Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 168/QĐ-BTC năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 168/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 31/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 168/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ tại văn bản số 66/VPCP-TH ngày 19/01/2012 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung của Kế hoạch này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ  giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP , chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất; tiếp tực cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản… để xây dựng Chương trình công tác tháng, quý và năm 2012 của đơn vị mình, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, tham gia, thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Ngoài các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động báo cáo Bộ, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện giao ban, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ, đồng thời gửi Vụ Ngân sách Nhà nước kết quả thực hiện trước ngày 18 hàng tháng để Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp, trình Bộ báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Các đơn vị thuộc Bộ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ngày và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013 gửi Vụ Ngân sách Nhà nước trước ngày 5/12/2012 để Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12/2012.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ KH & ĐT;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- ĐU, CĐ, TN cơ quan Bộ Tài chính;
- Các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-BTC ngày 31/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN A. NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

STT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. TẬP TRUNG KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

1. Thực hiện chính sác tài khóa chặt chẽ, hiệu quả

1.1

(i) Thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi, tăng thu NSNN, phấn đấu giảm bội chi NSNN năm 2012 xuống dưới 4,8% GDP. Phấn đấu tăng thu NSNN để ưu tiên giảm bội chi và dành để trả nợ

(ii) Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

(iii) Phấn đấu tăng thu từ 5–8% so dự toán thu NSNN Thủ tướng Chính phủ giao (không thể thu từ dầu thô)

Nhiệm vụ (i) và (ii): Vụ NSNN

Nhiệm vụ (iii): TCT, TCHQ

TCT, KBNN TCHQ, Vụ VI, Vụ CST, Vụ HCSN, Vụ TCNH

Thực hiện cả năm.

Tháng 9-10/2012: đối với báo cáo NSNN

Bộ Tài chính chủ trì

1.2

(i) Tăng cường quản lý thu NSNN, chống thất thu, thu hồi số tiền nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu, chuyển giá.

(ii) Hoàn thiện đề án thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, tổ chức hội nghị chuyên đề về chống chuyển giá để triển khai thực hiện trong toàn ngành thuế.

(iii) Hoàn thành cơ bản đề án quản lý hàng tạm nhập tái xuất.

(iv) Hoàn thành đề án quản lý hàng cư dân biên giới…

(v) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội.

Nhiệm vụ (i) và (v): TCT, TCHQ

Nhiệm vụ (ii): TCT

Nhiệm vụ (iii): TCHQ

Nhiệm vụ (iv): TCT

Thanh tra Bộ Vụ CST, Cục QLCS, Vụ PC

Thực hiện theo tiến độ đăng ký

Tháng 9-10/2012: báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo NSNN; và báo cáo kết quả thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.3

Rà soát hoàn thiện cơ chế và cơ sở pháp lý để bảo đảm kiểm soát của Nhà nước đối với các hoạt động đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng

Vụ TCNH

Vụ PC

Tháng 9-12/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.4

(i) Hướng dẫn việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,…

(ii) Kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,…

Nhiệm vụ (i): Vụ HCSN

Nhiệm vụ (ii): KBNN

Vụ NSNN, TTr Bộ, Vụ I, Vụ HTQT, Vụ KHTC

Tháng 2-3/2012: hướng dẫn thực hiện.

Tháng 9-10/2012: báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo NSNN; và báo cáo kết quả thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

Vụ KHTC và các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện theo quy định của Nhà nước

1.5

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra: các khoản chi trong cân đối NSNN, các khoản chi được quản lý qua NSNN; các khoản chi từ các quỹ tài chính Nhà nước; các khoản vay, tạm ứng của các Bộ, địa phương

KBNN (đối với việc kiểm tra, giám sát)

Thanh tra Bộ (đối với việc thanh tra)

Vụ NSNN, Vụ TCNH, Vụ HCSN, Cục QLN

Tháng 9-10/2012: báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo NSNN; và báo cáo kết quả thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.6

(i) Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý các vi phạm pháp luật về sử dụng NSNN, bảo đảm thực thi luật pháp nghiêm minh.

(ii) Thực hiện minh bạch hóa chi tiêu của NSNN và đầu tư công.

(iii) Bố trí nguồn trả nợ các khoản vay nước ngoài đến hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Nhiệm vụ (i): Vụ HCSN, Vụ ĐT

Nhiệm vụ (ii) và (iii): Vụ NSNN

Vụ DT, KBNN, Vụ I, Vụ HCSN, Cục QLN

Nhiệm vụ (i): tháng 4/2012

Nhiệm vụ (ii): thực hiện cả năm

Nhiệm vụ (iii): thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.7

Nghiên cứu, trình Chính phủ định hướng, giải pháp cải cách tiền lương khu vực hành chính nhà nước gắn với việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công

Vụ HCSN

Vụ NSNN, Cục TCDN; Vụ ĐT, Vụ PC, Viện CL và CSTC

Tháng 12/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.8

Bảo đảm kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương; thực hiện chính sách xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia

Vụ NSNN

KBNN, Vụ HCSN, Vụ ĐT, Cục TCDN, Vụ I

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.9

Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án cấp quốc gia, cấp địa phương; các chính sách, chương trình, dự án an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả

Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ ĐT, KBNN, Cục TCDN, Thanh tra Bộ

 

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.10

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ và cơ cấu lại nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia, bảo đảm nợ trong giới hạn an toàn, giảm thiểu nghĩa vụ nợ và hạn chế rủi ro; hạn chế nợ dự phòng, thanh tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay về cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay để tạo nền tảng vững chắc cho an toàn tài chính quốc gia

Cục QLN

Vụ NSNN, Vụ TCNH, KBNN, Thanh tra Bộ

Theo tiến độ hoàn thành các đề án tại Phần B của Kế hoạch này

Bộ Tài chính chủ trì

1.11

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ. Rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011, thu hồi về ngân sách Trung ương các khoản này để bổ sung vốn cho các công trình, dự án hoàn thành trong năm 2012. Năm 2012 không ứng trước vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án, trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh cấp bách. Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ vốn và sử dụng không đúng đối tượng

Vụ ĐT

Vụ NSNN, KBNN, Vụ I

Thực hiện cả năm

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.12

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN và có nguồn gốc từ NSNN, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ

Vụ ĐT

Vụ NSNN, Thanh tra Bộ, KBNN

Thực hiện cả năm

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.13

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp. Xây dựng, ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách thích hợp từng bước giá dịch vụ công thực hiện theo cơ chế thị trường gắn với chính sách hỗ trợ hợp lý đối với người nghèo, đối tượng chính sách. Đổi mới cơ chế tài chính đối với các lĩnh vực sự nghiệp công theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị gắn với cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ cụ thể.

Vụ HCSN

Vụ NSNN, Vụ ĐT, Cục TCDN, Cục QLCS và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.14

Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng NSNN; thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách khi không cân đối được nguồn

Vụ KHTC

Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo quy định của Nhà nước (Chính phủ, BTC)

Thực hiện cả năm

Nhiệm vụ Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện

2. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt

2.1

Phối hợp với NHNN VN điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Vụ TCNH

Vụ NSNN, Vụ ĐT

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì

2.2

Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn tín dụng phục vụ các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động, các dự án hiệu quả; kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích ở mức hợp lý.

