Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 73/KH-UBND triển khai công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 73/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 26/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2019.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có nội dung liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với chủ đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc vì một tương lai tốt đẹp hơn” tại huyện Như Thanh, Thiệu Hóa và Hà Trung (mỗi cuộc truyền thông thu hút 500 hội viên tham gia).

- Cơ quan chủ trì: Hội LHPN tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện và Hội LHPN huyện.

- Thời gian thực hiện: tháng 4/2019.

2. Tổ chức điều tra xã hội học về gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình làm cơ sở dữ liệu về gia đình theo hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019.

3. Duy trì, xây dựng và phát triển các Mô hình, CLB gia đình

a) Duy trì, nhân rộng các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các CLB "Gia đình phát triển bền vững".

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng cho nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Xây dựng và nhân rộng mô hình CLB "Gia đình hạnh phúc", "Gia đình 5 không 3 sạch",...

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng Mô hình câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019.

5. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình các cấp nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019.

6. Triển khai thí điểm bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình, tập huấn nghiệp vụ hòa giải tại cơ sở; phối hợp hướng dẫn rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước thôn, bản đảm bảo các ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tấn, báo, đài; các sở ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

10. Duy trì và nhân rộng mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công dân thân thiện,...

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức thành viên.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

11. Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

12. Tổ chức hoạt động truyền thông về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

13. Tổ chức kiểm tra liên ngành về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại các địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019.

14. Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. KINH PHÍ

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt;

2. Giao Sở Tài chính căn cứ nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch để thẩm định, tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo 6 tháng (trước ngày 01/7) và báo cáo năm (trước ngày 01/12) gửi UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là nam giới thực hiện tt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm của địa phương.

4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các công việc có liên quan; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn vượt quá thẩm quyền giải quyết, kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH, TT&DL (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 73/KH-UBND triển khai công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9