Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 28/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2002/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 28 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT PHAN XI PĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét yêu cầu phát triển của công tác Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai trong sự nghiệp đổi mới;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh và Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai. Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

QUY ĐỊNH

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT PHAN XI PĂNG CỦA TỈNH LÀO CAI
(Ban hanh kèm theo Quyết định số: 110/2002/QĐ-UB ngày 28 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi:

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) 5 năm xét tặng một lần của tỉnh Lào Cai lấy tên: Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa:

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan xi Păng để tặng thưởng cho những tác giả có tác phẩm VHNT có giá trị cao về, nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Qua đó, khẳng định những tài năng sáng tạo trong đội ngũ tác giả sáng tác VH-NT ở Lào Cai, đồng thời động viên các tác giả không ngừng say mê sáng tác và tạo nhiều tác phẩm VH-NT có giá trị để phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và trong cả nước.

Điều 3. Đối tượng tham gia giải thưởng:

Tất cả các tác giả là công dân Việt Nam đã và đang cư trú tại tỉnh Lào Cai.

Chương II:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện xét tặng giải thưởng:

1. Do Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai mới được xét lặng lần đầu tiên vào năm 2002 (năm Đại hội lần thứ V Hội VH-NT tỉnh Lào Cai) cho nên năm 2002 sẽ xét tặng cho các tác phẩm đã được công bố của các tác giả đã và đang cư trú tại tỉnh Lào Cai từ trước đến năm 2002.

- Từ năm 2002 trở đi, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng sẽ được xét 5 năm 1 lần đối với các tác phẩm của các tác giả đã và đang cư trú tại Lào Cai.

2. Mỗi tác giả được gửi dự giải thưởng nhiều chuyên ngành, nhưng chỉ được trao giải cao nhất trong số các tác phẩm trúng giải. Một tác giả được gửi dự thưởng một chuyên ngành không quá 3 tác phẩm.

Điều 5. Các chuyên ngành và đơn vị tác phẩm:

A- Chuyên ngành tác phẩm:

1. Ngành Văn học (gồm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình ).

2. Ngành Âm nhạc (gồm thanh nhạc, khí nhạc và biểu diễn âm nhạc).

3. Ngành Múa (gồm tác phẩm múa và biểu diễn múa ).

4. Ngành Mỹ thuật: (gồm tranh, tượng, phù điêu ).

5. Ngành Nhiếp ảnh (gồm ảnh màu, ảnh đen trắng).

6. Ngành Văn nghệ dân gian (gồm sưu tầm, nghiên cứu ).

7. Ngành Kiến trúc (gồm bản vẽ thiết kế kèm mô hình thiết kế tổng thể, trong đó có một số thiết kế nội thất tiêu biểu ).

B- Đơn vị tác phẩm:

Đơn vị tác phẩm được hiểu là: một tác phẩm Văn học - Nghệ thuật hoàn chỉnh về kết cấu nội dung ý nghĩa; cụ thể như: 1 bài thơ, 1 chùm thơ, 1 tập thơ, v.v... (giao cho Hội VH-NT tỉnh hướng dẫn cụ thể).

Điều 6. Thể thức của các loại hình tác phẩm tham gia dự thưởng:

1. Về Văn học: Ngoài các tác phẩm đã xuất bản thành sách, các tác phẩm lẻ phải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 hoặc phô tô bản in trên các sách, báo, tạp chí.

2. Về Nhiếp ảnh: Những tác phẩm lẻ phải phóng cỡ 25 X 38 (cm) trở lên; không chấp nhận ảnh ghép, ảnh kỹ thuật số, ảnh kỹ xảo điện tử.

3. Về âm nhạc: Phải có bản nhạc; về khí nhạc phải có tổng phổ kèm theo băng, đĩa tiếng; biểu diễn phải có băng, đĩa tiếng.