Vụ TCNH

UBCKNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì

2.3

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng; thực hiện tốt công tác dự báo và công khai, minh bạch thông tin thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại tệ, vàng; có giải pháp phù hợp để quản lý, kiểm soát được luân chuyển vốn, tín dụng giữa các thị trường này

Vụ TCNH

UBCKNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì

3. Tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá

3.1

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các thời điểm mùa vụ, các dịp lễ, Tết,… Xử phạt nghiêm minh các vi phạm phát luật về giá cả, thị trường

Cục QLG

Thanh tra Bộ

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

3.2

(i) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về quản lý giá. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

(ii) Tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát để bảo đảm giá thuốc chữa bệnh, giá sữa ở mức hợp lý; ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

(iii) Xử lý kịp thời, nghiêm minh, các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý giá; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hiện tượng đầu cơ nâng giá

Nhiệm vụ (i) và (ii): Cục QLG

Nhiệm vụ (iii): Thanh tra Bộ

TCT, TCHQ

Thực hiện theo tiến độ đăng ký

Bộ Tài chính chủ trì

3.3

Chương trình quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại; có cơ chế phù hợp để khuyến khích sự phối hợp tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại

TCHQ

TCT

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

3.4

Thực hiện các biện pháp để giá những mặt hàng thuộc diện Nhà nước đang quản lý như điện, than cho sản xuất điện, nước sạch,… thực hiện lộ trình giá theo cơ chế thị trường, bảo đảm khuyến khích được đầu tư sản xuất và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Cục QLG

Vụ HCSN, Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Nhiệm vụ do các Bộ chuyên ngành chủ trì

3.5

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình bình ổn giá, kiểm tra, giám sát để bảo đảm các doanh nghiệp sử dụng vốn vay ưu đãi thực hiện chương trình bình ổn giá đúng mục đích, hiệu quả; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả trên địa bàn

Cục QLG

TCT, Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Nhiệm vụ do UBND các tỉnh, thành phố chủ trì

4. Khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu

4.1

Kiểm soát để không tạm nhập tái xuất các loại phế liệu, thực phẩm chất lượng kém gây ô nhiễm môi trường

TCHQ

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

4.2

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA); chủ động, tích cực trong đàm phán FTA nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

Vụ HTQT

Vụ CST, TCHQ

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

4.3

Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai, công nghệ,… để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hàng tiêu dùng; khuyến khích liên kết các ngành sản xuất, chuẩn hóa sản phẩm

Vụ CST (Vụ CST chủ trì tham gia về chính sách thuế, các đơn vị thuộc Bộ có ý kiến về các nội dung có liên quan)

Vụ TCNH, Cục QLCS, TCHQ, TCT

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

4.4

Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập khẩu một cách đồng bộ và hiệu quả, nhất là đối với các nhóm các mặt hàng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được và bảo đảm chất lượng

TCHQ

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

4.5

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng, dầu, thuốc lá, khoáng sản….

TCHQ

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Công thương chủ trì

4.6

(i) Điều hành chính sách thuế linh hoạt nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, kiểm soát và hạn chế nhập khẩu, giảm nhập siêu; giảm dần, hạn chế xuất khẩu các loại khoáng sản, nông, lâm sản… thô chưa qua chế biến.

(ii) Tiếp tục cải cách thủ tục thuế và thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

(iii) Đẩy mạnh việc triển khai áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Nhiệm vụ (i): Vụ CST

Nhiệm vụ (ii): TCHQ, TCT

Nhiệm vụ (iii): TCHQ

Vụ PC, VP

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

4.7

Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị của các dự án sử dụng vốn NSNN, bảo đảm thực hiện đúng quy định về việc sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được, bảo đảm chất lượng

TCHQ

Vụ HCSN, Vụ ĐT, Cục QLN

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

4.8

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Cục QL và GSBH

Vụ NSNN

Theo kế hoạch đã đề ra

Bộ Tài chính chủ trì

4.9

Rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách để thu hút, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Cục QLN

Cục TCDN (đối với vốn FDI)

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

4.10

Tăng cường kiểm tra, giám sát các luồng vốn vào – ra, đặc biệt là vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII); rà soát các quy định về quản lý ngoại hối, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút kiều hối và các nguồn vốn nước ngoài; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo các luồng vốn vào - ra

UBCKNN

Vụ TCHN, Cục QLN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

NHNN VN chủ trì

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CƠ CẤU NỀN KINH TẾ, ĐỐI VỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế

a) Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công

1.1

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về đầu tư; chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo hướng bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả, có thứ tự ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để huy động các nguồn lực như: vốn, đất đai, nhân lực, năng lượng,… cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Vụ ĐT

Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.2

Trong quý I năm 2012 trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Vụ ĐT

Vụ NSNN, Cục QLN, Vụ HCSN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.3

Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công theo hướng nguồn vốn của Nhà nước tập trung để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư công, trước hết là đầu tư từ nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ.

Vụ ĐT

Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.4

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài, nhất là vi phạm về sử dụng đất đai, tài nguyên, chuyển giá, gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Cục TCDN, TCHQ, TCT, Thanh tra Bộ

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.5

(i) Rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách huy động vốn qua thị trường tài chính, thị trường chứng khoán để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là khu vực doanh nghiệp.

(ii) Nâng cao hiệu quả thị trường tài chính thông qua phát triển các tổ chức định chế tài chính trung gian, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính; hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng giao dịch; công khai, minh bạch thông tin thị trường

UBCKNN, Vụ TCNH, Cục QL và GSBH

KBNN, Cục QLN, Vụ NSNN

Tháng 5/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.6

(i) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính đối với hình thức đầu tư đối tác công – tư (PPP) để tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài vào cơ sở hạ tầng.

(iii) Nghiên cứu thành lập Quỹ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Nhiệm vụ (i): Vụ ĐT

Nhiệm vụ (ii): Vụ TCNH chủ trì

Vụ NSNN, Vụ TCNH, Vụ CST, Cục QLN, Vụ TCNH

Cục TCDN

Nhiệm vụ (i): Quý IV/2012

Nhiệm vụ (ii): Quý IV/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.7

Thực hiện đúng quy định về bảo lãnh của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục đích và hiệu quả

Cục QLN

Thanh tra Bộ

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.8

Tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xổ số lành mạnh

Vụ TCNH

Vụ NSNN

Thực hiện cả năm 2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.9

Tiếp tục rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và lợi ích hợp pháp của người dân; xây dựng các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Cục QLCS

Vụ CST, TCT

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ TN và MT chủ trì

1.10

Xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với các doanh nghiệp

Cục TCDN

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ LĐ, TB và XH chủ trì

1.11

Chủ động rà soát, điều chuyển vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2012 trong phạm vi quản lý để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2012; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn FDI, ODA cho các công trình cơ sở hạ tầng, các dự án công nghệ cao, …

Vụ KHTC

Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước

Vụ KHTC và các đơn vị dự toán thuộc Bộ chủ động thực hiện trong phạm vi quản lý nội ngành, theo yêu cầu chung

1.12

Ngân hàng Phát triển Việt Nam rà soát, tập trung nguồn vốn tín dụng nhà nước để đầu tư các dự án xây dựng cơ sở chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, sản xuất hàng xuất khẩu; trồng rừng nguyên liệu tập trung, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả; các dự án phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản; các dự án chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, xây dựng kho chứa, bảo quản nông, thủy sản và trồng rau, hoa công nghệ cao; các dự án thực hiện chủ trương của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp nước, nhà ở xã hội;…

Vụ TCNH

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Nhiệm vụ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ trì

b) Tái cơ chế hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại

1.14

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch thông tin thị trường tài chính, nhất là các thị trường trái phiếu, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản

Vụ TCNH, KBNN, UBCKNN, Cục QLN, Cục QL và GSBH

Cục QLCS

 

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.15

(i) Điều hành kế hoạch huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển sử dụng trái phiếu Chính phủ, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với khả năng của thị trường, tiến độ giải ngân, sử dụng vốn.

