Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 104/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hà Thị Nga
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBQG-BCA ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2012-2015, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân; trách nhiệm của các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tích cực tham gia thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh kiềm chế tiến đến đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm về tệ nạn ma túy; triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả ma túy, nhất là ma túy tổng hợp từ nước ngoài thẩm lậu; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả việc trồng, tái trồng cây thuốc phiện; tăng nhanh số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

3. Gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2012-2015 với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên cùng một địa bàn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm (PCTP), góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo

- Đề nghị cấp ủy đảng các cấp, các sở, ngành, đặc biệt là cấp cơ sở tiếp tục quán triệt, tăng cường chỉ đạo thực hiện và tổ chức sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Trên cơ sở đó, tham mưu tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền cấp trên chỉ đạo công tác PCMT trong thời gian tới.

+ Căn cứ những kết quả sau Hội nghị, cấp ủy Đảng các cấp và UBND các cấp tiếp tục xây dựng chương trình hằng năm, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chỉ thị tại đơn vị, địa phương mình.

+ Đôn đốc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”.

+ Đôn đốc thực hiện “Chương trình tăng cường quản lý kiểm soát tiền chất”; “Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất” ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết không để thất thoát tiền chất cho tội phạm ma túy lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

+ Lồng ghép và tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả sự lồng ghép các hoạt động phòng, chống ma túy, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ đổi mới” để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

+ Tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn việc thực hiện trồng cây có chứa chất ma túy: Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác thay cây có chứa chất ma túy tại những địa bàn có nguy cơ trồng và tái trồng để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch chỉ đạo lồng ghép công tác ngăn chặn việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của các chương trình kinh tế - xã hội khác được triển khai trên cùng địa bàn.

+ Tăng cường hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về PCMT, nhất là công tác ngăn chặn mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

- Các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tổ chức quán triệt thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình đến các cơ quan, đoàn thể liên quan từ tỉnh đến các xã phường, thị trấn, thôn bản.

+ Đôn đốc, hướng dẫn sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Dự án của Chương trình PCMT; kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng nguồn lực tham gia thực hiện Chương trình PCMT

+ Nhân rộng các mô hình phát huy tác dụng tốt; phát hiện những yếu tố mới trong công tác PCMT để kịp thời đề xuất, bổ sung những biện pháp hiệu quả đáp ứng yêu cầu tình hình mới; cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín của dòng họ nhằm quản lý, giáo dục con em tránh xa tệ nạn ma túy.

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy

- Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; chú trọng tuyên truyền, giáo dục ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, trong học sinh, sinh viên, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao, phạm nhân trong các trại giam.

- Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị; Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên làm nòng cốt để tuyên truyền PCMT. Chú trọng xây dựng các mô hình tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng, địa bàn cần quan tâm đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho mỗi tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy, phát huy tính chủ động của mỗi người dân trong PCMT.

- Các trường học trên địa bàn tỉnh lồng ghép đưa những kiến thức về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy phù vào nội dung giảng dạy và các chương trình ngoại khóa hợp với từng cấp học.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các kinh nghiệm và các mô hình tốt trong PCMT đến các cơ sở, trọng tâm là các trường học, khu dân cư tại địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; rà soát, bổ sung các tài liệu, trang thiết bị hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục PCMT tại các mô hình, câu lạc bộ cho phù hợp yêu cầu; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia tuyên truyền, giáo dục PCMT các cấp, tập trung cho các cán bộ cấp cơ sở, các cán bộ nòng cốt ở các mô hình, câu lạc bộ, trường học, các phóng viên chuyên trang, chuyên mục.

- Triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn nhằm giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy, giảm dần số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy

- Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động trong điều tra, xử lý tội phạm ma túy; tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý những vụ án ma túy lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tính chất phức tạp liên tuyến hoặc liên quốc gia.

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Đối với những địa bàn có nguy cơ trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy cần đẩy mạnh thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” thông qua việc tập trung nắm tình hình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, rà soát, phát hiện và triệt xóa.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng chuyên trách PCMT thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, năng lực giám định các chất ma túy của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan theo Quyết định 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Công tác cai nghiện

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy gắn với việc quản lý sau cai nghiện thông qua các hoạt động: đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện; rà soát quy hoạch lại các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội; nâng cấp, cải tạo, những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao, phạm nhân trong các trại giam.

- Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị; Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên làm nòng cốt để tuyên truyền PCMT. Chú trọng xây dựng các mô hình tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng, địa bàn cần quan tâm đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho mỗi tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy, phát huy tính chủ động của mỗi người dân trong PCMT.

- Các trường học trên địa bàn tỉnh lồng ghép đưa những kiến thức về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy phù vào nội dung giảng dạy và các chương trình ngoại khóa hợp với từng cấp học.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các kinh nghiệm và các mô hình tốt trong PCMT đến các cơ sở, trọng tâm là các trường học, khu dân cư tại địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; rà soát, bổ sung các tài liệu, trang thiết bị hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục PCMT tại các mô hình, câu lạc bộ cho phù hợp yêu cầu; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia tuyên truyền, giáo dục PCMT các cấp, tập trung cho các cán bộ cấp cơ sở, các cán bộ nòng cốt ở các mô hình, câu lạc bộ, trường học, các phóng viên chuyên trang, chuyên mục.

- Triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn nhằm giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy, giảm dần số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy

- Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động trong điều tra, xử lý tội phạm ma túy; tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý những vụ án ma túy lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tính chất phức tạp liên tuyến hoặc liên quốc gia.

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Đối với những địa bàn có nguy cơ trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy cần đẩy mạnh thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” thông qua việc tập trung nắm tình hình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, rà soát, phát hiện và triệt xóa.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng chuyên trách PCMT thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, năng lực giám định các chất ma túy của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan theo Quyết định 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Công tác cai nghiện

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy gắn với việc quản lý sau cai nghiện thông qua các hoạt động: đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện; rà soát quy hoạch lại các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội; nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các điểm cắt cơn, tư vấn cai nghiện tại cộng đồng; nghiên cứu triển khai nhân rộng mô hình cai nghiện dựa vào gia đình, cộng đồng có hiệu quả.

- Nắm chắc số lượng người nghiện đã hoàn thành chương trình cai nghiện để tiếp tục tuyên truyền các kỹ năng PCMT, giúp đỡ tạo việc làm; phân công các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân tại địa phương trong quản lý, giáo dục tránh tái nghiện.

- Rà soát, thống kê và phân loại người nghiện ma túy để có biện pháp cai nghiện, điều trị phù hợp, hiệu quả.

- Hỗ trợ kinh phí cho người nghiện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để đảm bảo đủ thời gian cai nghiện, chữa trị theo quy định, đồng thời hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cai nghiện và cán bộ làm công tác cai nghiện ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Triển khai áp các biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp cho các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai hiệu quả dự án “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, giai đoạn 2013 - 2020”.

5. Hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước trong PCMT thông qua trao đổi thông tin về tội phạm ma túy và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm ma túy. Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các hiệp định đã ký và đề xuất ký kết hiệp định mới về hợp tác PCMT theo quy định.

6. Quản lý, sử dụng và huy động nguồn vốn

- Chủ động huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ cho việc thực hiện các Dự án của Chương trình và các hoạt động PCMT tại các địa phương.

- Tranh thủ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác PCMT.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh đưa vào kế hoạch công tác của của Ban chỉ đạo các nội dung cần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2012-2015.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giúp UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch theo từng năm.

- Tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị này.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, khám phá, bắt giữ và xử lý tội phạm ma túy, đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu Chương trình đã đề ra.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương, phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cấp phát, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí của Chương trình tại các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy theo Tiểu Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện” và thực Kế hoạch điều trị cho người nghiện bằng thuốc thay thế Methadon trên địa bàn thành phố Lào Cai đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai mô hình điều trị thay thế bằng Methadone trên địa bàn tỉnh. Tổng rà soát, lập hồ sơ, thống kê để quản lý và đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời việc phát sinh người nghiện mới.

