Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2393/KH-UBND năm 2017 về thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 2393/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/KH-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân theo nội dung s06 tại điểm b, mục 9, phần III, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thvà chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyn công dân, quyn được thông tin vpháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thun, tranh chp, vướng mc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã; phát huy đy đủ vai trò của ngành Tư pháp trong xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở gn với triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện; bảo đm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chtrì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu qu.

- Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật phải có sự đồng bộ, thng nhất với các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; các quy định về xây dựng, đánh giá, thẩm định và công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thi hành các luật, văn bản pháp luật có liên quan.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết qu, sn phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

1.2. Tham gia góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về xây dựng nông thôn mới theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan chtrì soạn thảo văn bản.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản góp ý, thẩm định.

1.3. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Tiêu chí huyện nông thôn mới.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phi hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương ban hành quy định về xây dựng cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được bổ sung vào tiêu chí thành phn của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong Quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết qu, sản phẩm: Các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn tiêu chí thành phần “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” được bổ sung vào Quyết định của Ủy ban nhân dân.

3. Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Phổ biến, thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đi chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cng/Trang tin đin tử, Đài Phát thanh - Truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng ti tin, bài trên các báo viết, báo điện tử...):

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đơn vphối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chc liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết qu, sản phm: Chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài, ảnh.

3.2. Tổ chức quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan tổ chức và công chức ca Ủy ban nhân dân cấp huyện, cp xã được giao theo dõi triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hng năm (Tùy tình hình thực tế tại địa phương)

- Kết quả, sn phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

3.3. Biên soạn, biên tập và phát hành các tài liệu về tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết qu sn phm: Tài liệu, tình huống giải đáp.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan tổ chức, địa phương

4.1. Chỉ đạo, hướng dn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả tiêu chí bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật gắn với triển khai Hiến pháp, Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật và công tác thi hành pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết qu, sn phm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

4.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã gn với thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; y ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sn phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

4.3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Phổ biến, giáo dục pháp luật gn với thực hiện Luật tiếp cận thông tin, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản, chính sách về xây dựng, phát triển và củng cố mạng lưới thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

4.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện Luật hòa giải cơ sở và quy định về hòa giải cơ sở trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết qu, sn phm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

4.5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chở xã, phường, thị trấn và các quy định về dân chủ ở cơ sở.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cp huyện; y ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết qu.

4.6. Triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu qu các chtiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tnh.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, Báo cáo kết qu.

5. Các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

5.1. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Kết qu, sn phẩm: Văn bản, Kế hoạch.

5.2. Thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng.

- Đơn vị ch trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định, Quy chế hoạt động của Hội đồng.

5.3. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá; Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sn phẩm: Hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu có liên quan.

5.4. Đề xuất, triển khai gii pháp khc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chtiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở kết quả đánh giá hàng năm, tập trung trọng tâm vào địa bàn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có nhiều tiêu chí, chtiêu đạt kết quả thấp.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo chỉ đạo và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp trên.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hng năm.

- Kết quả, sn phẩm: Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp trên, báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện trách nhiệm của đơn vị chủ trì

6.1. Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (định kỳ, đột xuất).

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, Báo cáo kết qu.

6.2. Chọn điểm (mi năm ít nhất 01 xã/huyện) để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo điểm, Báo cáo làm điểm.

6.3. Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả và khen thưng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết vào năm 2018, tổng kết vào năm 2020.

- Kết qu, sn phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết.

6.4. Thực hiện đầu mi quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết qu, sản phẩm: Kế hoạch. Báo cáo, Tổ chức cuộc họp....

7. Bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

7.1. Bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết qu, sản phẩm: Bố trí, đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

7.2. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phi hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí, trang thiết bị được cấp phát, hỗ trợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đxuất giải pháp khc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến sở, ban, ngành mình đã được phê duyệt tại Kế hoạch này, triển khai thực hiện các tiêu chí, chtiêu tiếp cận pháp luật và triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bố trí công chức làm đầu mối thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể: Thực hiện các nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg trên địa bàn huyện; chỉ đạo rà soát, bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của cấp huyện các hoạt động thực hiện nhiệm vụ: “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bo đm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” tại nội dung s06 của đim b, mục 9, phần III Chương trình này (Theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020).

- Giao Phòng Tư pháp làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tại Kế hoạch này.

- Quan tâm, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhất là kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Giao công chức Tư pháp - Hộ tịch làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cùng cấp tại Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của các cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định của pháp luật và Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tnh về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác ph biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, tng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp đ tng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2393/KH-UBND năm 2017 về thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


535
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83