(ii) Thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ, tăng tính thanh khoản cho thị trường

(i): Vụ NSNN chủ trì

(ii): KBNN chủ trì

UBCKNN, Vụ ĐT, Vụ TCNH, Cục QLN

Nhiệm vụ (i): tháng 2/2012, trình KH cả năm

Nhiệm vụ (ii): từ tháng 5/2012

Bộ Tài chính chủ trì

c) Tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước

1.16

Rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và mô hình về thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, tách biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp; bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; có biện pháp phù hợp để tăng cường kỷ luật tài chính, thực thi luật pháp trong doanh nghiệp nhà nước. Đối với những doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước tiếp tục giữ 100% vốn, cần tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, mô hình tổ chức theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp. Chú trọng đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp

Cục TCDN

Vụ PC, Vụ TCNH

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.17

Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài Nhà nước; tạo môi trường bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là về cơ hội và mức độ tiếp cận của các doanh nghiệp đối với các nguồn lực như: đất đai, vốn, tín dụng, nhân lực, cơ sở hạ tầng thông tin,…; xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp tạo sự phát triển hiệu quả, bền vững các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức kinh tế tập thể

Cục TCDN

Vụ CST, TCT, TCHQ, Cục QLCS, Vụ TCNH

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.18

Thanh tra, kiểm tra, rà soát lại đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đầu tư dàn trải, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài

Cục TCDN

Thanh tra Bộ

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

1.19

(i) Chủ trì lựa chọn thí điểm tái cơ cấu tài chính một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

(ii) Phối hợp các Bộ, cơ quan xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Cục TCDN

Viện CL và CSTC, HVTC

Trong năm theo kế hoạch

Bộ Tài chính chủ trì

1.20

Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước, cơ chế quản lý, giám sát tài chính, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước

Cục TCDN

Thanh tra Bộ

Tháng 3/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.21

(i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phẩn.

(ii) Nghiên cứu cơ chế để tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại những doanh nghiệp đã cổ phần hóa và không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối

Cục TCDN

UBCKNN, Vụ TCNH

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.22

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất – kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý giá của Nhà nước (như xăng dầu, điện, than,…) để xác định đúng lãi, lỗ, nghĩa vụ đối với NSNN, bảo đảm công khai, minh bạch

Thanh tra Bộ

Cục TCDN, Cục QLG

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.23

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay nợ, sử dụng vốn vay, thanh toán nợ của doanh nghiệp nhà nước. Kiên quyết thực hiện việc giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả, mất vốn nhà nước

Cục TCDN

Cục QLN, Vụ TCNH, Thanh tra Bộ

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

1.24

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Cục TCDN, UBCKNN

 

Trong năm 2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.25

(i) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thí điểm các hình thức tín dụng nông nghiệp,

(ii) Đẩy mạnh thực hiện tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ với biện pháp hỗ trợ hoặc bảo đảm hợp lý từ phía Nhà nước

Nhiệm vụ (i): Vụ TCNH chủ trì tham gia với NHNN VN

Nhiệm vụ (ii): Vụ TCNH chủ trì

Vụ NSNN, Cục TCDN

Tháng 12/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.26

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Tổng cục quản lý, giám sát tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Cục TCDN

Vụ TCCB, Vụ PC

Tháng 3/2012

Bộ Tài chính chủ trì

1.27

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 16/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Đảng ủy

TCT, TCHQ, UBCKNN, Cục TCDN, Vụ TCNH

Theo hướng dẫn chung

Nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện

1.28

Thực hiện nghiêm túc, có kết quả phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khẩn trương lập phương án, triển khai tái cơ cấu từng doanh nghiệp phù hợp với chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào cơ cấu lại tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh theo tư duy hiện đại, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh theo nguyên lý thị trường

Cục TCDN

 

Thực hiện theo tiến độ của đề án chung

Nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện

1.29

Rà soát các doanh nghiệp thành viên, công ty liên doanh, liên kết để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các ngành, lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ vốn. Rà soát danh mục đầu tư, kiên quyết cắt giảm, hoãn các dự án không cần thiết, kém hiệu quả. Tập trung vốn đầu tư vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư ngoài ngành, nhất là các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán. Có phương án, kế hoạch thoái vốn đối với các khoản đầu tư ra ngoài ngành nghề sản xuất kinh doanh chính theo lộ trình phù hợp

Cục TCDN

Doanh nghiệp thuộc Bộ

 

Nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện

Nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện

1.30

Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; tiết giảm 5 – 10% chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Cục TCDN

Doanh nghiệp thuộc Bộ

 

Nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện

Nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện

2. Tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn: Bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng

2.1

Tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Vụ NSNN

Vụ ĐT, Vụ HCSN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ NN và PTNN chủ trì

2.2

Đẩy mạnh triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm sản xuất nông nghiệp; rà soát, xây dựng chính sách hỗ trợ hợp lý khuyến khích nông dân, doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm đối với những sản phẩm thiết yếu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nông dân

Cục QL và GSBH

Vụ NSNN

Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra

Bộ Tài chính chủ trì

2.3

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho những công trình, dự án điện đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao và đưa vào sử dụng, công tác di dân, giải phóng mặt bằng; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng trong phạm vi từng Bộ, cơ quan, địa phương

Vụ ĐT, Vụ KHTC

Vụ NSNN, Cục QLN

Thực hiện trong năm và theo hướng dẫn chung

Vụ ĐT và các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Vụ KHTC chủ trì thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện trong ngành tài chính

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC, ĐẨY NHANH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Bố trí đủ vốn để thực hiện chương trình cho vay học sinh, sinh viên

Vụ TCNH

Vụ NSNN

Thực hiện trong năm

Bộ Tài chính chủ trì

2

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012; điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình, góp phần thúc đẩy tăng cường tự chủ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

Vụ HCSN

Vụ NSNN, Cục QLG

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ GD và ĐT chủ trì

3

Đổi mới cơ chế tài chính và phương thức đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ

Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN

Vụ HCSN

Vụ NSNN, Thanh tra Bộ

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và CN chủ trì

4

Ban hành cơ chế, chính sách để khắc phục cơ bản tình trạng phân tán NSNN đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Đẩy mạnh xã hội hóa; huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học công nghệ

Vụ HCSN

Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và CN chủ trì

IV. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE, BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

1

Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015. Thẩm định mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực các dự án của từng Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và tổng hợp phương án phân bổ vốn

Vụ HCSN, Vụ I

Vụ ĐT, Cục QLN, Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

2

Tích cực đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế, chính phủ, tổ chức nước ngoài để huy động các nguồn lực bên ngoài, vay vốn ưu đãi để bổ sung nguồn vốn phục vụ mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay hộ nghèo và các mục tiêu an sinh xã hội khác

Cục QLN

Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ TCNH

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

3

Xây dựng, hoàn thiện Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011-2020

Vụ HCSN (chủ trì tham gia)

Vụ NSNN, DTNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ LĐ, TB và XH chủ trì

4

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng đối với người nghèo, cho vay đối với học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách khác

Vụ TCNH

Vụ NSNN, Vụ HCSN

Tháng 10/2012

Bộ Tài chính chủ trì

5

(i) Đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các bệnh viện công; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế; khuyến khích phát triển các bệnh viện ngoài công lập

(ii) Nghiên cứu để điều chỉnh khung viện phí gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là ở các khu vực đô thị lớn.