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn áp dụng thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy cho các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương và các ngành có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại các cơ sở y tế, cơ sở cai nghiện, cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội và cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp can thiệp làm giảm tác hại, làm giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua tiêm chích ma túy.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải Quan và các địa phương biên giới để xây dựng kế hoạch PCMT khu vực biên giới; nâng cao hiệu quả quản lý, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn biên giới và các cửa khẩu.

7. Cục Hải quan

Phối hợp lực lượng Biên phòng và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các cửa khẩu.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, khám phá, bắt giữ và xử lý tội phạm ma túy, đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu Chương trình đã đề ra.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương, phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cấp phát, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí của Chương trình tại các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy theo Tiểu Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện” và thực Kế hoạch điều trị cho người nghiện bằng thuốc thay thế Methadon trên địa bàn thành phố Lào Cai đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai mô hình điều trị thay thế bằng Methadone trên địa bàn tỉnh. Tổng rà soát, lập hồ sơ, thống kê để quản lý và đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời việc phát sinh người nghiện mới.

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn áp dụng thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy cho các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương và các ngành có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại các cơ sở y tế, cơ sở cai nghiện, cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội và cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp can thiệp làm giảm tác hại, làm giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua tiêm trích ma túy.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải Quan và các địa phương biên giới để xây dựng kế hoạch PCMT khu vực biên giới; nâng cao hiệu quả quản lý, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn biên giới và các cửa khẩu.

7. Cục Hải quan

Phối hợp lực lượng Biên phòng và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các cửa khẩu.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy” đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn việc lồng ghép các hoạt động truyền thông PCTP và các tệ nạn khác; chú trọng hướng tuyên truyền đến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn đặc thù của tỉnh, nhóm đối tượng có hành vi, nguy cơ cao để PCMT hiệu quả.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về PCMT tại các địa phương trọng điểm về ma túy” đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và tình hình thực tế ở địa phương.

- Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế - xã hội tại các địa bàn trọng điểm về ma túy như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình Dân số, Chương trình phòng chống HIV/AIDS...

- Chỉ đạo các thiết chế văn hóa ở cơ sở đưa nội dung PCMT vào các hương ước, quy ước của các thôn bản khu dân cư tổ dân phố; các đoàn nghệ thuật, Trung tâm văn hóa hệ thống nhà văn hóa các đội tuyên truyền văn hóa thông tin lưu động xây dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật có nội dung PCMT để thông qua đó tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước về PCMT ở tại các địa bàn trọng điểm phức tạp ma túy.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện các nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về ma túy; đảm bảo phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ nguồn lực và tình hình thực tế.

- Lồng ghép nội dung PCMT vào chương trình học tập sinh hoạt của giáo viên học sinh; đề cao vai trò của các tổ chức công đoàn, đội, hội sinh viên trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền giáo dục PCMT tác hại của ma túy trong học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện phong trào nhà trường không có ma túy và TNXH.

11. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật PCMT

- Giúp UBND tỉnh giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và xuất bản những ấn phẩm tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về PCMT ở địa phương nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về thẩm quyền và nội dung.

12. Các sở, ngành và các cơ quan liên quan

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của Luật PCMT.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa bàn, tổ chức thực hiện ở địa phương đối với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch này; lồng ghép và phối hợp với các chương trình nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý.

- Phân công trách nhiệm đối với các ngành các cấp ở địa phương đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch này.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc quản lý thực hiện Kế hoạch và nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

Tham gia thực hiện, kiểm tra; giám sát việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp thực hiện các biện pháp PCMT tại cộng đồng dân cư, cơ quan đơn vị tham gia thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn giáo dục PCMT-PCTP và các TNXH khác; chủ động kiến nghị với các cơ quan chức năng những bất cập trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo PCTP-TNXH và phòng chống HIV/AIDS của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch này theo chức năng cửa ngành, địa phương mình. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng Công an tỉnh) để tổng hợp.

Giao cho Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh; tổng hợp kết quả chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Chính phủ;
- C41, C56- BCA;
- TT Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Viện KSND, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Hải Quan Lào Cai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục PC TNXH, TT PC HIV/AIDS;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 104/KH-UBND ngày 30/05/2013 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012–2015 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


319

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!