4. Về Mỹ thuật: Cỡ tranh 40 cm X 40 cm trở lên, có lồng khung; Tượng phải có chiều cao từ 50 cm trở lên.

5. Về Múa: Phải kèm theo băng, đĩa hình.

Điều 7. Tiêu chuẩn giải thưởng:

Những tác phẩm được trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phan Xi Păng phải đạt 3 liêu chuẩn cơ bản sau:

1. Về nội dung tư tưởng:

Nội dung tác phẩm Văn học - nghệ thuật phải mang tính chân thực, tính dân tộc, tính nhân dân, tính giáo dục sâu sắc. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Tác phẩm phải đem lại những giá trị đích thực, thấm đẫm tinh thần nhân văn, dân chủ có tác dụng sâu sắc, thiết thực trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

2. Về nghệ thuật.

Tác phẩm phải đạt được những yếu tố nghệ thuật như: Hình thức thể hiện phải phù hợp với nội dung; giàu tính sáng tạo, có sự tìm tòi và những phát hiện mới; diễn đại nội (lung sinh động; có tính khái quát cao; mang lại nhiều xúc cảm cho người thưởng thức.

3. Tính bền vững:

Là tác phẩm đã được trải qua sự sàng lọc của thời gian mà khẳng định sự bền vững của nó. Đó là những tác phẩm được đại đa số người thưởng thức mến mộ, yêu thích. Nó đọng lại trong công chúng những giá trị về tư tưởng và thẩm mỹ.

Điều 8. Các bước chấm giải thưởng:

1. Bước sơ khảo:

Do Hội đồng Nghệ thuật của Hội Văn học - Nghệ thuật thực hiện. Hội đồng Nghệ thuật của Hội chấm điểm (theo quy chế chấm điểm của Hội VH-NT tỉnh) và chọn ra những tác phẩm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào xét chung khảo.

2. Bước chung khảo:

- Sau khi có kết quả sơ khảo, Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật mời Hội đồng Nghệ thuật tỉnh - cơ quan tư vấn của UBND tỉnh thực hiện công việc thẩm định, chấm điểm (theo quy định của Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật tỉnh). Tùy tình hình cụ thể, có thể mời một số văn, nghệ sỹ có uy tín ở Trung ương tham gia Hội đồng Giám khảo thẩm định xét giải. Căn cứ vào kết quả chấm điểm và cơ cấu giải thưởng, Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu kín xét giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng và các Giải thưởng khuyến khích Văn học - nghệ thật Phan Xi Păng.

- Sau khi thực hiện xong bước chung khảo, các Hội đồng Giám khảo phải có biên bản (có chữ ký của Chủ tịch, Thư ký Hội đồng) và có xác nhận của Hội đồng Nghệ thuật của tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội Văn học - Nghệ thuật hoàn chỉnh hồ sơ xét thưởng trình UBND tỉnh xét và quyết định tặng thưởng.

Điều 9. Cơ cấu giải thưởng:

1. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phan Xi Păng chỉ có một mức thưởng duy nhất, được xét tặng cho các tác giả có tác phẩm đủ điều kiện (tại điều 5 bản quy định); đúng thể thức (tại điều 6 bản quy định); đạt tiêu chuẩn (tại điều 7 bản quy định này).

2. Các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu nhưng chưa đủ tiêu chuẩn giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng, thì sẽ được Hội đồng Nghệ thuật tỉnh xét và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng: Giải khuyến khích Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng.

Điều 10. Kinh phí giải thưởng:

1. Nguồn kinh phí giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phan Xi Păng do Hội VHNT lập dự toán và đề nghị UBND tỉnh duyệt, cấp thông qua Sở Tài chính – Vật giá Lào Cai.

2. Mức thưởng:

- Giải Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng: 10.000.000đ

- Giải khuyến khích Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng: 2.000.000đ

Chương III:

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các thành viên Hội đồng xét thưởng (sơ khảo và chung khảo) phải thực hiện nghiêm túc quy định này.

Điều 12. Hội VH-NT tỉnh là cơ quan thường trực của Giải thưởng VH-NT Phan Xi Păng, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện giải thưởng tới các đối tượng; tập hợp tác phẩm, thực hiện bước sơ khảo đúng kế hoạch theo quy định (tại khoản 1, điều 8 của bản quy định này). Chịu trách nhiệm về các mặt cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình làm việc của Hội đồng chung khảo và nội dung công việc tổ chức trao giải thưởng.

Điều 13. Hội đồng Nghệ thuật tỉnh thực hiện bước chung khảo theo quy định (tại khoản 2, điều 8 của bản quy định này).

Điều 14. Sở Tài chính - Vật giá đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức xét giải, trao giải thưởng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và thanh, quyết tóan đúng chế độ quy định.

Điều 15. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2002/QĐ-UB ngày 28/03/2002 về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139