Nhiệm vụ (i): Vụ HCSN

Nhiệm vụ (ii): Cục QLG

Vụ ĐT, Vụ CST, Vụ NSNN, Cục TCDN, Vụ CSNH

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Y tế chủ trì

6

Tổng kết, đánh giá và có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe

Vụ HCSN

Cục QLCS, Vụ NSNN, Vụ TCNH

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Y tế chủ trì

7

Phối hợp với các địa phương quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các lễ hội, không sử dụng nguồn kinh phí NSNN để tổ chức lễ hội

Vụ HCSN

Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Y tế chủ trì

V. TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về các chính sách thuế, phí, lệ phí liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

Vụ CST

Vụ HCSN, Vụ NSNN, Vụ PC

Trong năm theo kế hoạch

Bộ Tài chính chủ trì

VI. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, ĐẨY MẠNH CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1

Tiếp tục thực hiện có kết quả Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua

VP

TCT, TCHQ, KBNN, PC, UBCKNN, Cục QLG và các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Văn phòng Chính phủ chủ trì

2

Nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đấu thầu. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật về lập và theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch, Luật Đầu tư công và mua sắm công gắn với quá trình xây dựng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch, Nghị định về kế hoạch đầu tư trung hạn; Luật hợp tác xã (sửa đổi )…

Vụ ĐT

Vụ NSNN

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ KH và ĐT chủ trì

3

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính

Vụ PC

Vụ CST, Vụ NSNN, Cục QLN, Cục QLCS, Vụ TCNH

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Tư pháp chủ trì

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa Quốc hội khóa XIII

Vụ PC

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Tư pháp chủ trì

5

Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản

Cục QLCS, TCT, CST, UBCKNN

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Xây dựng chủ trì

6

Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; công bố công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tập trung nguồn lực, bảo đảm thực thi hiệu quả việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng cường và nâng cao chất lượng tham vấn người dân và doanh nghiệp

VP

TCT, TCHQ, KBNN, PC, UBCKNN, Cục QLG và các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Nhiệm vụ Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện

7

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ

Vụ PC

Thực hiện cả năm

Bộ Tài chính chủ trì

8

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Vụ I

Vụ NSNN, Vụ ĐT, Cục QLCS

Theo tiến độ sửa đổi Luật NSNN

Bộ Tài chính chủ trì

VII. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông phổ biến, tuyên truyền chủ trương, cơ chế, chính sách; cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả, thị trường kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng để các doanh nghiệp, nhân dân hiểu, tích cực ủng hộ và tham gia thực hiện

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

 

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì

2

Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, đồng thời tăng cường việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách. Tăng cường chỉ đạo và phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện cả năm

Nhiệm vụ Chính phủ giao các Bộ, ngành địa phương thực hiện

 


B. CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

 

TÊN ĐỀ ÁN

Thời gian hoàn thành (2012)

Ghi chú

I

Vụ Ngân sách nhà nước: 16 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Đánh giá thực hiện thu NSNN năm 2011; xây dựng phương án sử dụng tăng thu NSTW năm 2011 cho những nhiệm vụ theo quy định của Luật NSNN.

Tháng 02

Chính phủ UBTVQH. QH

2.

Báo cáo tiến độ, kết quả phân bổ giao dự toán NSNN năm 2012 của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương

Tháng 03

Chính phủ UBTVQH

3.

Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2011, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2012

Tháng 04

Chính phủ, Quốc hội

4.

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2010.

Tháng 04

Chính phủ UBTVQH, Quốc hội

5.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013.

Tháng 5

Thủ tướng Chính phủ

6.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2012.

Tháng 7

Chính phủ

7.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2012, dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2013.

Tháng 9-10

Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội

8.

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN, về phân bố NSTW năm 2013.

Tháng 11

Quốc hội

9.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2013 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tháng 11

Thủ tướng Chính phủ

10.

Nghị quyết Chính phủ về giải pháp chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013.

Tháng 11

Chính phủ

11.

Dự án sửa đổi Luật NSNN (năm 2002)

Tháng 12

Chính phủ (chuyển 2011 sang)

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2013

Tháng 5-6

 

2

Thông tư hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013

Tháng 12

 

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 phần I của Thông tư số 46/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Tháng 1

 

4

Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2012

Tháng 4

 

5

Quyết định của Bộ về giao dự toán ngân sách năm 2013

Tháng 11

 

II

Vụ Tổ chức cán bộ: 06 Đề án

 

 

A

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1

Nghị định thay thế NĐ 118/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tháng 3

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1

Đề án ĐTBD CCVC ngành Tài chính đến 2015

Tháng 4

 

2

Đề án sử dụng và quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại Thừa Thiên – Huế

 

Đã trình Bộ

3

Quy định về tiêu chuẩn, quy trình tiếp nhận cán bộ về công tác tại Bộ Tài chính

 

Đã trình Bộ

4

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

 

5

Đề án định mức biên chế

Tháng 9

 

III

Thanh tra Bộ: 29 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

 

Nghị định thay thế Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính

Tháng 6

Chính phủ (chuyển từ 2011)

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tài chính (thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính)

Tháng 9

 

2

Thông tư quy định mẫu thẻ cấp cho công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính

Tháng 9

 

3

Thanh tra chuyên đề về công tác quản lý hải quan đối với hàng tạm nhập – tái xuất:

 

 

 

- Cục Hải quan Tp.HCM

Tháng 3, 4

 

 

- Cục Hải quan Hải Phòng

Tháng 3, 4

 

 

- Cục Hải quan Quảng Ninh

Tháng 3, 4

 

4

Thanh tra Cục Thuế Hà Nội

Tháng 6, 7

 

5

Thanh tra Cục Thuế Cần Thơ

Tháng 10, 11

 

6

Thanh tra Cục Thuế Bình Thuận

Tháng 9, 10

 

7

Thanh tra Cục Điều tra chống buôn lậu (TCHQ)

Tháng 3, 4

 

8

Thanh tra chuyên đề việc quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn vốn vay bảo lãnh của Chính phủ tại 16 đầu mối vay sản xuất xi măng và 02 trường ĐH

Tháng 3

 

9

Thanh tra công tác quản lý tài chính và các yếu tố hình thành giá bán điện tại 12 doanh nghiệp sản xuất điện ngoài Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Tháng 7, 8, 9

 

10

Thanh tra công tác quản lý tài chính và các yếu tố hình thành giá bán xăng dầu tại 08 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Tháng 4, 5, 6

 

11

Chuyên đề thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

 

 

 

- Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh

Tháng 5, 6

 

 

- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Tháng 7, 8

 

 

- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Tháng 7, 8

 

 

- Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Tháng 3, 4

 

 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Tháng 3, 4

 

 

- Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Tháng 3, 4

 

 

- Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc

Tháng 5, 6

 

 

- Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Nam

Tháng 5, 6

 

12

Chuyên đề thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu đường bộ

 

 

 

- Khu Quản lý đường bộ II

Tháng 9, 10

 

 

- Khu Quản lý đường bộ IV

Tháng 9, 10

 

 

- Khu Quản lý đường bộ V

Tháng 10, 11

 

 

- Khu Quản lý đường bộ VII

Tháng 10, 11

 

13

Tổng cục Đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 8, 9

 

14

Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải

Tháng 3, 4

 

15

Thanh tra chuyên đề dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT

Tháng 4, 5, 6

 

16

Thanh tra chuyên đề một số dự án giao thông sử dụng nguồn vốn Trái phiếu chính phủ

 

 

 

- Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50 (đoạn qua TPHCM – Long An) và Dự án Đường hành lang ven biển phía Nam trên địa phận Việt Nam từ cửa khẩu Xà Xía – Kiên Giang đến điểm giao Quốc lộ 1A Km225+200 – Thành phố Cà Mau, do Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư.

Tháng 4, 5, 6

 

 

- Dự án quốc lộ 1 (mở rộng phía Bắc, Nam thành phố Ninh Bình) do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư

Tháng 7, 8

 

 

- Dự án đường giao thông Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư.

