Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Số hiệu: 19/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Hải An
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020; Văn bản số 612/BNV-CTTN ngày 09/02/2017 của Bộ Nội vụ về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

2. Yêu cầu

Phát huy tối đa sự chủ động, sáng tạo và tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nội dung và giải pháp trong kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của ngành, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 12/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu sau:

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên và 70% thanh niên nông thôn, đô thị được học tập, nghiên cứu nghị quyết của các cấp ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Giải quyết việc làm từ 10.000 - 15.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và việc làm. Phấn đấu giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 3% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống dưới 10%.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ cho ít nhất 70% thanh niên đến tuổi kết hôn.

- Tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật cho 5.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp; tư vấn pháp luật cho 2000 thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn vùng sâu, vùng xa.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

- Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 03/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trong đó có lao động là thanh niên nông thôn; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên, tập chung giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết dứt điểm chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo đúng quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân địa phương, đặc biệt là thanh niên, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Triển khai, thực hiện việc giải quyết chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam (sau khi có văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ Nội vụ).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp quản lý tốt các đội thanh niên tình nguyện của địa phương, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội của thanh niên trên địa bàn.

5. Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500).

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của 08 đội viên tình nguyện trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cơ sở và đội viên trí thức trẻ; chủ động phương án bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực này để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; thông qua đó đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

6. Triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã

Sở Nội vụ tiếp tục triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 và Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 15/12/2017.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 15/12/2017.

3. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh) có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và học sinh, sinh viên

Tỉnh đoàn

Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên trên địa bàn dân cư

Bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức của thanh niên theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Các sở, ban, ngành liên quan

Tiếp tục thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013

Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Cầu giao thông nông thôn

 UBND các huyện Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hóa

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017” theo Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 Ban ATGT tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan.

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Làng thanh niên lập nghiệp” tại xã Bình An, huyện Lâm Bình

Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện Lâm Bình

Triển khai thực hiện Dự án thí điểm tổ chức Lực lượng Thanh niên xung phong xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015-2020

Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện Yên Sơn, Hàm Yên

1

Tiếp tục thực hiện “Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đến năm 2017”

Tỉnh đoàn

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

Đảm nhận ủy thác cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. Duy trì có hiệu quả vốn vay 120 Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Thực hiện Chương trình “Khi tôi 18”

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý II/2017

Thực hiện Chương trình “Học kỳ quân đội”

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Quý III/2017

Xây dựng Chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên

Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Quý III/2017

2

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị; giảm tỷ lệ thiếu việc làm trong thanh niên nông thôn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

3

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Sở Tư pháp

 UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

4

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

Tiếp tục củng cố, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên

Các sở, ban, ngành liên quan

5

Triển khai và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu phát triển thanh niên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

6

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống của quê hương cho thanh niên

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quý II/2017

Tiếp tục xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, công trình thể dục thể thao cấp huyện, cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, xóm, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

7

Phát triển mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, mô hình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thanh niên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

8

Duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

9

Giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương trong các khu công nghiệp của tỉnh

 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Sở Công thương; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

10

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn

Sở Y tế

Tỉnh đoàn; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBND huyện, thành phố

Quý III/2017

Giáo dục sức khoẻ sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên; tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Quý II/2017

11

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh niên” giai đoạn 2016 - 2020

Công an tỉnh

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt đối với đối tượng là thanh niên

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

12

Rà soát, bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án phát triển thanh niên

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Quý II/2017

13

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

Tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013- 2020 tỉnh Tuyên Quang

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện Lâm Bình

Quý II/2017

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


553
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251