạn, nối kết thông tin giữa Báo Khoa học và Phát triển với các cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và các cơ quan khác ở địa phương;

Tổ chức mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn khu vực, thu thập bài, tin, trao đổi với các cộng tác viên về bài viết theo định hướng của Tổng biên tập;

Tổ chức mạng lưới phát hành trên địa bàn khu vực theo sự chỉ đạo của Tổng biên tập;

Thực hiện các công việc khác do Tổng biên tập giao.

Điều 17. Cơ quan đại diện có một cán bộ cấp phòng làm trưởng cơ quan đại diện. Trưởng cơ quan đại diện do Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy chế phân cấp quản lý của Bộ.

Trưởng cơ quan đại diện có trách nhiệm tổ chức quản lý cán bộ, phóng viên theo ủy quyền của Tổng biên tập. Trưởng cơ quan đại diện chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và pháp luật về hoạt động của cơ quan đại diện. Tổng biên tập chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của văn phòng đại diện trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Điều 18. Nhân lực của Báo Khoa học và Phát triển gồm có:

1. Cán bộ thuộc chỉ tiêu biên chế được Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động gồm có:

Căn cứ vào yêu cầu công việc và khả năng tài chính của Báo, Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển ký hợp đồng với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động (không cần có ý kiến thoả thuận của Vụ Tổ chức cán bộ).

Riêng đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn phải báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi.

3. Cán bộ làm việc theo chế độ cộng tác viên.

Điều 19. Báo Khoa học và Phát triển thực hiện chế độ quản lý lao động, trả tiền lương, tiền công và các thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm đối với cán bộ do Báo Khoa học và Phát triển ký hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Nhà nước.

Chương 4

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 20. Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển điều hành mọi hoạt động của Báo trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển; thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Báo Khoa học và Phát triển có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Bộ, các bộ phận quản lý KH&CN của các Bộ, ngành khác, với các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố nhằm thực hiện tốt chức năng ngôn luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để Báo phản ánh đúng và kịp thời hoạt động KH&CN, các đơn vị trong Bộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho Tòa soạn Báo được sử dụng những tài liệu, thông tin của đơn vị có liên quan tới chức năng và nhiệm vụ của Báo.

Báo Khoa học và Phát triển được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh thường xuyên thông báo kịp thời phương hướng chủ trương phát triển, kết quả hoạt động về KH&CN của nhà nước, của địa phương và của các ngành thuộc phạm vi mình phụ trách.

Báo Khoa học và Phát triển được tham gia các hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ có liên quan, được mời tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, được cung cấp thông tin về các hoạt động KH&CN chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Chương 5

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 21. Các nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển gồm có:

1. Nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp.

2. Nguồn thu từ hoạt động xuất bản báo, thu từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ chế bản, in ấn, dịch vụ khoa học - kỹ thuật chuyên ngành và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài nước, và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

4. Nguồn thu từ các hợp đồng kinh tế với các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Bộ.

5. Nguồn vay tín dụng, huy động vốn trong cán bộ, công nhân viên theo quy định hiện hành.

6. Vốn tự bổ sung cho hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển sau khi làm xong nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Điều 22. Báo Khoa học và Phát triển được tự chủ về tài chính, chủ động tạo vốn, được lập và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại quỹ theo các quy định hiện hành của Nhà nưóc.

Điều 23. Căn cứ chế độ tiền lương của Nhà nước, quỹ tiền lương từ ngân sách, kinh phí thu được từ các hoạt động dịch vụ, sản xuất - kinh doanh. Báo Khoa học và Phát triển xây dựng quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 25. Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Điều lệ này do Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2004/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Báo Khoa học và Phát triển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81