Tháng 9, 10, 11

 

 

- Dự án cải tạo, nâng cấp QL80 đoạn Mỹ Thuận – Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp (Km0-Km49) và Dự án cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn cầu Nguyễn Trung Trực đến ngã ba Bến Thủy – Tỉnh An Giang (Km58-Km113), do Ban Quản lý Dự án 7 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tháng 10, 11

 

17

Thanh tra Ngân sách tỉnh Đồng Nai

Tháng 9, 10, 11

 

18

Thanh tra Ngân sách tỉnh Bình Dương

Tháng 7, 8

 

19

Thanh tra Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (9 đơn vị)

Tháng 7, 8, 9

 

20

Thanh tra Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (9 đơn vị)

Tháng 10, 11

 

21

Thanh tra Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – Bộ Giao thông Vận tải (9 đơn vị)

Tháng 3, 4

 

22

Thanh tra Tổng công ty Xây dựng Thăng Long – Bộ Giao thông Vận tải (7 đơn vị)

Tháng 5, 6

 

23

Thanh tra Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Bộ Xây dựng (9 đơn vị)

Tháng 3, 4

 

24

Thanh tra Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (9 đơn vị)

Tháng 5, 6

 

25

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tháng 10, 11

 

26

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tháng 10, 11

 

27

Kiểm tra việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị trong ngành

 

 

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tháng 4, 5

 

 

- Tỉnh Bắc Ninh

Tháng 6, 7

 

 

- Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tháng 10, 11

 

28

Kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

IV

Vụ Pháp chế: 04 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1

Thông tư hướng dẫn tổ chức chuyên môn thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính; quy trình và việc áp dụng quy chuẩn chuyên môn về giám định trong lĩnh vực tài chính

Tháng 3

Chuyển từ năm 2011 sang

2

Thông tư quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Tháng 3

Chuyển từ năm 2011 sang

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tháng 12

 

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 79/2007/TT-BTC ngày 06/07/2007 hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Tháng 12

 

V

Vụ Kế hoạch – Tài chính: 09 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp, ủy quyền trong các lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, đấu thầu mua sắm tập trung

Tháng 1

 

2.

Các văn bản hướng dẫn triển khai phân cấp trong các lĩnh vực tài chính tài sản, đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm tập trung

Tháng 2, 3

 

3.

Đề án thành lập Phòng thẩm tra, thẩm định và Ban quản lý các dự án Bộ Tài chính

Tháng 1

 

4.

Đề án thành lập Cục Tài chính và đầu tư phát triển

Tháng 1

 

5.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm toán giai đoạn 2006 – 2010 và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2011-2015

Tháng 4

 

6.

Hướng dẫn thực hiện xây dựng dự toán năm 2013

Tháng 5

 

7.

Báo cáo dự toán chi thường xuyên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 gửi các cơ quan quản lý nhà nước

Tháng 8, 9

 

8.

Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch đầu tư 2013 ngành tài chính

Tháng 10, 11

 

9.

Báo cáo Bộ phê duyệt Phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên, vốn đầu tư xã hội 2013

Tháng 12

 

VI

Cục Quản lý giá: 14 Đề án

 

 

A

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Luật Giá

 

Tháng 5/2012

2.

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giá

Tháng 12

Chính phủ

3.

Nghị định về thẩm định giá

Tháng 12

Chính phủ

B

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình

Tháng 5

 

2.

Thông tư hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá điện

Tháng 12

 

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

 

Sau khi Chính phủ sửa Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

4.

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Tháng 3

 

5.

Thông tư liên tịch hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tháng

Tháng 10

 

6.

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý giá thuê cơ sở hạ tầng dùng chung

Tháng 12

 

7.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Tháng 3

 

8.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 quy định khung giá nước sạch sinh hoạt

Tháng 3

 

9.

Đề án nâng cao năng lực phát triển nghề thẩm định giá giai đoạn 2012-2020.

Tháng 6

 

10.

Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá.

Tháng 3

 

11.

Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống, gốc, vật nuôi thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tháng 9

 

VII

Cục Quản lý nợ và TCĐN: 12 Đề án

 

 

A

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về thu thập thông tin và đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia

Tháng 12

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tháng 9

 

3.

Hệ thống các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia năm 2011

Tháng 9

 

4.

Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ: hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh năm 2012

Tháng 3

 

5.

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên sử dụng vốn vay thương mại nước ngoài giai đoạn 2011 – 20115

Tháng 9

 

6.

Đề án nâng cao định mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Tháng 4

 

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý rủi ro đối với danh mục nợ công.

Tháng 6

 

8.

Đề án Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030

Tháng 3

Trình Bộ Chính trị

9.

Đề án tái cơ cấu gốc trái phiếu quốc tế

Tháng 3

TTCP

10.

Tổng kết tình hình vay và trả nợ công giai đoạn 2006 – 2010 và kế hoạch 2011 – 2015.

Tháng 9

TTCP

B.

Các đề án trình Bộ ban hành

 

 

11

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/01/2009 hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tháng 12

 

12

Thông tư hướng dẫn thay đổi định mức chi đào tạo đối với học sinh Lào và Campuchia

Tháng 9

 

VIII.

Vụ Hợp tác quốc tế: 06 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ TTg CP

 

 

1.

Xây dựng phương án tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Tháng 3

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2012 – 2014

Tháng 1

 

2.

Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012 – 2014

Tháng 1

 

3.

Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014

Tháng 3

 

4.

Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Úc, NewZealand giai đoạn 2012 – 2014

Tháng 3

 

5.

Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Chi lê giai đoạn 2012 – 2014

Tháng 12

 

IX.

Cục Tin học và Thống kê tài chính: 14 đề án

 

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Mua sắm thiết bị cơ quan BTC năm 2011

Tháng 10

 

2.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo và hệ thống thông tin báo cáo từ các sở tài chính

Tháng 6

 

3.

Hướng dẫn thông tư 42

Tháng 6

 

4.

Phân tích và đánh giá báo cáo Bộ về tình hình kinh tế tài chính năm 2011

Tháng 3

 

5.

Đào tạo 33 Sở Tài chính

Tháng 6

 

6.

Xây dựng giải pháp chuyển đổi hệ thống chỉ tiêu báo cáo hiện hành về thu chi ngân sách sang chuẩn mực thống kê GFS

Tháng 10

 

7.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011

Tháng 6

 

8.

Dự án ATBM

Tháng 10

 

9.

Dự án tư vấn nâng cấp HTTT

Tháng 10

 

10.

Triển khai nâng cấp đường truyền đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2012/2013

Tháng 12

 

11.

Xây dựng niên giám thống kê tài chính 2011

Tháng 9

 

12.

Nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo của Quỹ BHXH, BHYT để từng bước đưa báo cáo đầy đủ của những đơn vị này vào tổng hợp TKTC Chính phủ

Tháng 12

 

13.

Đề xuất phương án hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Cục để thực hiện Quyết định số 2699/QĐ-BTC

Tháng 6

 

14.

Xây dựng ICT Index ngành tài chính năm 2012

Tháng 12

 

X.

Vụ Tài chính ngân hàng: 33 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháng 12

 

2.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam

Tháng 6

 

3.

Quyết định chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu khai thác thủy sản ở vùng biện xa

Tháng 9

 

4.

Quyết định quy định xử phạt qua tài khoản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tháng 9

 

5.

Quyết định ban hành Quy chế tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi

Tháng 9

 

6.

Quyết định ban hành về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2020

Tháng 12

 

7.

Nghị định thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tháng 12

 

8.

Nghị định sửa đổi, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số

Tháng 3

 

9.

Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tháng 3

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Tháng 12

 

2.

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

Tháng 3

 

3.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tháng 12

 

4.

Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

Tháng 12

 

5.

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu DN

Tháng 6

 

6.

Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Tháng 3

 

7.

Thông tư thay thế Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 06/12/2007 về việc ban hành quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá

Tháng 6

 

8.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 9

 

9.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tháng 6

 

10.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với các Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Tháng 6

 

11.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Tháng 6

 

12.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tháng 12

 

13.

Thông tư thay thế Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Tháng 6

 

14.

Thông tư thay thế Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết

Tháng 6

 

15.

Thông tư thay thế Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04/7/2007 hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

Tháng 9

 

16.

Thông tư thay thế Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/3/2009 hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XSKT Thủ đô

Tháng 12

 

17.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua ngân hàng nhà nước

Tháng 6

 

18.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ ngư dân đóng tàu bám biển

Tháng 12

 

19.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Tháng 6

 

20.

Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (hướng dẫn Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011)

Tháng 6

 

21.

Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ giá điện đối với các dự án điện gió nối lưới

Tháng 6

 

22.

Các Thông tư hướng dẫn Nghị định về kinh doanh đặt cược

Tháng 12

 

23.

Các Thông tư hướng dẫn Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tháng 9

 

XI.

Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm: 04 Đề án

 

 

B.

Các đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Tháng 5

 

2.

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm

Tháng 12

 

3.

Thông tư sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tháng 10

 

4.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/5009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Tháng 10

 

XII.

Vụ CĐKT và KT: 06 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập

Tháng 3

Chính phủ (chuyển từ 2011)

B.

Các đề án trình Bộ ban hành

 

 

1

Thông tư hướng dẫn lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng

Tháng 9

 

2

Thông tư hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Tháng 9

 

3

Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký hành nghề kiểm toán và giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Tháng 9

 

4

Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ

Tháng 12

 

5

Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Tháng 9

 

XIII.

Cục Tài chính doanh nghiệp: 16 đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Tháng 6

 

2.

Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu

Tháng 3

Chính phủ

3.

Nghị định thay thế Nghị định số 142/2007/NĐ-CP và Nghị định số 44/2010/NĐ-CP về quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Chờ Chính phủ quyết định (sau khi b/c Bộ Chính trị)

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

4

Thông tư thay thế Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Tháng 6

 

5

Thông tư thay thế Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu thu phí, lệ phí hàng hải

Tháng 6

 

6

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về đặt hàng, giao kế hoạch kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí, quy chế quản lý tài chính đối với công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

Sau khi Nghị định được ban hành

7

Thông tư hướng dẫn quyết định giám sát doanh nghiệp

Năm 2012

Sau khi TTgCP ban hành Quyết định

8

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính liên quan đến Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

 

Sau khi Chính phủ phê duyệt GGU

9

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về tài chính quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Tháng 3

 

10

Thông tư hướng dẫn Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC

 

Sau khi Nghị định được Chính phủ ký

11

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/1999/TT-BTC ngày 03/02/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tháng 10

 

12

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế thu nộp Quỹ dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 1643/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 6

 

13

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 153/2009/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Tháng 6

 

14

Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè khi CPH

Tháng 3

 

15

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Tháng 6

 

16

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 về hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

Tháng 6

 

XIV.

Ủy ban chứng khoán nhà nước: 17 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Nghị định của Chính phủ về thị trường chứng khoán phái sinh

Tháng 12

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Tháng 12

 

3.

QĐ của TTg về hướng dẫn doanh nghiệp FDI chuyển đổi sang CTCP và đăng ký niêm yết trên TTCK.

 

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Thông tư hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng thay thế Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 hướng dẫn hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng

Tháng 3

 

2.

Thông tư thay thế Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

Tháng 3

 

3.

Thông tư thay thế QĐ 35 về ban hành quy chế thành lập và hoạt động của CT QLQ.

Tháng 3

 

4.

Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Tháng 3

 

5.

Thông tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010

Tháng 3

 

6.

Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán

Tháng 3

 

7.

Thông tư tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

Tháng 3

 

8.

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán

Tháng 3

 

9.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tháng 12

 

10.

Thông tư thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 05/6/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán (bao gồm cả nội dung về Quỹ bất động sản, Công ty đầu tư chứng khoán)

Tháng 3

 

11.

Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ ETF

Tháng 12

 

12.

Thông tư liên tịch giữa BTC và NHNN hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng và niêm yết cổ phiếu của tổ chức tín dụng.

Tháng 3

 

13.

Thông tư sửa đổi, QĐ 15 về chứng chỉ hành nghề

Tháng 3

 

14.

Thông tư thay thế Thông tư 194/2009/TT-BTC về chào mua công khai

Tháng 3

 

XV.

Vụ Đầu tư: 09 đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư

Tháng 9

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

2.

TT hướng dẫn cơ chế quản lý đầu tư để lại của ngành Dầu khí

Tháng 5

 

3.

Rà soát chính sách quản lý thanh tra vốn GPMB (trường hợp xây dựng TT đề nghị hoàn thành Quý III)

Tháng 9

 

4.

Đề án Mô hình đầu tư công

Tháng 9

 

5.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho dự án di dân TĐC dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

Tháng 11

Căn cứ vào QĐ của TTCP về cơ chế đặc thù

6.

Sửa đổi các TT hướng dẫn quản lý vốn TPCP (gộp thành 1 TT chung)

Tháng 3

 

7.

Sửa đổi TT 210/2010/TT-BTC về quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm

Tháng 6

 

8.

Hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính cho các BQL DAĐTXD

Tháng 6

Nếu được TTCP cho phép

9.

Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn NSNN (thay thế QĐ 56/2008/QĐ-BTC)

Tháng 12

 

XVI.

Tổng cục Thuế: 21 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Năm 2012

 

2.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Năm 2012

 

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Năm 2012

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

4.

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế GTGT (thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC)

Tháng 1

 

5.

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB (thay thế Thông tư số 64/2009/TT-BTC)

Tháng 1

 

6.

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN

Tháng 9

 

7.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn

Tháng 9

 

8.

Thông tư hướng dẫn về chứng từ thu phí, lệ phí thay thế Quyết định số 85/2005/TT-BTC

Tháng 5

 

9.

Thông tư hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực đào tạo

Tháng 9

 

10.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 về thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Tháng 3

 

11.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên & Môi trường với Bộ Tài chính về phối hợp xây dựng, quản lý và trao đổi thông tin dữ liệu đất đai

BTNMT chủ trì nên phụ thuộc vào tiến độ Bộ TNMT

 

12.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 giữa Bộ TNMT và Bộ TC hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

BTNMT chủ trì nên phụ thuộc vào tiến độ của Bộ TNMT

 

13.

Thông tư hướng dẫn theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN.

Năm 2012

 

14.

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ quản lý thuế nội địa

Tháng 9

 

15.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2007/TT-BTC về đăng ký thuế

Tháng 3

 

16.

Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thay thế Thông tư 28/2008/TT-BTC ngày 03/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tháng 3

 

17.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý Tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2008/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ.

Năm 2012

 

18.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tháng 6

 

19.

Tổ chức triển khai tốt thực hiện 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế bảo vệ môi trường

Cả năm 2012

 

20.

Tập trung kiểm tra hoàn thuế GTGT 

Cả năm 2012

 

21.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Tháng 3

 

XVII.

Vụ Chính sách thuế: 46 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tháng 10

Trình Quốc hội

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tháng 12

 

3.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân

Tháng 12

 

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Tháng 12 hoặc đầu năm 2013

Trường hợp Luật phòng chống tác hại thuốc lá được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2012 có quy định về Quỹ và giao TTgCP quyết định

5.

Quyết định của TTgCP về gia hạn nộp thuế TNDN năm 2012 cho doanh nghiệp

Tháng 1

Đề án được giao theo nghị quyết số 98/NQ-CP năm 2011 của CP

6.

Báo cáo TTgCP về cơ chế chính sách đối với tổ chức tài chính vi mô

Tháng 3

 

7.

Báo cáo TTgCP đề án chống đầu cơ nhà đất

Tháng 6

 

8.

Báo cáo TTgCP về việc triển khai NQ số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của CP thực hiện NQ số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tháng 12

 

9.

Báo cáo TTgCP về cơ chế tạm nhập, tái xuất

Tháng 3

 

10.

Báo cáo TTgCP về quản lý hàng biên mậu

Tháng 3

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1

Thông tư về thu phí hoàn vốn BOT đường cao tốc Tp.HCM – Trung Lương

Tháng 2

 

2

Thông tư hướng dẫn Quyết định của TTgCP về gia hạn nộp thuế TNDN năm 2012 cho doanh nghiệp

Tháng 3

Sau khi TTgCP ban hành Quyết định

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 15/2011/TT-BTC về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Tháng 3

Chuyển từ năm 2011 sang

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn về phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa

Tháng 9

 

5

Thông tư hướng dẫn về phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Tháng 6

 

6

Thông tư thay thế Thông tư 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ TC về biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế NK ưu đãi

Tháng 6

 

7

Thông tư hướng dẫn về phí tham quan đối với các vườn quốc gia do Trung ương quản lý

Tháng 12

 

8

Thông tư thay thế Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 về phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tháng 9

 

9

Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Tháng 3

 

10

Thông tư thay thế Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 về lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Tháng 3

 

11

Thông tư thay thế Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 hướng dẫn về phí sử dụng đường bộ

Tháng 11

 

12

Thông tư về phí sử dụng cầu bến, phao neo thuộc khu vực cảng, bến thủy nội địa.

Tháng 9

 

13

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 27/9/2004 của Bộ Tài chính về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tháng 6

 

14

Thông tư hướng dẫn về phí giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hình sự

Tháng 9

 

15

Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới

Tháng 5

 

16

Thông tư quy định mức thu, chế độ tu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Tháng 6

 

17

Thông tư ban hành biểu thuế năm 2013

Tháng 12

 

18

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên mã số, mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (các Thông tư sửa đổi Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 phát sinh trong năm 2012

Cả năm 2012

 

19

Các Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu khác liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập khẩu

Cả năm 2012

Phát sinh từ tình hình thực tế liên quan đến xuất, nhập khẩu

20

Thông tư hướng dẫn phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

21

Thông tư hướng dẫn phí khai thác và sử dụng tài liệu do nhà nước quản lý: phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

22

Thông tư ban hành phí thẩm định điều kiện hoạt động môi trường

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

23

Thông tư quy định thu phí thẩm định điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

24

Thông tư quy định về phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về tài nguyên nước

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

25

Thông tư quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu môi trường

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

26

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

27

Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng đo đạc và bản đồ

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

28

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 62/TT-LB ngày 23/7/1993 của Liên Bộ Tài chính – Giao thông vận tải hướng dẫn về thu phí qua phà

Tháng 9

 

29

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 186/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

Tháng 3

 

30

Thông tư liên tịch quy định phương pháp tính, quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tháng 11

 

31

Thông tư quy định phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy an toàn sinh học cho sinh vật biến đổi gen

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

32

Thông tư hướng dẫn về việc xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất

 

Theo tiến độ xây dựng đề án thu phí, lệ phí của Bộ TN&MT

33

Thông tư quy định về cách tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và quy định về sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho việc bảo vệ tài nguyên nước, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước, khôi phục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hải do nước gây ra

Năm 2012

Phụ thuộc vào việc ban hành NĐ hướng dẫn Luật tài nguyên nước

34

Thông tư hướng dẫn về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 về ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Tháng 6

 

35

Thông tư hướng dẫn cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công trình phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất thuốc lá

Tháng 3

 

36

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chỉ thị 1617/CT-TTg của TTgCP ngày 19/9/2011 về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, trong đó đề xuất biện pháp ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư trong trường hợp bị bác bỏ ưu đãi đầu tư do thực hiện cam kết WTO

Tháng 3

 

XVIII.

Tổng cục Hải quan: 16 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Dự án Luật Hải quan

Tháng 12

 

2.

Kế hoạch phòng, chống, kiểm soát ma túy đến năm 2020

2012

 

3.

Nghị định về thủ tục hải quan điện tử

Tháng 6

 

4.

Trình Thủ tướng Chính phủ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Nhật Bản thực hiện Dự án VNACC

Tháng 4

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

5.

Thông tư hướng dẫn việc áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

2012-2013

 

6.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 Hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử và Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

Tháng 12

 

7.

Thông tư liên tịch giữa các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quyết định của Thủ tướng về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn thí điểm

Tháng 10

 

8.

Thông tư liên tịch giữa các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Ngân hàng Nhà nước quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thí điểm trong khuôn khổ Cơ chế một cửa quốc gia

Tháng 10

 

9.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại VN khi xuất cảnh

2012

 

10.

Trình Bộ Dự án “Đầu tư trang bị Tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 1: 2011-2015” thuộc Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý Tàu thuyền của ngành Hải quan 2011-2020”.

Tháng 6

 

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy hoạch địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc các Cục Hải quan thành phố

Tháng 3

 

12.

Hoàn thiện Đề án “Trang bị, mua sắm máy soi container phục vụ kiểm tra hải quan giai đoạn 2012-2020”.

Tháng 12

 

13.

Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai hóa quá cảnh (theo Nghị quyết 68/NQ-CP)

Tháng 9

 

14.

Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai hóa xuất, nhập khoa ngoại quan (theo Nghị quyết 68/NQ-CP)

Tháng 9

 

15.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc tạm nhập khẩu. nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Tháng 9

 

16.

Đề án “Phát triển công nghệ thông tin ngành Hải quan giai đoạn 2011-2015” phục vụ triển khai “Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2020” theo đúng tinh thần Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015” về vấn đề triển khai thủ tục hải quan điện tử

Tháng 12

 

XIX.

Cục Quản lý công sản: 13 đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tháng 3

 

2.

Đề án định giá tài sản nhà nước

Tháng 9

 

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý tài sản nhà, đất của Việt Nam được sử dụng làm tài sản ngoại giao

Tháng 12

 

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Tháng 11

 

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý, xử lý tài sản của các dự án, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (thay thế Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007)

Tháng 11

 

6.

Quyết định của TTCP v/v sửa đổi bổ sung Điều 3, Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2004 của TTCP về miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở được giao trong hạn mức của các hộ dân sống trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long

Tháng 3

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

7.

Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quản lý sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tháng 9

 

8.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước

Tháng 12

 

9.

Thông tư hướng dẫn thanh lý rừng trồng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tháng 06

 

10.

Thông tư hướng dẫn xác định khung gia và tính tiền thuê đất đối với đất trồng cao su

Tháng 06

 

11.

Thông tư liên tịch ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Năm 2012

Theo tiến độ của Bộ TN&MT

12.

Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và giải quyết khiếu nại về giá đất tính bồi thường

Năm 2012

Theo tiến độ của Bộ TN&MT

13.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Tháng 12

 

XX.

Kho bạc Nhà nước: 10 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Nghị định quản lý Ngân quỹ

Tháng 12

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

2.

Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc

Tháng 1

 

3.

Đề án Hiện đại hóa hệ thống thông tin – tin học KBNN đến năm 2020.

Tháng 2

 

4.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Tháng 4

 

5.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 49/2005/TT-BTC hướng dẫn tạm ứng vốn KBNN cho NSNN

Tháng 3

 

6.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 79/2003/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN

Tháng 6

 

7.

Đề án tuyển dụng công chức KBNN năm 2012

Tháng 8

 

8.

Nội dung chi tiết Đề án Tổng kế toán Nhà nước tại KBNN.

Tháng 12

 

9.

Thông tư thay thế Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 về hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

Tháng 12

 

10.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên Bộ số 40/TT-LB ngày 25/7/1996 về hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh và an toàn tài sản trong hệ thống KBNN.

Tháng 12

 

XXI.

Vụ Hành chính sự nghiệp: 64 đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Đề án tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2006/NĐ-CP (2006-2011) báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đề xuất sửa đổi thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

Tháng 12

 

2.

Đề án tổng kết đánh giá Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng NSNN; từ đó điều chỉnh chính sách đấu thầu, đặt hàng giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách tài chính phù hợp theo từng lĩnh vực cụ thể.

Tháng 12

 

3.

Nghị định thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2009 về cơ chế tự chủ đối với lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Tháng 12

 

4.

Nghị định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan quản lý Nhà nước (thay thế NĐ số 130/2006/NĐ-CP)

Tháng 12

 

5.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tháng 3

 

6.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của TTCP về nội dung và mức hỗ trợ các cá nhân tổ chức tôn giáo từ nguồn NSNN thay thế Quyết định số 16/2005/QĐ-TTg ngày 21/01/2005 của TTCP

Tháng 12

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015” ban hành theo Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3

 

2.

Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 3

 

3.

Thông tư quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí do NSNN hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động VN làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN (thay thế Thông tư số 57/2005/TT-BTC)

Tháng 6

 

4.

Thông tư quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ mô” theo Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3

 

5.

Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài (thay thế Thông tư số 91/2005/TT-TT-BTC ngày 18/10/2005)

Tháng 6

 

6.

Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Tháng 3

 

7.

Thông tư thay thế Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Tháng 9

 

8.

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Tháng 9

 

9.

Thông tư hướng dẫn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi phí thực hiện bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động tàu biển trong các trường hợp được ngân sách nhà nước thanh toán

Tháng 6

 

10.

Thông tư thay thế Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn Nghị định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006)

Tháng 12

 

11.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự các cấp thay thế TTLT số 19/2008/BTC-BTP

Tháng 9

 

12.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND thay thế TT số 09/2007/BTC ngày 15/11/2007

Tháng 6

 

13.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp thay thế TTLT số 81/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý

Tháng 9

 

14.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp thay thế TTLT số 41/2009/TTLT/BTC-BTP ngày 09/03/2009 hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam.

Tháng 9

 

15.

Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Tháng 3

 

16.

Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2011-2015

Tháng 3

 

17.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015

Tháng 3

 

18.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

Tháng 6

 

19.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ thay thế TTLT số 03/2006/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan  quản lý nhà nước

Tháng 12

 

20.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ chế tài chính đối với CTMTQG về văn hóa giai đoạn 2011 – 2015

Tháng 12

 

21.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Tháng 6

 

22.

Thông tư liên tịch sửa đổi TTLT Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo số 50/2008/TT-BTC-BGDĐT về dạy thêm giờ

Tháng 9

 

23.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (thay thế TTLT số 49/2007/TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực)

Tháng 6

 

24.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2011-2015

Tháng 9

 

25.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế tài chính chương trình sản phẩm quốc gia

Tháng 9

 

26.

Thông tư liên tịch sửa đổi TTLT Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN về định mức phân bổ, xây dựng dự toán đề tài, nhiệm vụ KH&CN từ NSNN

Tháng 12

 

27.

Thông tư liên tịch sửa đổi TTLT Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN về khoản chi thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN từ NSNN

Tháng 12

 

28.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT Bộ Tài chính – Bộ Y tế số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQ phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

 

 

29.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

 

 

30.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số, Kế hoạch hóa gia đình

 

 

31.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT Bộ Tài chính – Bộ Y tế số 12/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 31/01/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010

 

 

32.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT Bộ Tài chính – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án và hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010

 

 

33.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề.

 

 

34.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015

Tháng 3

 

35.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

Tháng 3

 

36.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015

Tháng 6

 

37.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 109/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 22/11/2006 hướng dẫn nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị tự làm

Tháng 6

 

38.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/3/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Tháng 6

 

39.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải

Tháng 6

 

40.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải sửa đổi TTLT số 09/2008/TTLT/BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Tháng 6

 

41.

Thông tư liên tịch thay thế TTLT Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

 

 

42.

Thông tư liên tịch sửa đổi TTLT Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Tháng 12

 

43.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Tháng 3

 

44.

Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Tháng 3

 

45.

Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2012-2020 (chương trình đã được TTCP phê duyệt)

Tháng 6

 

46.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động tương trợ tư pháp (Chuyển từ năm 2011 sang)

Tháng 9

 

47.

Thông tư hướng dẫn mức chi bồi dưỡng luật sư tham gia hoạt động tố tụng hình sự thay thế TT số 66/2006/TTLT-BTC-BTP.

Tháng 9

 

48.

Thông tư quy định một số chế độ chỉ đặc thù trong hoạt động ngoại giao chính trị

Tháng 6

 

49.

Thông tư quy định một số chế độ, định mức đối với tổ chức thanh niên xung phong được thành lập

Tháng 9

 

50.

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đặt hàng cung ứng dịch vụ truyền hình

Tháng 9

 

51.

Thông tư quy định về chế độ hỗ trợ từ NSNN cho 5 tổ chức chính trị - xã hội tại thôn, bản, xóm, ấp thuộc các xã, phường, thị trấn (Chuyển từ năm 2011 sang)

Tháng 3

 

52.

Thông tư hướng dẫn đấu thầu, mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước (Chuyển từ năm 2011 sang)

Tháng 6

 

53.

Thông tư hướng dẫn về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư

Tháng 6

 

54.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý và sử dụng nguồn tài chính đối với quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Chuyển từ năm 2011 sang)

Tháng 3

 

55.

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động hội thi tay nghề (Chuyển từ năm 2011 sang).

Tháng 3

 

56.

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ đối với người bị áp dụng cách ly y tế theo NĐ 101/2010/NĐ-CP (Chuyển từ năm 2011 sang).

Tháng 3

 

57.

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015 (Chuyển từ năm 2011 sang)

Tháng 3

 

58.

Thông tư liên tịch hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm trong cơ sở chữa bệnh và hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng (Chuyển từ năm 2011 sang)

Tháng 3

 

XXII.

Tổng cục Dự dữ nhà nước: 11 Đề án

 

 

A.

Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, TTg CP

 

 

1.

Luật Dự trữ Quốc gia

 

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành về cơ chế tài chính và biên chế của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tháng 12/2012

 

3.

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

Tháng 12/2012

 

4.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Dự trữ quốc gia

Tháng 12/2012

 

B.

Đề án trình Bộ ban hành

 

 

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004

Tháng 6/2012

Chuyển tiếp từ năm 2011

2.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 108/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 về hướng dẫn cơ chế tài chính dự trữ lưu thông thuốc

Tháng 9/2012

Chuyển tiếp từ năm 2011

3.

Thông tư quy định về Thanh tra chuyên ngành dự trữ quốc gia

Tháng 9/2012

 

4.

Thông tư thay thế Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 04/4/2006 về Quy chế xây dựng, ban hành quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Tháng 9/2012

 

5.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh

Tháng 9/2012

 

6.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Tháng 6/2012

 

7.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh

Tháng 6/2012

 

XXIII.

Văn phòng Bộ:

 

 

1.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ

Tháng 1

 

2.

Xây dựng các Chương trình công tác tháng, quý, năm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ

Hàng tháng, quý

 

3.

Tổng hợp các báo cáo công tác hàng tháng, quý, năm của Bộ

Hàng tháng, quý

 

4.

Tổng hợp tài liệu Phục vụ Lãnh đạo Bộ dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ …

Định kỳ theo yêu cầu

 

XXIV.

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính:

 

 

1.

Chiến lược tài chính giai đoạn 2011-2020

Tháng 1

 

2.

Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Tháng 4

 

3.

Giải pháp tài chính để phát triển công nghệ phụ trợ

Tháng 5

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/QĐ-BTC năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161